magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 08. 03.        Hermina napja


Gyalogos teljes?tm?nyt?r?k szervez?si szab?lyzata
2006. 04. 19

I. ?LTAL?NOS R?SZ

1. Teljes?tm?nyt?r?z?s
1.1.  A teljes?tm?nyt?r?z?s fogalma: A teljes?tm?nyt?ra az a term?szetj?r? sportrendezv?ny, ahol a r?sztvev?knek meghat?rozott ?tvonalon, meghat?rozott szintid?n bel?l gyalog kell v?gighaladniuk.
1.2.  A teljes?tm?nyt?r?k c?lja: A term?szetj?r?k fizikai teljes?t?k?pess?g?nek, er?nl?t?nek, ?ll?k?pess?g?nek n?vel?se, a rendszeres t?ratev?kenys?gre val? ?szt?nz?se, ?s a szabadid? hasznos elt?lt?se.
1.3.  A szab?lyzat alkalmaz?sa: E szab?lyzat alkalmazhat? minden term?szetbar?t szervezet (az MTSZ, ter?leti sz?vets?g vagy bizotts?g, egyes?let, szakoszt?ly) ?n?ll?an vagy valamely t?rsadalmi, gazdas?gi szervezettel k?z?sen rendezett teljes?tm?nyt?r?j?n. Hat?lya kiterjed a rendez? szervre, a rendez?s?gre, az indul?kra ?s az egy?b r?sztvev?kre.

2. A teljes?tm?nyt?r?k meghat?roz?sa
2.1.  Rendszere
2.1.1.  Orsz?gos rendezv?ny az a t?ra, amelyet az MTSZ k?zpontilag rendez vagy amelyet
  jelent?s?g?n?l fogva orsz?gos rendezv?nyk?nt elismer.
2.1.2.  Ter?leti rendezv?ny az a t?ra, amelyet valamelyik ter?leti term?szetbar?t sz?vets?g vagy bizotts?g rendez vagy amelyet ter?leti rendezv?nynek min?s?t.
2.1.3.  Egyes?leti, szakoszt?lyi rendezv?ny az a t?ra, amelyen a rendez? egyes?let vagy szakoszt?ly tagjai indulhatnak.
2.1.4.  Megh?v?sos rendezv?ny az a t?ra, amelyen a rendez? ?ltal meghat?rozott egyes?letek, szakoszt?lyok tagjai indulhatnak.
2.1.5.  Kiz?r?sos rendezv?ny az a t?ra, amelyen csak meghat?rozott kor? vagy nem? r?sztvev?k indulhatnak, vagy az indul?k k?re egy?b felt?tellel korl?tozva van.
2.1.6.  Ny?lt rendezv?ny az a t?ra, amelyen b?rki indulhat.
2.1.7.  A 2.1.l . ?s a 2.1.2. pontba nem tartoz? ny?lt t?r?k helyi rendezv?nynek min?s?lnek.
2.2.  A teljes?tm?nyt?r?k fajt?i
2.2.1.  Az ?tvonalak sz?ma szerint:
a. egy ?tvonalas az a rendezv?ny, ahol a r?sztvev?k azonos ?tvonalon (egy ind?t? ?s egy c?l?llom?s) haladnak
b. t?bb ?tvonalas az a rendezv?ny, ahol a r?sztvev?k k?l?nb?z? hossz?s?g? ?tvonalakon, szakaszokon (t?bb ind?t? ?s/vagy t?bb c?l?llom?s) vagy k?l?nb?z? vonalvezet?s? ?tvonalakon (azonos ind?t? ?s c?l?llom?s) haladnak.
2.2.2.  T?rakateg?ri?k (t?v szerint):
a. felk?sz?t? vagy r?vid t?v? az a t?ra, amelynek hossza legfeljebb 30 km
b. ?ltal?nos (norm?l) t?v? az a t?ra, amelynek hossza 30...60 km
c. hossz?t?v? az a t?ra, amelynek hossza 60 km felett van
2.2.3.  A t?ra szakaszai szerint:
a. t?bb szakaszos az a rendezv?ny, ahol a r?sztvev?k az ?tvonalat t?bb nap alatt, el??rt pihen?id?k k?zbeiktat?s?val teljes?tik
b. egy szakaszos az a rendezv?ny, ahol a r?sztvev?k a rajt-c?l k?z?tt egy napszakban, vagy egym?st k?vet? napszakokban folyamatosan teljes?tik az ?tvonalat
2.2.4.  Az ?tvonalvezet?s m?dja szerint:
a. k?rt?ra az a t?ra, ahol az ind?t? ?s a c?l?llom?s azonos
b. vonalas ?tvonal? az a t?ra, ahol az ind?t? ?s c?l?llom?s t?vols?ga jelent?s
c. v?laszthat? (alternat?v) ?tvonal? az a t?ra, ahol a rendez?s?g nem hat?rozza meg az ellen?rz?pontok k?z?tt a k?vetend? ?tvonalat
o k?t vagy t?bb ?tvonal k?z?tt v?laszt?si lehet?s?get k?n?l
o k?rt?r?n t?bb helyr?l biztos?tja az indul?si lehet?s?get ?s/vagy a r?sztvev?k halad?si ir?ny?t azok d?nt?s?re b?zza.
2.2.5.  ?tvonal vezet?se szerint:
a. ?lland? ?tvonal? az a t?ra, amelyet ?vr?l ?vre azonos nyomvonalon rendeznek meg
b. m?dosul? az a t?ra, amelyet azonos nyomvonalon, v?ltakoz? ir?nyban vagy az ?tvonal egy r?sz?nek rendszeres v?ltoztat?s?val rendeznek meg
c. v?ltoz? ?tvonal? az a rendezv?ny, amelyet ?vr?l ?vre m?s nyomvonalon vezetnek.
2.2.6.  A terep szerint:
a. orsz?g?ti az a t?ra, ahol a t?ra jelent?s r?sz?ben az ?tvonal szil?rd burkolat? k?z?ton vagy f?ld?ton vezet
b. terepen vezetett az a t?ra, amely ?tvonal?nak jelent?s r?sze ?sv?nyeken, erdei talajutakon vezet
c. kombin?lt ?tvonal? az a t?ra, ahol az orsz?g?ti szakaszok ?s talajutak hossza jelent?s.
2.2.7.  Az ind?t?s m?dja szerint:
a. t?megrajtos az a t?ra, ahol a r?sztvev?k a rajtb?l egyszerre indulnak
b. folyamatos ind?t?s? t?r?n?l a r?sztvev?k jelentkez?s?k ut?n egy?nileg indulnak
c. szakaszos ind?t?s? az a t?ra, ahol a r?sztvev?k meghat?rozott id?pontokban (id?k?z?nk?nt) rajtolhatnak
d. ny?jtott ind?t?s? t?r?n?l - az egy?bk?nt az a, b, c, pont szerinti ind?t?s ut?n - meghat?rozott id?pontig, saj?t idej?k terh?re a gyorsabban haladni sz?nd?koz?k m?g elindulhatnak.
2.2.8.  A r?szv?tel m?dja szerint:
a. egy?ni ?rt?kel?s? az a t?ra, ahol a feladatot a r?sztvev?k egy?nileg vagy tetsz?leges csoportokat alkotva teljes?tik
b. csapat?rt?kel?s? az a t?ra, ahol az ?tvonalat meghat?rozott l?tsz?m? csapatnak a rajtt?l a c?lig egy?tt haladva kell teljes?tenie

3. A teljes?tm?nyt?r?k r?sztvev?i
3.1.  Indul?si jogosults?g
A teljes?tm?nyt?r?n r?szt vehet az, aki
a. a kiir?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel
b. indul?si sz?nd?k?t a kiir?s szerint a rendez?s?gnek k?zvetlen?l vagy az egyes?let?n kereszt?l bejelenti.
3.1.1.  10 ?ven aluli gyermekek csak felk?sz?t? vagy r?vidt?v? t?r?n indulhatnak.
3.2.  A r?sztvev?k k?telesek
a. a t?r?z?ssal kapcsolatos ?ltal?nos szab?lyokat betartani
b. a rajtban jelentkezni
c. az el??rt ?tvonalon haladni
d. az ellen?rz?pontokon kartonjukat egy?nileg igazoltatni vagy igazolni
e. az esetleges s?r?lteket els?seg?lyben r?szes?teni
tov?bb? amennyiben a kiir?s tartalmazza:
f. a nevez?si d?jat befizetni
g. a sz?ks?ges (pl. orvosi) igazol?st bemutatni
h. az el??rt - k?telez? - felszerel?st k?r?sre bemutatni
i. a rendez?k rendezv?nnyel kapcsolatos utas?t?sait betartani
3.3.  A r?sztvev?k jogai
a. ig?nybe vehetik a rendez?s?g ?ltal ny?jtott szolg?ltat?sokat ?s kedvezm?nyeket
b. sikeres teljes?t?s eset?n ?tvehetik az elismer?seket.
3.4.  A rendezv?nyen val? r?szv?tel egy?ni felel?ss?gre t?rt?nik.
3.5.  Egy?b r?sztvev?k (n?z?k, kis?r?k) is k?telesek a rendez?k utas?t?sait betartani.
3.5.1.  A rendez?s?g a r?sztvev?k saj?t g?pkocsival t?rt?n? kis?r?s?t korl?tozhatja vagy tilthatja, ha az erre vonatkoz? hat?rozat?t a kiir?sban k?zz?tette.

4. Rendez?s?g
4.1.  A Rendez?s?g feladatai:
a. el?k?sz?ti a t?r?t
b. lebonyol?tja a rendezv?nyt
c. elv?gzi az ?rt?kel?st
4.1.l  A t?r?t a kiir?s szerint kell lebonyol?tani ?s ?rt?kelni.
4.1.2.  Az egyenl? es?ly elve: A t?ra tervez?s?n?l majd lebonyol?t?s?n?l a rendez?s?gnek gondot kell ford?tania arra, hogy az egyes szem?lyek, csoportok jogtalan el?ny?kh?z ne juthassanak.
4.2.  A Rendez?s?g ?rt?kel?st v?gz? tagjai, mint versenyb?r?k m?k?dnek.
4.2.1.  A Rendez?k:
a. f?rendez?
b. szervez?si felel?s
c. ?tvonalfelel?s
d. felszerel?si felel?s
e. gazdas?gi felel?s
4.2.2.  D?ntn?ki test?let tagjai (versenyb?r?k):
a. eln?k
b. ind?t?b?r?(k)
c. ?llom?sb?r?(k)
d. c?lb?r?(k)
e. p?lyab?r?(k)
f. sepr? vagy bont?b?r?(k)
4.2.3.  Egy?b k?zrem?k?d?k: Egy?b k?zrem?k?d? minden olyan szem?ly, aki a t?ra rendez?s?vel kapcsolatos munk?t v?gez. (Orvos, p?nzt?ros, pont?r, kis?r? g?pkocsi ?s a friss?t?pont szem?lyzete stb.)
4.2.4.  Az indul?k sz?m?t?l ?s a p?lya kialak?t?s?t?l f?gg?en a feladatok k?z?l egyesek ?sszevonhat?k ill. megoszthat?k.
4.3.  Jogok, k?teless?gek, feladatok
4.3.1.  F?rendez?
a. felel?s a t?ra szervez?s??rt ?s lebonyol?t?s??rt
b. megb?zza a szakfeladatok felel?seit, valamint a d?ntn?ki test?let eln?k?t
c. ir?ny?tja a rendez?s?g munk?j?t
d. beszerzi a sz?ks?ges enged?lyeket
4.3.2.  Szervez?si felel?s
a. ?ssze?ll?tja a lebonyol?t?si tervet (forgat?k?nyv)
b. elk?sz?ti a rendez?k beoszt?s?t
c. kiadja a feladatokat
d. ir?ny?tja a felszerel?sek sz?ll?t?s?t, az ?llom?sok fel?ll?t?s?t ?s bont?s?t
e. a rendezv?nyen sz?ks?g szerint int?zked?seket, ?tcsoportos?t?sokat hajt v?gre
4.3.3.  ?tvonalfelel?s
a. szervezi az ?tvonalbej?r?sokat
b. biztos?tja az ?tvonal jelz?s?vel kapcsolatos feladatok v?grehajt?s?t
4.3.4.  Felszerel?si felel?s
a. gondoskodik a rendezv?nyhez sz?ks?ges felszerel?sek ?s anyagok ?ssze?ll?t?s?r?l
4.3.5  Gazdas?gi felel?s
a. elk?sz?ti a k?lts?gvet?st
b. ir?ny?tja a p?nzt kezel? rendez?k tev?kenys?g?t
c. elk?sz?ti az elsz?mol?st
4.3.6.  A d?ntn?ki test?let eln?ke
a. felel?s a t?ra ?rt?kel?s??rt ?s a szab?lyzat betart?s??rt
b. elk?sz?ti a versenyb?r?k beoszt?s?t ?s ir?ny?tja munk?jukat
c. d?nt a t?ra rendez?se sor?n felmer?lt vit?s k?rd?sekben
d. fegyelmi elj?r?st kezdem?nyezhet, k?zbens? int?zked?seket hozhat ?s a szab?lyokat megszeg?k ellen int?zked?seket foganatos?that
e. rendk?v?li esem?nyek (id?j?r?s, ?t- vagy ter?letelz?r?s) miatt a f?rendez? egyet?rt?s?vel m?dos?thatja az ?tvonalat, valamint - az els? ind?t?s id?pontj?ig - indokolt m?rt?kben a szintid?t is
4.3.7.  Ind?t?b?r?
A t?ra ind?t??llom?s?nak b?r?ja. Feladata:
a. ellen?rzi az indul?s jogosults?g?t (pl. ?letkor, sportorvosi stb.)
b. kiadja az ellen?rz?lapot, ?s ha van, az egy?b anyagokat (pl. t?j?koztat?)
c. folyamatos ind?t?s eset?n r??rja az ellen?rz?lapra az ind?t?si id?t
d. sz?ks?g eset?n ind?t?kartont vezet.
4.3.8.  ?llom?sb?r?
A t?ra ellen?rz??llom?s?nak b?r?ja. Feladata:
a. ellen?rzi az el?z? szakasz teljes?t?s?t
b. csapatind?t?s eset?n ellen?rzi, hogy a csapat minden tagja me?jelent-e az ellen?rz?ponton
c. igazolja a r?sztvev? pont?rint?s?t
d. vezeti az ?llom?skartont vagy tombol?t
e. sz?ks?g eset?n t?j?koztat?st ad ?s els?seg?lyt ny?jt.
4.3.9.  C?lb?r?
A t?ra c?l?llom?s?nak b?r?ja. Feladata:
a. egyezteti ?r?j?t az ind?t?b?r?val
b. fogadja a c?lba ?rkez?ket
c. bejegyzi az ?llom?skartonra a r?sztvev? rajtsz?m?t, be?rkez?si idej?t
d. ellen?rzi a szintid? betart?s?t ?s az ellen?rz? pontok ?rint?s?t
e. csapatind?t?s eset?n ellen?rzi a csapat l?tsz?m?t a Rendez?s?g nev?ben elismeri a t?ra teljes?t?s?t.
4.3.10.  P?lyab?r?
A rendez?s?g bel?t?sa szerint a t?ra ?tvonal?n b?rhol elhelyezhet p?lyab?r?t. Feladata:
a. a t?ra ?tvonal?n ellen?rzi a szab?lyos teljes?t?st
b. ?gyel az ?tvonal technikai felszerel?s?re, ellen?rzi megl?t?ket
c. ell?tja a menet k?zben felmer?l? feladatokat.
4.3.11.  Sepr? vagy Bont?b?r?
Csak olyan szem?ly lehet, aki a t?ra ?tvonal?tj?l ismeri. Feladata:
a. k?zvetlen?l a mez?ny ut?n haladva int?zkedik annak ?rdek?ben, hogy s?r?lt vagy kimer?lt r?sztvev? az ?tvonalon ne maradjon
b. seg?t a r?szorul?knak, sz?ks?g eset?n els?seg?lyt ny?jt
c. a lassan halad? vagy id?zavarban lev? r?sztvev?kkel k?zli a k?vetkez? ellen?rz?pont m?k?d?si idej?t, javasolhatja a t?ra abbahagy?s?t ?s t?j?koztat?st ad a k?zleked?si lehet?s?gekr?l.
4.3.12.  A versenyb?r? szab?lys?rt?s vagy fegyelmezetlens?g ?szlel?sekor azt ?rt?kelni k?teles ?s a 8.1.2. pont szerinti d?nt?s meghozatal?ra jogosult.
4.4.  Ellen?rz?b?r?
4.4.1.  A Rendez? k?r?s?re a felk?rt term?szetbar?t szervezet ellen?rz?b?r?t k?ldhet ki.
4.4.2.  Orsz?gos rendezv?nyre az MTSZ Gyalogt?ra Bizotts?ga, ter?leti rendezv?nyekre az illet?kes sz?vets?g vagy ter?leti bizotts?g saj?t d?nt?se alapj?n is k?ldhet ki ellen?rz?b?r?t.
4.4.3.  Az ellen?rz?b?r? f?ggetlen a Rendez?s?gt?l, munk?j?t ?r?sos megb?z?s alapj?n v?gzi.
4.4.4.  Feladata:
a. ellen?rzi a t?ra ?tvonal?t, az ?llom?sokat ?s a Rendez?s?g tev?kenys?g?t
b. a t?r?val kapcsolatban a rendez?knek javaslatot tehet
c. tapasztalatair?l ?r?sban besz?mol a kik?ld? ?s a rendez? szervnek.

5. A rendezv?ny el?k?sz?t?se
5.1.  Bejelent?sek, enged?lyek
5.1.1.  Kiemelt rendezv?nyek
5.1.1.1.  A teljes?tm?nyt?ra rendez?je az MTSZ Gyalogt?ra Bizotts?g?t?l k?rheti a t?ra orsz?gos rendezv?nny? min?s?t?s?t. A k?relemhez mell?kelni kell a t?rakiir?s tervezet?t, az ?tvonal v?zlat?t, vagy r?szletes le?r?s?t, ?j rendezv?nyn?l a pr?babej?r?s jegyz?k?nyv?t.
5.1.1.2.  A ter?leti rendezv?nyek j?v?hagy?s?t az illet?kes ter?leti term?szetbar?t sz?vets?g vagy bizotts?g v?gzi.
5.1.2.  Az egyes?leti, szakoszt?lyi t?r?kat saj?t vezet?s?ge enged?lyezi.
5.1.3.  K?zter?let, k?z?t ig?nybev?tele
5.1.3.1.  K?zter?let, k?z?t sportc?lokra t?rt?n? ig?nybev?tel?t az I-76. sz. BM rendelet szab?lyozza.
5.1.3.2.  A rend?rs?g enged?ly?t kell k?rni, ha:
a. a teljesitm?nyt?ra rajthely?t vagy c?lj?t k?zter?leten kiv?nja a rendez?s?g elhelyezni
b. a t?ra ?tvonala orsz?g?ton vezet
c. lakott telep?l?sen bel?l v?rhat? az ?ttest ig?nybev?tele, mert az indul?k sz?ma vagy t?meges halad?sa nem teszi lehet?v? a KRESZ betart?s?t.
5.1.3.3.  Illet?kess?g:
a. Budapesti ?s Pest megyei rendez?k sz?m?ra a Budapesti Rend?rf?kapit?nys?g K?zleked?srend?szete
b. vid?ken a Megyei Rend?rf?kapit?nys?g.
5.1.3.4.  Az enged?ly k?relm?t 30 nappal a rendezv?ny id?pontja el?tt, ?r?sban kell beny?jtani a rendez? sz?khelye szerinti illet?kes rend?rhat?s?ghoz, f?ggetlen?l a rendezv?ny sz?nhely?t?l.
5.1.3.5.  Az enged?ly illet?kk?teles, amelyet a k?relemhez csatolt okm?nyb?lyeggel kell ler?ni.
5.1.4.  Erdei utak haszn?lata
5.1.4.1.  A teljesitm?nyt?r?t az ?rintett erd?gazdas?gnak (ter?lettulajdonosoknak) 30 nappal a rendezv?ny el?tt be kell jelenteni, ha:
a. a t?ra jelzett ?tvonalon halad, ?s
b. az indul?k sz?ma el?rel?that?lag a 100 f?t meghaladja.
5.1.4.2.  Az erd?gazdas?g (ter?lettulajdonos) enged?ly?t kell k?rni, ha a t?ra ?tvonala r?szben vagy eg?sz?ben jelz?s n?lk?li ?sv?nyen, utakon halad Az ?tvonalat a tervez?s id?szak?ban c?lszer? egyeztetni.
5.1.4.3.  Az ellen?rz?pontok, ?llom?sok telep?t?s?hez, a mez?ny kis?r?s?hez haszn?lt g?pkocsik csak ?tvonalenged?llyel vehetik ig?nybe az erd?gazdas?gi utakat (?zemi ?t, felt?r??t, burkolat n?lk?li erdei utak stb.) Az ?tvonalenged?lyt a ter?lettulajdonost?l kell k?rni. Az enged?lyk?r? lev?lnek tartalmaznia kell..
a. a rendezv?ny nev?t
b. id?pontj?t
c. a k?rt ?tvonal le?r?s?t
d. a g?pkocsi(k) rendsz?m?t ?s t?pus?t
5.1.5.  Term?szetv?delmi ter?letek
5.1.5.1.  Ha a t?ra ?tvonala v?dett ter?leten halad ?t, a rendezv?nyt az ?rintett term?szetv?delmi szakhat?s?ggal enged?lyeztetni kell.
5.1.5.2.  ?j rendezv?nyn?l a tervez?s id?szak?ban aj?nlott az ?tvonal el?zetes egyeztet?se.
5.2.  A sportesem?nyekkel kapcsolatos eg?szs?g?gyi feladatokat a m?vel?d?si ?s k?zoktat?si miniszter 6/1991. (VII..23.) MKM sz. rendelete szab?lyozza.
5.3.  K?lts?gvet?s
A teljesitm?nyt?ra tervez?s?hez, majd lebonyol?t?s?hoz a rendezv?ny k?lts?gvet?s?t a rendez? szerv ?ltal meghat?rozott el?ir?sok szerint kell elk?sziteni.
5.3.1.  Kiad?sok
a. az el?k?sz?t?s k?lts?gei (?tvonalbej?r?s, propaganda stb.)
b. a rendezv?nnyel kapcsolatos anyagk?lts?gek (nyomtatv?nyok, b?lyegz? stb.)
c. ?llom?sok, ellen?rz?pontok telepit?s?nek, bont?s?nak k?lts?gei
d. a r?sztvev?knek ny?jtott szolg?ltat?sok (frissit?, ?tkez?s, sz?llit?s stb.)
e. dijaz?s
f. egy?b rendez?i k?lts?gek
5.3.2.  Bev?telek
a. nevez?si dijak
b. egy?b saj?t bev?telek (z?szl?, jelv?ny elad?s stb.)
5.3.3.  Azokat a kiad?sokat, ill. bev?teleket, amelyek csak a mez?ny egy r?sz?t ?rintik (pl. sz?ll?sdij, helyi k?zleked?s stb.) k?l?n kell kezelni.
5.3.4.  A nevez?si dijat ?gy kell meg?llapitani, hogy az a r?sztvev?knek ny?jtott szolg?ltat?ssal ar?nyban legyen.
5.3.5.  A rendez?s?g a fel nem haszn?lt c?lt?mogat?st - ha az adom?nyoz? m?sk?nt nem rendelkezik - a k?vetkez? ?vi rendezv?nyre z?rolni k?teles.
5.4.  Ki?r?s
A ki?r?s c?lja, hogy a rendezv?nnyel kapcsolatos legfontosabb tudnival?kr?l t?j?koztasson.
5.4.1.  A ki?r?s tartalmazza:
a. a rendez? szerv nev?t ?s c?m?t
b. a rendezv?ny nev?t, c?lj?t, sz?nhely?t, id?pontj?t ?s meghat?roz?s?t
c. a megrendez?sre ker?l? kateg?ri?kat, t?v ?s szintid?ket
d. a r?szv?tel felt?teleit ?s azokat a dokumentumokat, amelyek ezt igazolj?k (orvosi igazol?s, term?szetbar?t igazolv?ny stb.)
e. a nevez?s m?dj?t, id?pontj?t (hat?ridej?t) ?s a nevez?si d?jat
f. az ind?t?s idej?t ?s hely?t
g. a c?l hely?t (?s idej?t, ha az nem nyilv?nval?)
h. a teljes?tm?ny elismer?s?t, d?jaz?s?t
i. a rendez?s?g ?ltal ny?jtott szolg?ltat?sokat
j. a k?telez? felszerel?seket
5.4.2.  A kiir?s tartalmazhatja:
a. a rendezv?nnyel kapcsolatos k?zleked?si inform?ci?kat
b. sz?ll?s, sz?ll?t?si ?s ?lelmez?si lehet?s?geket
c. a t?ra ?tvonal?t ?s szintk?l?nbs?g?t
d. az ellen?rz?pontok sz?m?t ?s hely?t
e. aj?nlott felszerel?st
f. egy?b, a t?r?val kapcsolatos megjegyz?st
5.5.  Nevez?s
5.5.1.  A nevez?s az, amikor az indul? a szervez?knek bejelenti r?szv?teli sz?nd?k?t.
5.5.2.  A nevez?s lehet egy?ni vagy csoportos.
5.5.3.  A nevez?s a kiir?st?l f?gg?en t?rt?het sz?ban vagy ?r?sban, el?re vagy a helysz?nen.
5.5.3.1.  Helysz?ni nevez?s az, ha a rendezv?ny helysz?n?n, k?zvetlen?l a rendezv?nyen val? elindul?s el?tt t?rt?nik.
5.5.3.2.  Az el?re t?rt?n? nevez?s c?lja, hogy a szervez?ket t?j?koztassa az indul?k sz?m?r?l, ?sszet?tel?r?l. El?re t?rt?n? nevez?s a Rendezv?nyirod?n vagy ?r?sban a rendez? szervn?l tehet? meg. Ekkor a kiir?snak tartalmaznia kell az el?re t?rt?n? nevez?shez sz?ks?ges tudnival?kat (pl. a Rendezv?nyiroda helye, c?me, f?lfogad?si ideje, a r?szv?tellel kapcsolatos befizet?sek m?dja).
5.5.3.3.  Az el?zetes nevez?st a szervez?k visszaigazolhatj?k.
5.6.  Nyomtatv?nyok
5.6.1.  A szab?lyos teljes?t?s elb?r?l?shoz, alapinform?ci?k gy?jt?s?hez, a rendezv?ny sikeres lebonyol?t?s?hoz, az elsz?mol?sokhoz k?l?nb?z? adathordoz?kra, bizonylatokra van sz?ks?g.
5.6.2.  Nevez?si lap
5.6.2.1.  Tartalmi el??r?s
a. a rendezv?ny neve
b. kateg?ri?ja, t?v- ?s szintideje
c. a nevez? neve
d. sz?let?si ?ve
e. a nevez? al??r?sa
f. sportorvosi z?rad?k
A Rendez?s?g egy?b rovatokkal (k?rd?sekkel) kieg?sz?theti (c?m, egyes?let, szakoszt?ly neve stb.)
5.6.2.2.  Haszn?lata k?telez? az orsz?gos
a. hossz?t?v?
b. t?bbszakaszos
t?r?kon.
5.6.3.  Ellen?rz? lap
5.6.3.1.  Tartalmi el??r?s
a. a rendezv?ny azonos?t?s?ra szolg?l? felirat
b. kateg?ria jele
c. rajtsz?m
d. n?v
e. rajt- ?s c?lid? (folyamatos ?s szakaszos ind?t?sn?l)
f. igazol?sok helye
5.6.3.2.  Haszn?lata minden orsz?gos, ter?leti ?s helyi rendezv?nyen k?telez?.
5.6.3.3.  K?sz?lhet ?n?ll? nyomtatv?nyk?nt, de a rendezv?ny t?j?koztat?j?val egy?tt is.
5.6.4.  Ind?t?karton
5.6.4.1.  Tartalmi el??r?s
a. ind?t?si id?
b. rajtsz?m
c. a r?sztvev? neve (ha nevez?si lap nincs rendszeres?tve)
5.6.4.2.  Haszn?lata folyamatos ind?t?s? t?r?kon k?telez?.
5.6.5.  ?llom?skarton
5.6.5.1.  Tartalmi el??r?s
a. az ?llom?s neve vagy azonos?t? jele
b. be?rkez?si id?
c. rajtsz?m
5.6.5.2.  Haszn?lata k?telez? minden
a. hossz?t?v?
b. ?jszakai
c. t?li
teljes?tm?nyt?r?n.
5.6.5.3.  Helyette tombola is haszn?lhat?
5.6.6.  C?lkarton
5.6.6.1.  Tartalmi el??r?s
a. be?rkez?si id?
b. rajtsz?m
5.6.6.2.  Haszn?lata minden teljes?tm?nyt?r?n k?telez?!
5.6.7.  Tombola
5.6.7.1.  Tartalmi el??r?s
a. az ellen?rz?pont neve vagy azonosit? jele
b. sz?mmez?
5.6.7.2.  Haszn?lata aj?nlott az ?jszakai, t?li t?r?kon, tov?bb? minden olyan t?r?n, ahol a rendez?s?g gyors inform?ci?t k?v?n szerezni az egyes r?sztvev?k ?thalad?s?r?l (1000 f? feletti kezel?se neh?zkes).

6. A rendezv?ny lebonyol?t?sa
A rendezv?ny lebonyol?t?s??rt a rendez? szerv felel.
6.1.  Megnyit?s
6.1.1.  A rendezv?nyt a rendez? szerv vezet?je vagy annak megb?zottja nyitja meg.
6.1.2.  T?megrajtos t?r?n?l k?zvetlen?l a rajt el?tt.
6.1.3.  Folyamatos ?s szakaszos indit?sn?l a rendez?k ?ltal meghat?rozott id?pontban ?s helyen (pl. k?z?s sz?ll?shelyen) lehet megtartani.
6.1.4.  A rendez?s?g a hivatalos megnyit?st?l eltekinthet.
6.2.  T?j?koztat?
6.2.1.  Feladata a r?sztvev?k inform?l?sa minden olyan l?nyeges dologr?l, amely a t?r?val kapcsolatos (pl. iv?v?z ?s ?lelem beszerz?si lehet?s?g, t?megk?zleked?si ?szk?z?k menetrendi kivonata, a t?ra ?tvonal?nak metszete, t?rk?pv?zlat stb.), valamint tartalmazhatja a kiir?st is.
6.2.2  Form?j?t tekintve lehet f?zet vagy b?rmilyen, mindenki ?ltal hozz?f?rhet? nyomtatv?ny, esetleg plak?t, kisebb l?tsz?m? rendezv?ny eset?n a t?j?koztat?s sz?ban is t?rt?ntet.
6.2.3.  Ha a t?ra ind?t?s?ig b?rmilyen v?ltoz?s t?rt?nik az el?re sokszoros?tott anyaghoz k?pest, azt az ind?t??llom?son sz?ban vagy ?r?sban a r?sztvev?k tudom?s?ra kell hozni!
6.3.  A Rendez?s?g az utaz?ssal, sz?ll?ssal (s?toroz?si lehet?s?ggel), sz?ll?t?ssal ?s meg?rz?ssel kapcsolatos inform?ci?kat ny?jthat, ill. l?that el.
6.4.  Jelentkez?s, ind?t?s
6.4.1.  Jelentkez?skor az indul?k meghat?rozott helyen jelentkeznek ?s ?tveszik a r?szv?telhez sz?ks?ges okm?nyokat.
6.4.2.  Ak?r el?zetes nevez?s volt, ak?r helysz?ni, csak azok indulhatnak, akik eleget tettek jelentkez?si k?telezetts?g?knek. A gyakorlatban a helysz?ni nevez?s egyben jelentkez?s is.
6.4.3.  Az ind?t?st az ind?t?b?r?(k) v?gzi(k).
6.4.4.  Folyamatos ind?t?s eset?n az ind?t?b?r? feljegyzi az ind?t?si id?t. A r?sztvev? csak ezek ut?n indulhat el. Ez az id? az alapja a teljes?t?s ellen?rz?s?nek. T?megrajt eset?n a rajtid? minden r?sztvev? sz?m?ra azonos, ?gy azt az ellen?rz? kartonon nem sz?ks?ges k?l?n felt?ntetni.
6.5.  A teljes?t?s ellen?rz?se
6.5.1.  A teljes?t?s ellen?rz?se a c?l?llom?son t?rt?nik, amely k?t r?szb?l ?ll:
a. a t?ra ?tvonal?n elhelyezett ellen?rz??llom?sokon t?rt?nt b?lyegz?s vagy egy?b igazol?s nyom?n
b. az el??rt szintid?n bel?li c?lba?rkez?s ellen?rz?se
6.5.2.  Az igazol?s t?rt?nhet az erre a c?lra rendszeres?tett igazol?lapon vagy kartonon, esetleg a t?j?koztat? f?zetben vagy b?rmely olyan m?don, amely egy?rtelm?en igazolja a r?sztvev?k pont?rint?s?t.
6.6.  Magatart?s t?ra k?zben
6.6.1.  Minden teljes?tm?nyt?r?n be kell tartani az ?ltal?nos t?r?z?si szab?lyokat, valamint az erd?t?rv?nyt.
6.6.2.  Csapat?rt?kel?s? t?r?n a csapat minden tagj?nak k?teless?ge az ellen?rz?pontokon megjelenni.
6.6.3.  Tilos a t?ra?tvonal technikai eszk?zeinek rong?l?sa, valamint azok elhelyez?s?nek megv?ltoztat?sa.
6.6.4.  Ha valamely r?sztvev? balestet szenvedett, a t?bbiek k?telesek seg?ts?get ny?jtani.
6.7.  ?rt?kel?s
6.7.1.  A teljes?t?s szab?lyoss?g?t a c?lb?r? ?llap?tja meg.
6.7.2.  Amennyiben a r?sztvev? b?rmely okb?l szintid?n t?l ?rkezik c?lba, teljes?tm?ny?t nem szabad elfogadni.
6.7.3.  Igazol?lap elveszt?se eset?n a r?sztvev?t csak akkor lehet ?rt?kelni (?ltal?ban ut?lag), ha bebizonyosodott az ellen?rz?pontok ?rint?se ?s a szintid?n bel?li c?lba?rkez?s.
6.8.  D?jaz?s
6.8.1.  A teljes?tm?nyt?ra nem verseny, ?gy a szab?lyosan teljes?t?k egys?gesen jogosultak d?jaz?sra.
6.8.2.  A dijaz?s form?ja:
6.8.2.1.  Hossz?t?v? kateg?ri?ban:
a. oklev?l
b. oklev?l ?s jelv?ny
6.8.2.2.  Norm?l ?s r?vid t?v? kateg?ri?ban
a. oklev?l
b. eml?klap
c. jelv?ny
6.8.2.3.  A d?j eml?kt?rggyal mindh?rom kateg?ri?ban kieg?szithet?.
6.8.2.4  A teljesit?k k?z?tt kisorsolt t?rgyjutalmak dijaz?snak tekinthet?k.
6.8.3.  K?l?nd?jak
6.8.3.1.  K?l?ndij az adott rendezv?nyen bel?l egys?gesen, vagy el?re meg nem hat?rozhat? szem?lyeknek adhat? ki (pl. t?zszeres teljesit?k, 500. indul?, 750. teljesit? stb.).
6.8.3.2.  A teljes?t?s ideje, valamint a be?rkez?si sorrend szerint k?l?nd?j nem adhat?.
6.8.3.3.  Orsz?gos rendezv?nyen k?l?nd?j ?letkor alapj?n sem adhat? ki.
6.8.4.  A d?jak k?zvetlen?l az ?rt?kel?s ut?n ker?ljenek kioszt?sra.

7. Rendez?stechnikai elvek
7.1.  Az ?tvonal kialakit?sa
7.1.1.  A kijel?lt ?tvonal j?l k?vethet? legyen, c?lszer? jelzett turista?ton vezetni.
7.1.2.  Tilos az ?tvonalat a vad?szt?rsas?gok ?ltal l?tes?tett ?s karbantartott cserk?szutakon vezetni.
7.1.3.  Biztons?gi okokb?l lehet?leg ker?lni kell a forgalmas k?zutak keresztez?s?t, ill. az azokon val? halad?st.
7.1.4.  A t?ra ?tvonal?n kb. 15-25 km-enk?nt friss iv?v?z vagy ?d?t? beszerezhet? legyen.
7.1.5.  ?gyelni kell arra, hogy aki a t?r?b?l "kisz?ll'; n?h?ny helyen k?zvetlen?l vagy r?vid kit?r?vel t?megk?zleked?si eszk?zt el?rhessen.
7.1.6.  A teljes?tm?nyt?ra ?tvonala akkor v?gleges?thet?, ha a rendez?s?g k?t tagja szintid?n bel?l v?gigj?rja. A pr?babej?r?st a rendezv?nyhez hasonl? k?r?lm?nyek k?z?tt kel megejteni.
7.1.7.  Az ?tvonalat, ill. az ?tvonalakat minden rendezv?ny lebonyol?t?sa el?tt be kell j?rni, hogy kell?en megb?zhat? inform?ci?k ?lljanak rendelkez?sre az ?t ?llapot?r?l, az esetleges lez?r?sokr?l, elterel?sekr?l ?s m?dos?t?sokr?l.
7.2.  Szintid? sz?m?t?s
7.2.1  A szintid?sz?m?t?s alapja az 50 km = 12 ?ra sebess?g. Ebb?l: szintid? (?ra) = 0,24 x megteend? t?vols?g (km)
7.2.2.  A szintid?sz?m?t?st a megteend? szintk?l?nbs?g ?ltal?ban nem befoly?solja. Ha 50 km-es t?vot felt?telezve a szintk?l?nbs?g meghaladja az 1500 m-t, a rendez?s?gnek lehet?s?ge van a szintid? ar?nyos n?vel?s?re. A n?vel?s m?rt?ke semmik?ppen se haladja meg az al?bbi korl?tot:
a. = t?bbletszintk?l?nbs?g (m) /1000
7.2.3.  A megteend? t?vols?got eg?sz km-re, a szintid?t eg?sz ?r?ra kell kerek?teni. Ez az ?ltal?nos kerek?t?si szab?lyokt?l elt?r?en ak?r felfel?, ak?r lefel? t?rt?nhet.
7.2.4.  A szintid? a teljes id?, azaz a pihen?ssel t?lt?tt id? is belesz?m?t.
7.3.  Az ?tvonal technikai felszerel?se
7.3.1.  Amennyiben nem jelzett turistautakon vezet a t?ra, szalagoz?ssal vagy m?s m?don kell azt egy?rtelm?v? tenni.
a. ezeket legkor?bban a rendezv?nyt megel?z? 7 nappal lehet kihelyezni
b. a rendezv?nyt k?vet? 8. napig el kell t?vol?tani
7.3.2  A jelzett turistautakon t?rekedni kell arra, hogy a jelz?sek min?s?ge megfelel? legyen.
7.3.3.  Jelz?sv?lt?sokn?l ill. ?jszakai t?r?n (t?raszakaszon) a kev?sb? felismerhet? ?tel?gaz?sokn?l c?lszer? ir?nyit?t?bl?kat alkalmazni.
7.4.  Ind?t?- ?s c?l?llom?s
7.4.1.  Az indit?- ?s c?l?llom?s t?megk?zleked?si eszk?z?kkel j?l megk?zel?thet? legyen.
7.4.2.  Az indit?- ?s c?l?llom?s szem?lyzete r?sz?re biztos?tani kell, hogy kedvez?len id?j?r?s eset?n is munk?jukat zavartalanul v?gezhess?k (pl. fedett hely).
7.4.3.  Mindk?t ?llom?s telep?t?sekor figyelembe kell venni, hogy nagyobb l?tsz?m? csoportok is elf?rjenek az ?llom?s k?zvetlen k?zel?ben.
7.5.  Ellen?rz?pontok
7.5.1.  Az ellen?rz?pont a t?ra ?tvonal?nak az a pontja, amelyet a megadott helyen a t?ra r?sztvev?inek ?rinteni?k kell.
7.5.2.  Az ellen?rz?pontok sz?m?t ?s hely?t ?gy kell meghat?rozni, hogy a t?ra ?tvonala pontkihagy?s n?lk?l l?nyegesen ne legyen r?vid?thet?.
7.5.3.  Az ellen?rz?pontokat c?lszer? forr?sok, pihen?k, lakott telep?l?sen ?tterem, bisztr? mellett telep?teni.
7.5.4.  Az ellen?rz?pontok hely?t egy?rtelm?en kell meghat?rozni, a terepen pedig jel?lni kell.
7.5.5.  A t?ra rendez?i az ellen?rz?pontok elhelyezked?s?nek figyelembev?tel?vel el?re meghat?rozhatj?k az egyes ellen?rz?pontok m?k?d?si idej?t.
7.5.5.1.  A pontok nyitvatart?si idej?t ?gy kell meghat?rozni, hogy
a. a legfeljebb 6 km/?ra sebess?ggel halad?, ?s
b. a legal?bb a term?szetj?r?sban szok?sos 4 km/?ra sebess?ggel halad? r?sztvev?k mindenhol nyitott pontokat tal?ljanak.
7.5.5.2.  Enn?l b?vebb nyitvatart?st a rendez?s?g meghat?rozhat.
7.5.6.  Az ellen?rz?pont fajt?i:
a. ellen?rz? ?llom?s
b. ellen?rz? hely
c. titkos ellen?rz? pont
7.5.7.  Ellen?rz? ?llom?s
7.5.7.1.  Hely?t a ki?r?sban, vagy a t?j?koztat?ban meg kell adni.
7.5.7.2.  Az ?thalad?s igazol?s?t az ?llom?sb?r?(k) v?gzi(k).
7.5.8.  Ellen?rz?hely
7.5.8.1.  Azokon a t?r?kon, ahol az ?tvonal vezet?se nagysz?m? ellen?rz?pont l?tes?t?s?t k?v?nja meg, vagy ha az alacsony rendez?i l?tsz?m sz?ks?gess? teszi - az ?llom?sokon k?v?l - ellen?rz?helyek kijel?l?s?vel lehet megoldani a hat?sos ellen?rz?st.
7.5.8.2.  Ezek hely?t a ki?r?sban vagy a t?j?koztat?ban ismertetni kell.
7.5.8.3.  A kijel?lt pontokb?l t?nylegesen annyit kell ?zemeltetni, amennyi a hat?sos ellen?rz?shez sz?ks?ges, de a mez?ny halad?s?t indokolatlanul nem h?tr?ltatja.
7.5.8.4.  Az ellen?rz?hely m?k?dhet szem?lyzettel (p?lyab?r?, pont?r), vagy szem?lyzet n?lk?l (kihelyezett b?lyegz?).
7.5.8.5.  Arr?l, hogy az ellen?rz?helyek k?z?l t?nylegesen melyek ker?ltek fel?ll?t?sra, inform?ci?t kiadni nem szabad.
7.5.8.6.  A m?k?d? pontok t?nyleges sz?m?r?l a r?sztvev?ket t?j?koztatni kell.
7.5.9.  Titkos ellen?rz?pont
7.5.9.1.  Bonyolult ?tvonal? t?r?n?l az ellen?rz?pontok sz?m?nak cs?kkent?se, ?ttekinthet?s?ge ?rdek?ben a rendez? titkos ellen?rz?pont l?tes?t?s?t hat?rozhatja el.
7.5.9.2.  Az ilyen pontot az ?tvonal mark?ns helyein, k?nnyen felismerhet?en lehet elhelyezni.
7.5.9.3.  Titkos pont csak szem?lyzettel m?k?dhet.
7.5.9.4.  Orsz?gos rendezv?nyen titkos ellen?rz?pont nem alkalmazhat?.
7.6.  Bont?s
7.6.1.  Az ellen?rz?pont bont?sa legkor?bban az utols? r?sztvev? meg?rkez?se ut?n, de legk?s?bb a nyitvatart?si id? lej?ratakor t?rt?nik.
7.6.2.  A p?lya bont?sa
A sepr? vagy bont?b?r? a rajthelyr?l az utols? r?sztvev? indul?sa ut?n 20-30 perccel indul az ?tvonal bont?s?ra. A sepr? vagy bont?b?r? az ?r?sban kiadott terv szerint halad v?gig az ?tvonalon, amelynek sor?n a terepen elhelyezett technikai seg?deszk?z?ket (t?bl?k, szalagoz?s stb.) begy?jtheti.
7.6.3.  Feladat?t t?bb ember is ell?thatja (pl. hossz?t?v? t?ra eset?n c?lszer? az ?n. v?ltott bont?s).

8. Fegyelmi szab?lyok
8.1.  Elj?r?s szab?lys?rt?sekn?l
8.1.1.  A szab?lys?rt? vagy fegyelmezetlen r?sztvev?vel szemben a cselekv?ssel ar?nyos versenyb?r?i d?nt?s hozhat?
8.1.2.  Versenyb?r?i d?nt?sek
a. figyelmeztet?s
b. megint?s
c. felf?ggeszt?s
d. kiz?r?s
8.1.3.  A szab?lys?rt? vagy fegyelmezetlen r?sztvev?t enyh?bb esetben az illet?kes versenyb?r?k b?rmelyike figyelmeztetheti vagy megintheti. A megint?s t?ny?t a r?sztvev?, valamint a saj?t kartonj?ra feljegyzi.
8.1.4.  S?lyos sportszer?tlens?get, ill. szab?lys?rt?st elk?vet? r?sztvev?t a versenyb?r? azonnal felf?ggesztheti, ill. kiz?rhatja a rendezv?nyb?l.
8.1.5.  S?lyos szab?lys?rt?s eset?n a helysz?nen jegyz?k?nyvet kell felvenni, felt?ntetve a l?nyeges adatokat ?s k?r?lm?nyeket.
8.1.6.  A s?lyos fegyelems?rt?st, szab?lys?rt?st elk?vet?kkel szemben a d?ntn?ki test?let eln?ke fegyelmi elj?r?st kezdem?nyezhet. A fegyelmi elj?r?s kimenetele a versenyb?r? kiz?r?si d?nt?s?t nem ?rv?nytelen?ti.
8.1.7.  A fegyelmi elj?r?s lefolytat?s?ra a r?sztvev? sportegyes?lete vagy a ter?letileg illet?kes term?szetbar?t sz?vets?g jogosult.
8.1.8.  Fegyelmi elj?r?s alatt ?ll? szem?ly nyilv?nos rendezv?nyen sem rendez?k?nt, sem r?sztvev?k?nt nem szerepelhet.
8.2.  S?lyos szab?lys?rt?sek
8.2.1.  S?lyos szab?lys?rt?snek kell min?s?teni:
a. a teljes?t?s szab?lytalan egy?ttm?k?d?s, csal?s ?tj?n t?rt?n? el?r?s?t vagy ennek k?s?rlet?t
b. tiltott seg?deszk?z haszn?lat?t
c. jogtalan indul?st, m?g akkor is, ha az a versenyb?r?k figyelm?t az ind?t?skor elker?lte
d. az ?tvonal jelz?seinek leszed?se vagy megv?ltoztat?sa
e. jogtalan el?ny ny?jt?sa, elfogad?sa, szerz?se.
8.4.  Fegyelmi v?ts?gek
8.4.1.  A versenyb?r?s?g tev?kenys?g?nek s?rt? b?r?lata.
8.4.2.  A rendez?k r?sz?r?l a titoktart?s megszeg?se.
8.4.3.  A r?sztvev?k indokolatlan h?tr?ltat?sa.

II. ELT?R? SZAB?LYOK

9. ?jszakai teljes?tm?nyt?r?k
9.1.  A t?ra id?pontj?t, hossz?t, a rajt m?dj?t, a rajt m?k?d?si idej?t, a c?l z?r?s?t ?gy kell megtervezni, hogy a legkor?bban ?s legk?s?bb indul? rendelkez?s?re ?ll? id? 75%-a napnyugta ?s napkelte k?z? essen.
9.2.  Az ?jszakai t?ra hossza nem haladhatja meg az 50 km-t.
9.3.  Szintid? sz?m?t?s
9.3.1.  ?ltal?ban a 7.2. pont szerint t?rt?nik
9.3.2.  A nehezebb t?j?koz?d?si feladat kiegyenl?t?s?re tervez?skor a rendez? 1 ?r?val n?velheti a szintid?t. A k?nny?t?st a ki?r?sban jelezni kell.
9.4.  Ellen?rz?pontok elhelyez?se
9.4.1.  Ellen?rz?hely csak k?zvetlen?l az ?tvonal mell? telep?thet?.
9.4.2.  Ellen?rz? ?llom?s t?volabb is elhelyezhet?, de a let?r?st jelezni, a pont megvil?g?t?s?r?l pedig gondoskodni kell.

10. T?li teljes?tm?nyt?r?k
10.1.  A december 1 - febru?r 28. (29.) k?z?tt megrendez?sre ker?l? teljes?tm?nyt?r?k t?li t?r?nak min?s?lnek, f?ggetlen?l az id?j?r?si k?r?lm?nyekt?l.
10.2.  A t?li t?r?k hossza az 50 km-t nem haladhatj?k meg.
10.3.  Szintid? sz?m?t?s
10.3.1.  ?ltal?ban a 7.2. pont szerint t?rt?nik.
10.3.2.  A neh?z terepviszonyok kiegyenl?t?s?re tervez?skor a rendez? 1 ?r?val n?velheti a szintid?t (k?nny?t?s), ezt a ki?r?sban jelezni kell.
10.4.  A 30 km-t meghalad? t?r?t ?gy kell tervezni, hogy a t?ra m?sodik harmad?ban meleged? hely ?lljon a r?sztvev?k rendelkez?s?re.
10.5.  Tea biztos?t?sa
10.5.1.  A rendez? a t?ra ?tvonal?n legal?bb 1 alkalommal meleg te?t k?teles biztos?tani minden r?sztvev?nek.
10.5.2.  30 km-t meg nem halad? t?v eset?n ez t?rt?nhet a c?lban is.
10.6.  S?l?c haszn?lata
10.6.1.  T?li t?r?n a rendez? s?l?c haszn?lat?t enged?lyezheti.
10.6.2.  Ezt a ki?r?sban jelezni kell.
10.6.3.  Ha a ki?r?s s?l?c haszn?lat?t nem tartalmazza, a t?r?n tiltott seg?deszk?znek kell min?s?teni.

11. T?bbszakaszos t?r?k
11.1.  A rendez? szervezet ?s a Rendez?s?g feladata, hogy a t?ra tervez?se ?s lebonyol?t?sa sor?n az es?lyegyenl?s?g biztos?t?s?t kiemelten kezelje.
11.2.  A t?raszakaszok (napok) k?z?tt minimum 6 ?ra pihen?id?t ?s 2 x 40 perc felk?sz?l?si id?t kell minden indul? r?sz?re biztos?tani.
11.3.  ?rt?kel?s ?s d?jaz?s
11.3.1.  A napi szakaszok teljes?t?s?t k?l?n kell ?rt?kelni.
11.3.2.  Teljes?t?sk?nt csak az ?sszes szakasz szintid?n bel?li teljes?t?s?t lehet elfogadni.
11.3.3.  Az egyes szakaszok k?l?n is d?jazhat?k.

Megjegyz?s: az ?ll? bet?vel szedett r?sz szab?lyzat, a d?lt bet?vel szedett sz?vegr?sz aj?nl?s.
Elfogadta: az MTSZ Eln?ks?ge az 1992. janu?r 25-i ?l?s?n.
________________________________________
Ezen "Gyalogos teljes?tm?nyt?r?k szervez?si szab?lyzat?t" az MTSZ Gyalogt?ra Bizotts?ga ?ltal megb?zott munkabizotts?g k?sz?tette:
vezet?je:  Kovalik Andr?s
tagjai:  Gy?ri Jen?
P?lmai Vencel
Samu Piroska
Sv?b L?szl?
Szab? Zolt?n
Dr. Sz?szka ?va 
 _______________________________________
 

 nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.