Jegyz?k?nyv - 2006-04-14

K?sz?lt a 2002. m?rcius 9-?n megtartott kihelyezett eln?ks?gi ?l?sr?l, magn?felv?tel alapj?n

Jelen voltak:

B?rsony Andr?s eln?k, Horv?th Zolt?n aleln?k, Rakaczky Istv?n aleln?k, Szab? Imre f?titk?r;Baronek Jen?, Benedek Jen?, B?kin? T?r? ?gnes, Dr. Farkas Gy?rgy, H?ner J?nos, Hluch?ny J?zsef, Dr. Juh?sz ?gnes, Kiss Gyula, Kov?cs Dezs?, Kov?cs Tam?s, Kov?cs Tam?s Attila, N?meth Imre, P?lmai Vencel, Szil?gyi L?szl?, Dr. T?th J?zsef eln?ks?gi tagok; Thur?czy Lajos tiszteletbeli eln?k, Bitt? S?ndor a Sz?mvizsg?l? Bizotts?g eln?ke (?lland? megh?vottak), Bogn?r M?ria, Kalm?r L?szl? a k?zpont munkat?rsai.

El?re jelezte t?voll?t?t:

Dr. D?nes Gy?rgy, Egry P?ter P?l, Dr. Nagy S?ndor eln?ks?gi tagok

Nem jelent meg:

Bubla Gyula aleln?k, Dorogi Andr?s eln?ks?gi tag

Napirendi pontok:

1.      A 2001. december 1-i eln?ks?gi ?l?s jegyz?k?nyv?nek elfogad?sa (ea. Szab? Imre) (decemberben kik?ldve)

2.      F?titk?ri t?j?koztat? az 2001. november 19. ?s 2002. febru?r 24. k?z?tti id?szak munk?j?r?l
(ea. Szab? Imre)

3.      K?zgy?l?s napirendj?nek elfogad?sa

4.      2001. ?vi K?zhaszn?s?gi jelent?s ?s M?rlegbesz?mol?, 2002. ?vi k?lts?gvet?s elfogad?sa (ea. Bogn?r M?ria)

5.      Egyebek

Az eln?ks?g egyhang?lag elfogadta a napirendcser?t.

Az eln?ks?gi ?l?st B?rsony Andr?s eln?k vezette le.

Az eln?ks?g egyet?rtett azzal, hogy az ?l?sr?l k?sz?l? jegyz?k?nyvet Dr. Juh?sz ?gnes hiteles?tse.

1.      Napirendi pont

ED-267 (2002.03.09.): Az eln?ks?g egyhang? igen szavazattal elfogadta a 2001. december 1-i eln?ks?gi ?l?sr?l k?sz?tett jegyz?k?nyvet.

2.      Napirendi pont

A f?titk?ri t?j?koztat?t az eln?ks?g tudom?sul vette.

3. Napirendi pont

Az eln?ks?g az el?re ?r?sban kik?ld?tt javaslatot a 2002. m?jus 17-i K?zgy?l?s napirendi pontjaira ?tdolgozva a k?vetkez?k?ppen fogadta el:

ED-268 (2002.03.09.): Az eln?ks?g a fenti m?dos?t?sokkal egy?tt egyhang? igen szavazattal elfogadta a 2002. m?jus 17-i K?zgy?l?s napirendi pontjait.

4. Napirendi pont

ED-269 (2002.03.09.): A 2001. ?vi K?zhaszn?s?gi jelent?st ?s a M?rlegbesz?mol?t az eln?ks?g egyhang? igen szavazattal elfogadta.

Az eln?ks?g megk?sz?nte a Sz?mvizsg?l? Bizotts?g ?r?sos t?j?koztat?j?t.

ED-270 (2002.03.09.): A 2002. ?vi K?lts?gvet?st az eln?ks?g 1 tart?zkod?ssal elfogadta.

5. Napirendi pont

B?rsony Andr?s: Kov?cs Tam?s Attila felvet?s?re javaslom, hogy a f?titk?r k?rje fel a ter?leti szervezetek vezet?it, hogy v?gezzenek el a tagd?j helyzettel kapcsolatban elemz? tev?kenys?get a saj?t ter?let?k?n ?s ezt lehet?s?g szerint 2002. j?nius 30-ig bocs?ss?k az eln?ks?g, illetve a f?titk?r ?r rendelkez?s?re. Erre alapozva a f?titk?r a szeptemberi eln?ks?gi ?l?sre k?sz?tsen egy?tfog? ?rt?kel?st.

ED-271 (2002.03.09.): Az eln?ks?g egyhang? igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Term?szetbar?t Eml?k?rem adom?nyoz?s?ra tett javaslatot az eln?ks?g tudom?sul vette.

Aranyjelv?nyes t?ravezet?i p?ly?zatok javaslat?n?l g?pel?si hiba t?rt?nt. A n?v helyesen:
Horv?th Csaba, aki az Ajkai T?ratekn?c Term?szetj?r?k tagja.

A javaslatot az eln?ks?g tudom?sul vette.

B?rsony Andr?s: javasolja, hogy a 2002. m?jus 17-i K?zgy?l?s napirendi pontjait b?v?ts?k ki az Alapszab?ly m?dos?t?s?val. Ker?lj?n be az Alapszab?lyba az ?r?k?s tags?g:

Az Alapszab?lyunk 13. pontja az al?bbiak szerint m?dosul: „A sz?vets?g ?r?k?s tagj?v? v?laszthat? az, aki a sz?vets?g elveinek ?s c?ljainak megval?sul?s??rt t?bb ?vtizeden ?t kimagasl? eredm?nnyel dolgozott. A sz?vets?g tiszteletbeli tagj?v? v?laszthat? az, aki a sz?vets?g elveinek ?s c?ljainak megval?sul?s?t rendszeresen t?mogatja.”

Az alapszab?ly 38. pont i) bekezd?se az al?bbiak szerint m?dosul: „d?nt az ?r?k?s tagok, valamint a tiszteletbeli tagok megv?laszt?s?r?l;”

ED-272 (2002.03.09.): Az eln?ks?g egyhang? igen szavazattal elfogadta, hogy a K?zgy?l?s napirendi pontjai k?z?tt szerepeljen az Alapszab?ly m?dos?t?s is a fenti sz?vegszer? javaslattal.

B?rsony Andr?s: Javasolja, hogy a K?zgy?l?s ut?n az els? eln?ks?gi ?l?sen t?rjen vissza az eln?ks?g Varr? Guszt?vval kapcsolatos felterjeszt?sre.

ED-273 (2002.03.09.): Az eln?ks?g egyhang? igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Kmf.

K?sz?tette: Nagyn? K?rp?ti T?mea (hangfelv?tel alapj?n)

Hiteles?tette: Dr. Juh?sz ?gnes, Szab? Imre