magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 08. 03.        Hermina napja


T?j?koztat? a Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g Tev?kenys?g?r?l az MTSz Eln?ks?g r?sz?re
2006. 04. 08

Csongr?d Megy?ben a term?szetbar?t mozgalomnak a hagyom?nyai 1911-ig ny?lnak vissza. Hivatalosan az els? szervezet a Magyar Turista Egyes?let Szegedi oszt?lya 1912 m?rcius 9-?n alakult meg.

1.

1958. febru?r 2-?n l?trehozt?k a h?rom megy?re kiterjed? hat?sk?rrel a D?lmagyarorsz?gi Term?szetbar?t Alsz?vets?get mintegy el?dj?t a 2000-ben megalap?tott D?l-Alf?ldi Region?lis Term?szetbar?t Sz?vets?gnek. Nincs ?j a nap alatt. T?bb n?vv?ltoz?s ?s ?tszervez?s ut?n 1989 november?ben l?trehozzuk az els? ?n?ll? jogi szem?lyis?g? szervezetet, mely tov?bbi n?vv?ltoz?sokon megy kereszt?l. 1989. janu?r 1-t?l kiemelked?en k?zhaszn? szervezetk?nt ker?l bejegyz?sre.

Sz?vets?g munk?j?t kilenc tag? Eln?ks?g ir?ny?tja, melyet tavaly v?lasztottak ?jj?. Tagjai k?zt a h?rom legnagyobb Csongr?d megyei v?ros is k?pviselteti mag?t Szeged mellett.

A Sz?vets?g m?k?d?s?re a Megyei Sportigazgat?s?g biztos?t helys?get.

Tev?kenys?g?nket az alapszab?lyunknak megfelel?en v?gezz?k, tartjuk eln?ks?gi ?l?seinket, valamint a k?zhaszn?s?gnak megfelel?en a k?ld?tt k?zgy?l?seinket, melyek nyilv?nosak, hat?rozatainkat a „TOBOZ” n?ven megjelen? id?szakos kiadv?nyunkban is k?zz?tessz?k, valamint a honlapunkon http://www.csmtsz.mako.hu is olvashat?. A k?zhaszn?s?gi felt?telnek megfelelt?nk. A Csongr?d Megyei B?r?s?g az elm?lt 16 ?vben h?romszor vizsg?lta m?k?d?s?nket, ?rdemleges hib?t nem ?llap?tott meg.

Technikai felszerelts?g?nk hi?nyos, melyet p?ly?zat ?tj?n k?v?nunk b?v?teni.

Rendelkez?nk a Sz?vets?g embl?m?j?t ?br?zol? z?szl?val.

Statisztikai ?s ad?z?si k?telezetts?geinknek hi?nytalanul eleget tett?nk.

Az alapszab?lyon k?v?l rendelkez?nk szervezeti ?s m?k?d?si ?s p?nz?gyi szab?lyzattal is.

A szervezetek a tags?g MTSz ?s region?lis tagd?j?nak befizet?s?hez, nyilv?ntart?s?hoz az egykori RSZ 328. sz. nyomtatv?ny h?zilagos form?j?t haszn?ljuk. Tagjaink rendszeresen ig?nybe veszik az 50 %-os utalv?nyt. Mint a csatolt „tagl?tsz?m alakul?s”-b?l kiolvashat? megy?nk tagl?tsz?ma is el?gg? v?ltoz?. Ha f?ldrajzi elhelyezked?s?nket, adotts?gainkat ezzel ?sszvevetve vizsg?ljuk nincs sok sz?gyenkeznival?nk, sajnos ez az eg?sz mozgalomra vonatkoztathat? negat?v tendencia.

Jelen pillanatban 19 szervezetben van MTSz tag. Sajnos a D?l-Alf?ld?n is el?rte a v?g a b?zis szerveket, sorra sz?ntek meg a szakoszt?lyok. Igaz a tags?g j?r?szt ?tszervez?dik, meg?jjul de hi?nyzik a tov?bbiakban a b?zisszerv t?mogat?sa (p?nz?gyi, technikai).

2006. ?vi esem?nynapt?runkban tizenh?rom jelv?nyszerz? t?ramozgalom teljes?thet?s?ge szerepel gyalogos, ker?kp?ros ?s v?zi t?r?z?si lehet?s?gek n?pszer?s?t?s?re. ?jdons?g ezek k?zt a „T?ry Eml?k?t”, „Porty?z?sok Csongr?d Megye Jellemz? F?ldrajzi Pontjaira”, ?s az egyetlen region?lis t?ramozgalmunk a „D?l-Af?ld Turist?ja”. Az elm?lt egy ?vben ?sszesen 43 f? teljes?t? volt. A teljes?t?k nyilv?ntart?s?t, adminisztr?l?s?t, a kit?z?k, jelv?nyek, z?szl?k kiad?s?t a Min?s?t? ?s nyilv?ntart? bizotts?gunk v?gzi.

A t?r?k, t?borok tal?lkoz?sok programsorozatb?l a legn?pszer?bbek a teljes?tm?nyt?r?k, melyeket gyalogos, ker?kp?ros ?s v?zi szak?gat kedvel?k r?sz?re szervez?nk.

A legt?bb indul? az „Ember a g?ton” ?jszakai teljes?tm?nyt?r?n vesz r?szt, ?tlagban n?gysz?z f? felett. Az ut?bbi id?ben egyre n?pszer?bbek a ker?kp?ros teljes?tm?nyt?r?k is, miut?n p?r ?vvel ezel?tt ker?kp?ros t?ravezet?i tanfolyamot szervezt?nk az Oktat?si Bizotts?gunk rendszeres tev?kenys?gek?nt.

Egyenl?re a ker?kp?ros ?s v?zi szak?g f?ldrajzilag adott lehet?s?gei messze nincsenek kihaszn?lva, de az ut?bbi id?ben megindult kedvez? v?ltoz?s, mindk?t szak?gnak tal?ltunk k?pzett ?s tenni akar? helyi vezet?t egy v?rhat?an a k?zelj?v?ben bek?vetkez? pozit?v v?ltoz?st eredm?nyezhet.

T?bb-kevesebb eredm?nnyel tev?kenykedik a „T?ravezet?k Klubja” esetenk?nti rendezv?nyeivel. Rendezv?nyeinkre minden esetben megh?v?st kapnak a DARTSz tagszervezetei is.

N?h?ny ?v ?ta a „Kultur?lis ?r?ks?g Napja” alkalm?b?l is szervez?nk ny?ltt?r?kat mint a megy?ben, mint a B?rzs?ny-hegys?gben Nagyb?rzs?ny ?s Kisirt?spuszta k?zt.

A Csongr?d Megyei Szabadid?sport Sz?vets?g felk?r?s?re ?vek ?ta a „Vil?g gyalogl? Nap” alkalm?b?l a megye nagyobb v?rosaiban ny?lt t?r?ra h?vjuk a telep?l?s lakosait a helyi szervezeteink seg?t?s?vel. A Sz?vets?g esem?nynapt?r?ban l?v? rendezv?nyeket a T?rabizotts?g szervezi.

Csongr?d megy?ben t?bb mint 400 km jelzett turista?t van. A jelz?sek igaz hagynak n?mi k?v?nnival?t maguk ut?n, ?lland? harcban vagyunk az eligaz?t? t?bl?inkba beleszeret? ismeretlenekkel. Most m?r a fa oszlopokat is beton alappal l?tjuk el.

Minden ?tvonal felel?s szakoszt?ly rendszeresen j?rja a r?b?zott ?tvonalat ?s elv?gzi a sz?ks?ges karbantart?st, melyet a Technikai Bizotts?gunk koordin?l.

Minden ?v elej?n megrendezz?k a „Cs?k Judit term?szetj?r? elm?leti vet?lked?t” imm?r XXXIX. alkalommal ker?l r? sor, melynek elm?leti k?rd?sei a D?l-Dun?nt?li K?kt?ra Kaposm?r?t?l Zalal?v?ig terjed? szaksz?b?l ker?lt ?ssze?ll?t?sra. Ez a vet?lked? eredetileg az orsz?gos „P?li Tivadar” elm?leti vet?led? felk?sz?t? megyei versenyek?nt indult k?zel 40 ?ve. Cs?k Judit tragikus k?r?lm?nyek k?zt elhunyt szegedi t?j?koz?d?si fut? egyetemi hallgat? volt.

A „Szeged Helyismereti Vet?lked?t” id?n XV. alkalommal rendezt?k meg, melyet a „Szeged K?z?ss?g??rt K?zalap?tv?ny t?mogatott.

2.

Ifj?s?gi Bizotts?gunk szervezi ?vek ?ta a most m?r region?lis „Term?szetj?r? Gyerekek ?s Di?kok Megyei ?s Region?lis Tal?lkoz?j?t, mely id?n ?pusztaszeren ker?l megrendez?sre. Programja az orsz?gos TEGYOT-TEDOT programj?t k?veti mintegy felk?sz?t?k?nt.

A megyei szervezeteink eredm?nyeket k?nyvelhetnek el maguknak mindk?t Ifj?s?gi Orsz?gos Tal?lkoz?n. Az ut?bbi ?vekben tov?bbi rendezv?nyekkel sz?nes?tett?k a programjaikat pl. „?jj? a ligetben…” j?t?kos vet?lked?vel az ?jszegedi „Erzs?bet Ligetben”, valamint a megye k?l?nb?z? helyein meghirdet?sre ker?l? „Mikul?s t?r?val”, melyre megh?v?st kapnak a feln?tt szakoszt?lyok is.

?venk?nt rendszeresen megszervezz?k a megyei szervezetek vezet?i r?sz?re a „Szakoszt?lyvezet?k tov?bbk?pz?s?t a „TOBOZ” kulcsosh?zunkban, melyet minden ?vben ?sszek?t?nk a „Term?szetj?r?k Napja” dobog?k?i orsz?gos rendezv?nyen val? k?z?s megjelen?ssel.

Tagjaink k?z?l az elm?lt 15 ?vben 23 f? 25 esetben vehetett ?t k?l?nb?z? elismer?st Dobog?k?n az ?nneps?gen. A Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g Eln?ks?ge 2000-ben d?nt?tt a „Csongr?d Megye Term?szetj?r?s?nak Fejleszt?s??rt” elismer?s adom?nyoz?s?r?l. A kit?ntet? elismer?st d?szdobozban bronz plakettot az elm?lt hat ?vben 19 f?nek adom?nyozta az Eln?ks?g a szakoszt?lyok javaslata alapj?n. 2003-ban az Eln?ks?g a „Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g ?r?k?s Tagja” c?mmel elismer?st alap?tott. A kit?ntet? elismer?s egy a Sz?vets?g?nk embl?m?j?t ?br?zol? ez?st pecs?tgy?r?, melyet eddig dr. Rosi?r L?szl? sportt?rsnak adtunk ?t m?g 2003-ban.

2005. tavasz?n az Eln?ks?g megt?rgyalta a t?r?z?i min?s?t?s helyzet?t a megy?ben ?s ennek n?pszer?s?t?se ?rdek?ben minden szakoszt?lynak a sz?ks?ges nyomtatv?nyokb?l egy-egy mintap?ld?nyt adtunk egy minta jegyz?k?nyv k?s?ret?ben. Mindannyiunk el?tt ismert az a t?ny, hogy a szakoszt?lyvezet?k nem szeretnek adminisztr?lni, de ez a minta jegyz?k?nyv meghozta hat?s?t, felhaszn?l?s?val egyre t?bb t?r?z? kapja meg az elismer? jelv?nyt.

Eln?ks?g?nk hat?rozata ?rtelm?ben minden 20 f?n?l nagyobb tagl?tsz?m? szervezetnek el?fizet?nk az MTSz ?ltal kiadott „Term?szetbar?t H?rad?ra”.

A helyi sajt? rendezv?nyeink ki?r?s?t, eredm?nyeit k?zli.

Sajnos az elm?lt ?vben az NCA-n?l m?k?d?si c?lra forr?shi?nyra val? hivatkoz?ssal nem kaptunk t?mogat?st, de nem voltunk szerencs?sebbek a helyi v?rosi, megyei p?ly?zatok eset?n sem.

Az NCA Nemzetk?zi Kapcsolatok ?s Eur?pai Integr?ci? Koll?gium?hoz beny?jtott p?ly?zatunkon elnyert t?mogat?sb?l tudjuk fedezni az id?n m?jusban ?b?b?n dr. T?ry ?d?n sz?let?s?nek 150. ?vfordul?ja tisztelet?re fel?ll?tand? bronz portr?szobor k?lts?g?t.

Javaslatunkra az MTSz Eln?ks?ge a 2006. ?vet T?ry ?d?n eml?k?vnek nyilv?n?totta ?s k?z?sen szervezz?k az ?nneps?get. M?rcius 14-?n Rom?ni?ban folytattunk ezzel kapcsolatban egyeztet?st az ?b?bai Polg?rmesterrel Ioan Bohancanu ?rral.

Az elm?lt ?vben a Wessel?nyi Sport K?zalap?tv?ny t?mogat?s?val a Crocus TK tagszervezet?nk kiadv?nyt jelentett meg „Jelv?nyszerz? T?ramozgalmak Csongr?d Megy?ben” c?mmel. A hasznos kiadv?ny egy f?zetbe foglalja a megl?v? t?ramozgalmainkat ?s egy ?sszes?t?t tartalmaz a megy?ben l?v? jelzett t?ristautakr?l. A „Csongr?d Megye ?nkorm?nyzatai?rt Alap?tv?ny” t?mogat?s?val adtuk ki kor?bban „Csongr?d Megye Jelzett Turista ?tjai” c?mmel egy f?zetet. Ebben az ?vben a fenti alap?tv?ny t?mogat?s?val fog megjelenni „Csongr?d Megye Turista T?rk?pe” A/3 form?tumban.

2004 okt?ber?ben Csongr?d megye legmagasabb f?ldrajzi pontj?n ?tt?m?s kopjaf?t ?ll?tottunk a helyi Polg?rmesteri Hivatal t?mogat?s?val.

Megfelel? kapcsolatot ?polunk a Kiskuns?gi Nemzeti Park ?s K?r?s Maros Nemzeti Park munkat?rsaival. M?jus 7-re a Kiskuns?gi Nemzeti Park megh?vta a Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g tags?g?t egy u.n. „Terepi t?r?val egybek?t?tt tal?lkoz?ra” a Szeged Feh?rt?i Tisza-v?lgy bemutat?h?zhoz.

A DARTSz megalakul?s ?ta a k?t szomsz?d megy?vel k?z?sen is hirdet?nk meg rendezv?nyeket, melyen a B?cs-Kiskun Megyei Term?szetbar?t Bizotts?g tagjai akt?van vesznek r?szt. Sajnos B?k?s Megy?ben az elm?lt ?vek sor?n kialakult helyzet ellehetetlen?tette a mozgalmat, de n?h?ny lelkes kor?bban is tev?kenyked? sportt?rsunknak k?sz?nhet?en v?rhat?an fel?bred a B?k?s megyei term?szetbar?t mozgalom „csipker?zsika” ?lm?b?l. Rem?lem, hogy a „felt?mad?” k?zgy?l?s?kr?l szem?lyesen is h?rt tudok majd adni. A Megyei Sportigazgat?s?g k?r?s?re r?szt vesznek a janu?rban l?trehozott „D?l-Alf?ldi Region?lis Sportfejleszt?si Bizotts?g” (DARSBI) tev?kenys?g?ben. Az eddigi tev?kenys?g?nk folyam?n megalkottuk a Szervezeti ?s M?k?d?si Szab?lyzatunkat, melyet a DAFT elfogadott ?s megk?ldte a Nemzeti Sporthivatalnak. 2006. febru?r h?napban az „Ifj?s?gi, Csal?d?gyi, Szoci?lis ?s Es?lyegyenl?s?gi Miniszt?riumnak megk?ldt?k a „K?z?rdek? ?nk?ntes Tev?kenys?ggel” kapcsolatos bejelentkez?s?nket, melyet az elm?lt napokban megkapott v?gz?ssel igazoltak vissza.

2005. okt?ber?ben a DKMT Eur?r?gi?s KHT szervez?s?ben r?szt vett?nk „Az Eur?pai ?nion innen ?s t?l” h?romnapos szakki?ll?t?son ki?ll?t?k?nt Szegeden a hat?ron ?tny?l? programjainkkal.

Nemzetk?zi szakmai kapcsolatot marosv?s?rhelyi, temesv?ri, aradi, zentai term?szetbar?tokkal ?poljuk, valamint az ?b?b?n (rom?niai Beba Vece) 2002-ben elhelyezett T?ry eml?kt?bla kapcs?n a helyi Polg?rmesteri Hivatallal, valamint a Pusztakeresztesi Gazdak?rrel.

Utolj?ra, de nem utols? sorban k?v?nok n?h?ny sz?val eml?t?st tenni a kisirt?spusztai „TOBOZ” kulcsosh?zunkr?l.

A kulcsosh?zat 1964-t?l a Csongr?d Megyei Tan?cs b?relte az erd?szett?l.

1989-ben az ?n?ll? jogi szem?lyis?g megszerz?se ut?n megkaptuk a b?rleti jogot.

1991-ben megv?s?roltuk a h?zat a hozz? tartoz? f?ldter?lettel egy?tt.

3.

A „TOBOZ” n?ven nonprofit jelleggel ?zemeltetj?k egy mell?kfoglalkoz?s? gondnok alkalmaz?s?val. A h?zban ?t szob?ban emeletes ?gyakon kult?r?lt k?r?lm?nyek k?zt sz?ll?soljuk el a vend?geket.

Az udvaron lehet szabadt?z?n f?zni, t?bort?zet rakni. Az udvar sz?pen gondozott. Nagy szabad ter?let s?toroz?si ?s sportol?si lehet?s?get is biztos?t a saj?t ter?let?nk?n.

?vente ?tlag 900-950 vend?g 2300-2500 vend?g?jszak?t t?lt el a 30 szem?lyes kulcsosh?zban.

?vek ?ta szennyv?ztiszt?t? meg?p?t?s?hez k?relmezz?k az ?p?t?si, v?zjogi enged?lyt, de az elm?lt ?vben is elutas?tott?k, m?sodfokon is megfellebbezt?k. A kulcsosh?z higi?ni?s k?r?lm?nyeit k?v?njuk fejleszteni.

A kulcsosh?z fejleszt?s?t, karbantart?s?t szervezeteink tagjai ?nk?ntes munk?ban v?gzik.

Mindenkit tisztelettel v?runk a Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g rendezv?nyein.

                                                                                                                        Benedek Jen?

Csatolva: Csongr?d megye l?tsz?mhelyzete kimutat?s 1982-t?l.

kapcsolódó állományok


nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.