Jegyz?k?nyv - 2006-04-14

K?sz?lt a 2001. december 1-?n megtartott eln?ks?gi ?l?sr?l, magn?felv?tel alapj?n

Jelen voltak:
B?rsony Andr?s eln?k, Horv?th Zolt?n aleln?k, Szab? Imre f?titk?r; Baronek Jen?, Benedek Jen?, Dr. D?nes Gy?rgy, Egry P?ter P?l, Dr. Farkas Gy?rgy, H?ner J?nos, Hluch?ny J?zsef, Dr. Juh?sz ?gnes, Kiss Gyula, Kov?cs Dezs?, N?meth Imre, P?lmai Vencel, Kov?cs Tam?s Attila, Szil?gyi L?szl?, eln?ks?gi tagok; Thur?czy Lajos tiszteletbeli eln?k, Bitt? S?ndor a Sz?mvizsg?l? Bizotts?g eln?ke (?lland? megh?vottak), Bogn?r M?ria, Kalm?r L?szl?, Nagyn? K?rp?ti T?mea a k?zpont munkat?rsai.

El?re jelezte t?voll?t?t:
Rakaczky Istv?n aleln?k, B?kin? T?r? ?gnes, Kov?cs Tam?s, Dr. Nagy S?ndor, Dr. T?th J?zsef eln?ks?gi tagok

Nem jelent meg:
Bubla Gyula aleln?k, Dorogi Andr?s eln?ks?gi tag

Napirendi pontok:
1. A 2001. okt?ber 13-i eln?ks?gi ?l?s jegyz?k?nyv?nek elfogad?sa (ea. Szab? Imre)
2. F?titk?ri t?j?koztat? az 2001. okt?ber 1. ?s 2001. november 18. k?z?tti id?szak munk?j?r?l
(ea. Szab? Imre)
3. T?j?koztat? a Nemzeti Szabadid?sport Sz?vets?g m?k?d?s?r?l (ea. Kov?cs Tam?s Attila,
Szab? Imre)
4. A 2002. I. f?l?vi munkaterv elfogad?sa (ea. Szab? Imre)
5. T?j?koztat? a Verseny Albizotts?g m?k?d?s?r?l (ea. Baronek Jen?)
6. Egyebek

Az eln?ks?gi ?l?st B?rsony Andr?s eln?k vezette le.

Az eln?ks?g egyet?rtett azzal, hogy az ?l?sr?l k?sz?l? jegyz?k?nyvet Kiss Gyula hiteles?tse.

1. NAPIRENDI PONT

A 2001. okt?ber 13-i eln?ks?gi ?l?s 2. napirendi pontja a k?vetkez?vel lett kieg?sz?tve.
A f?titk?r t?j?koztatta az eln?ks?get arr?l, hogy a j?v?ben a sz?vets?ghez tartoz? egyes?letek h?zait ?vente egyszer a h?rad? k?l?nsz?mak?nt k?v?njuk megjelentetni. A jelenlegi kiadv?nyhoz hasonl? form?ban, de nem kiadv?nyk?nt, hanem sz?m?t?g?pes megold?ssal (honlapunkon vagy CD lemezen) k?v?njuk megjelentetni.
ED-265 (2001.12.01.): Az eln?ks?g a fenti m?dos?t?sokkal egy?tt egyhang? igen szavazattal elfogadta 2001. okt?ber 13-i jegyz?k?nyvet.

2. NAPIRENDI PONT

Szab? Imre: sz?ban t?j?koztatta az eln?ks?get

A f?titk?ri t?j?koztat?t az eln?ks?g tudom?sul vette.

3. NAPIRENDI PONT

Kov?cs Tam?s Attila ?s Szab? Imre t?j?koztatta az eln?ks?get az NSZSZ m?k?d?s?r?l
A t?j?koztat?t az eln?ks?g tudom?sul vette.

4. NAPIRENDI PONT

Az MTSz eln?ks?g?nek 2002. I. f?l?vi rendezv?ny- ?s ?l?sterve
2002. m?rcius 9-10. Eln?ks?gi ?l?s, Eln?k-f?titk?ri ?rtekezlet Csilleb?rcen
 m?jus 17. K?zgy?l?s Balatonalm?din 15.00 ?rakor
 j?nius 1. Eln?ks?gi ?l?s

Javaslat az eln?ks?gi ?l?sek napirendi pontjaira:
(Az eddigi gyakorlatnak megfelel?en minden eln?ks?gi ?l?sen napirendi pontk?nt szerepel az el?z? ?l?s jegyz?k?nyv?nek elfogad?sa, a f?titk?ri t?j?koztat?, ?s az „egyebek”)

M?rcius 9-10.
Eln?ks?gi:

Eln?k-f?titk?ri ?rtekezlet:

M?jus 17.
K?zgy?l?s:

J?nius 1.

EH-37 (2001.12.01.): Az eln?ks?g ?gy hat?rozott, hogy a jegyz?k?nyv hiteless?g?t k?vet? 15 napon bel?l publik?lja az eln?ks?g a 2002. I. f?l?vi munkatervet.

ED-266 (2001.12.01.):  Az eln?ks?g egyhang?lag elfogadta a fenti m?dos?t?sokkal egy?tt a munkatervet.

5. NAPIRENDI PONT

Az eln?ks?g tudom?sul vette Baronek Jen? ?r?sbeli ?s sz?beli t?j?koztat?j?t a Verseny Albizotts?g m?k?d?s?r?l.

Kmf.
K?sz?tette: Nagyn? K?rp?ti T?mea

Hiteles?tette: Kiss Gyula, Szab? Imre