magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 08. 03.        Hermina napja


El?terjeszt?s a Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g Eln?ks?g?nek 2006. janu?r 28 – i ?l?s?re
2006. 01. 28

Tisztelt Eln?ks?g!

A Baranya Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g 1998 ?ta ?n?ll? jogi szem?lyis?ggel rendelkez? k?zhaszn? szervezet. Munk?j?t az alapszab?lyban le?rtak szerint v?gzi.

Test?leti ?l?seinkre, k?zgy?l?seinkre ?ltal?ban megh?vjuk a szomsz?d megy?k ?s alkalmank?nt tov?bbi megy?k eln?keit.

Munk?nkr?l, m?k?d?si ter?let?nkr?l r?szletesen t?j?koz?dhattok a www.baranyatermeszetbarat.hu weboldalon.

A Baranya Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g 2006. ?vi munk?j?r?l sz?l? besz?mol? h?en t?kr?zi munk?nkat, ez?rt ezt terjesztem el?tek.

Tov?bb? t?j?koztatom a tisztelt Eln?ks?get, hogy az ut?bbi t?z ?vben az al?bbi kiadv?nyokat jelentett?k meg k?nyv form?j?ban:

   

 Kiadv?ny c?me     Kiad?s id?pontja
     
1. A Mecsek term?szetj?r? kalauza    

(1995)

2. Baranya szervezett turistas?g, term?szetj?r?s ?s a magyar szervezett turistas?g, term?szetj?r?s eredm?nyeinek kronol?gi?ja 1891 – 1995    (1996)
3.  Mecsek – hegys?g forr?sainak, turista eml?keinek ?s ?rdekess?geinek k?pes gy?jtem?nye     (1997)
4. Mecsek Egyes?let ?vk?nyve1993 – 1997      (1997)
5.„P?sp?kszentl?szl?”: Az arbor?tum ?s a Zeng?         (1998)
6. A Vill?nyi – hegys?g term?szetj?r? kalauza       (1999)
7. Jakab – hegy ?s k?rny?ke term?szetj?r? kalauz   (2000)
8. A Tettye park ?s k?rny?ke. A park n?v?nyei      (2001)
9. A Mecsek term?szetj?r? kalauza   (2002)
10. A Mecsek term?szetj?r? kalauza jav?tott kiad?sa          (2006)
11. A Mecsek Egyes?let ?vk?nyvei   (1998-2005) 

A Baranya Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g Eln?ks?ge nev?ben tisztelettel:                                                                

Baronek Jen?

       eln?k

 

Besz?mol?

a Baranya Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g

2005. ?vi tev?kenys?g?r?l

 

1. A sz?vets?g m?k?d?se

2005-ben a Baranya Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g 33 tagszervezet?ben ?sszesen 765 f? igazolt term?szetj?r? volt, ez 22%-os visszaes?st jelent az el?z? ?vi tagl?tsz?mhoz k?­pest (978 f?). K?l?n?sen a di?k ?rv?nyes?t?s volt kev?s; egy?ltal?n nem ?rv?nyes?tette tags?g?t PTE Naj?d V?zisport Egyes?let (2004-ben 123 f?vel szerepeltek nyilv?n­tar­t?sunk­ban), valamint az Ifj?s?gi Uni? is kimaradt, akik pedig a febru?ri k?zgy?l?sen r?szt vettek, ?s akkor nagy ?rdekl?d?st mutattak a sz?vets?g ir?nt. A feln?tt (akt?v) ?s a nyugd?jas koroszt?lyban csak kisebb cs?kken?s mutatkozott. 2006-ra – a sz?vets?gi tags?gi d?jak emelked?se miatt – m?g alacsonyabb tagl?tsz?m v?rhat?. B?r a tagl?tsz?m alakul?sa fontos mutat?, mindezek ellen?re a programjainkon a r?sztvev?k sz?ma nem cs?kkent. Ez azt mutatja, hogy a sz?vets?g megfelel a k?zhaszn? m?k?d?s elv?r?sainak, ?s v?ltozatos programokat biztos?t az ?rdekl?d?k sz?m?ra. Tagt?rsaink nagy sz?mban ve­szik ki r?sz?ket a rendezv?nyek szervez?s?ben ?s lebonyol?t?s?ban: nem t?lz?s, ha azt ?ll?t­juk, hogy a Baranya megyei term?szetbar?t rendezv?nysorozat az egyik legv?lto­za­to­sabb, legsokoldal?bb az orsz?gban.

A m?k?d?s szem?lyi felt?telei teh?t adottak voltak, csak?gy, mint a t?rgyi felt?telek. A p?csi Ap?ca utca 2/1. sz. alatti helyis?g mostanra m?r k?zismert a term?szetj?r?k k?r?ben, de keddenk?nt sok m?s ?rdekl?d? is bet?rt inform?ci?k?rt, programok?rt, sz?ll?s­c?mek?rt. A m?k?d?shez els?sorban az NCA p?ly?zaton szerezt?nk t?mo­gat?st, valamint t?­mo­gat?st kaptunk a Baranya Megyei ?nkorm?nyzatt?l ?s a Baranya Megyei Sport­sz?­vet­s?­gek Sz?vets?g?t?l, valamint a programokhoz P?cs V?ros Sport­l?­tes?t­m?nyek Igaz­ga­t?­s?­g?­t?l. Egyes P?cs k?rny?ki ?s baranyai telep?l?sek (Orf?, Aba­li­get, Kov?cs­sz?­n?ja, Magyar­hertelend, Huszt?t, T?rony, Sikl?s, Bics?rd) ?nkorm?nyza­tai­nak sz?vets?­g?nk­kel val? kapcsolata a t?ra?tvonalak kialak?t?s?ban, gondoz?s?ban, az anyagiak el?te­remt?s?­ben ma m?r napi egy?ttm?k?d?st jelenet. Sajnos a Wessel?nyi Mikl?s Sport K?z­ala­p?t­v?ny p?ly?zat?n ez ?vben csak egyes?letek vehettek r?szt, sz?­vets?gek nem, ?gy ezzel az eddig jelent?s – a rendezv?nyek szervez?s?re, lebonyol?t?s?ra kapott – t?mogat?s­sal nem sz?molhattunk.

A 2005. febru?r 13-?n megtartott k?zgy?l?sen a sz?vets?g eln?ks?ge ?s a tagszervezetek k?p­visel?i mellett r?szt vettek a Tolna Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g, a Duna-Dr?va Nemzeti Park Igazgat?s?g ?s a Mecseki Erd?szeti Rt. k?pvisel?i. A k?zgy?l?sen – a hagyom?nyoknak megfelel?en – elismer?sek ?tad?s?ra is sor ker?lt: Arany Bakancs D?jat kapott K?ldy J?zsef, a Mecseki Erd?szeti Rt. vez?rigazgat?ja, valamint Tasn?di J?nos (Koml?i H?tdomb TE). Eml?kplakettet kaptak: Andrasek Csaba, Benczes G?bor, Csisz?r Gyula, Iv?n Attila, Jancsi Attila, dr. Montsk? P?ter, Romv?ri Tibor, R?naky Gizella.

A baranyai term?szetbar?tok k?z?l 2005-ben ketten is r?szes?ltek a Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g Eln?ks?g?nek elismer?sben: szeptemberben Dobog?k?n, a Term?szetj?r?k Napja ?nneps?g?n a Term?szetj?r?s Fejleszt?s??rt Arany Fokozat kit?ntet?st vehette ?t dr. Lakatosn? Novotny Sarolta, m?g a Cz?r?n Gyula Eml?k?rmet Tasn?di J?nos. Novemberben Kir?ly L?szl? a Mecseki Erd?szeti Rt. ?ltal adom?nyozott A Mecseki erd?k?rt kit?ntet?st vehette ?t.

Sz?vets?g?nk sokoldal? kapcsolatokat tart fenn m?s int?zm?nyekkel, szervezetekkel, ami egy­r?szt szakmai egy?ttm?k?d?st jelent, m?sr?szt seg?ti programjaink propag?l?s?t, meg­jelen?t?s?t, de sok esetben anyagi t?mogat?st is jelent. Ezek a kapcsolatok term?szetesen sze­m?lyekhez is k?thet?k, akik k?z?l itt csak a vezet? munkat?rsakat sorolhatjuk fel, de ter­m?szetesen seg?t?ink k?re sokkal b?vebb: Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g (Bogn?r M?ria, P?lmai Vencel, Nagy G?bor), Mecsek Egyes?let (Somosi L?szl? eln?k), Baranya Megyei ?nkorm?nyzat (dr. K?kes Ferenc eln?k, Tasn?di P?ter aleln?k), Baranya Megyei Sportsz?vets?gek Sz?vets?ge (T?trai Bea, Fenyvesin? Feh?r M?nika, Horv?th Be?ta), Duna–Dr?va Nemzeti Park Igazgat?s?g (dr. Iv?nyi Ildik? igaz­gat?, Nagy G?bor t?j­egy­s?g­vezet?), Mecseki Erd?szeti Rt. (K?ldy J?zsef vez?r­igaz­gat?, Sz?nyi J?nos ve­z?rigazgat? helyettes), Pannon Power Holding Rt. (Somosi L?szl? vez?r­igaz­gat?), Nemzeti Sportsz?vets?g (Elbert G?bor f?titk?r, dr. R?zsaligeti L?szl?), Nem­zeti Sport­hivatal, P?csi V?ros?zemel?si ?s Vagyonkezel? Rt. (dr. Kelemen L?szl? ve­z?r­igazgat?, Nagy J?nos), P?cs Megyei Jog? V?ros ?nkorm?nyzata (dr. Toller L?szl? polg?r­­mester, Gonda Tibor ?s Horv?th Zolt?n alpolg?rmeseterek), P?csv?rad V?ros ?n­kor­m?ny­zata (Zs?li J?nos polg?r­mes­ter), P?csv?radi M?vel?d?si K?zpont (Dretzky Katalin), Orf? K?z­s?g ?n­kor­m?ny­zata (F?zin? Kajdi Zita polg?rmester, dr. Harmat B?la jegyz?), K?r­nyezet?nk?rt Alap?tv?ny (Gerents?r G?bor), Magyar Mad?rtani ?s Ter­m?szet­v?delmi Egye­s?let Baranya Megyei Csoportja (Bank L?szl? irodavezet?), Turizmus Rt. D?l-dun?nt?li Marketing Igazgat?s?g (Hegyi Zsuzsanna igazgat?), Dun?nt?li Napl? (Pauska Zsolt f?szerkeszt?, dr. Gr?nwald G?za f?szerkeszt? helyettes), P?cs TV (Ke­res­nyei J?nos ?gyvezet?, Mokos Tibor szerkeszt?, Sz?j?rt? Ildik? szerkeszt?), P?csi R?di? (Kis T?nde, Gungl L?szl?), Rem?ny R?di? (Schweier Rita), Baranya Megyei M?zeumok Igazgat?­s?­ga (dr. Husz?r Istv?n igazgat?), Baranyai Pedag?giai Szakszolg?latok ?s Szak­mai Szol­g?l­ta­t?­sok K?zpontja (Kucsanda Ibolya igazgat?, Koszta Zsuzsanna), D?l-dun?nt?li K?rnyezet­v?delmi, Ter­m?szetv?delmi ?s V?z?gyi Fel?gyel?s?g (Jeszt?k Lajos, dr. Risk? Andrea term?szet- ?s t?jv?delmi oszt?lyvezet?). K?sz?nj?k partnereink t?mo­gat? egy?tt­m?k?­d?­s?t!

2005-ben a Baranya megyei z?ld szervezetekkel k?z?sen l?trehoztuk a „Term?szet­v?delmi ?s Ter?letfejleszt?si Kerekasztalt”, melynek tagjai r?szt vehetnek a Baranya Megyei ?nkorm?nyzat szakbizotts?gainak ?l?s?n. Az el?terjeszt?sek 2005. janu?r v?g?t?l nyilv?nosak. A tan?cskoz?si jog hozz?sz?l?st, javaslatt?telt tesz lehet?v?. A civil kerek­asztalok eln?kei (9) alkotj?k a Baranya Megyei Civil Tan?csot, melyet partnernek tekint a Baranya Megyei K?zgy?l?s.

A 2004-ben megjelent ?j ter?letfejleszt?si t?rv?ny alapj?n l?trehoztuk a p?csi kist?rs?gi, a Baran­ya megyei s a region?lis ter?letfejleszt?si civil f?rumokat, melyek a k?l?nb?z? szint? ter?letfejleszt?si tan?csok mellett m?k?dve ?s azokkal egy?ttm?k?dve v?le­m?­nyez?si joggal rendelkeznek. Mindegyik szinten r?szt vesz?nk a munk?ban.

R?szt vesz?nk a P?cs ?kov?ros – Mecsek-Dr?va ?kor?gi? program kidolgoz?s?ban ?s v?grehajt?­s?ban; a charta al??r?s?ra 2006. janu?rj?ban ker?l sor. P?cs ?s k?rny?ke b?nyar?gi?b?l ?kor?gi? lesz.

Az ?v programjair?l, esem?nyeir?l folyamatosan tud?s?tott a havonta meg­jelen? Mecsek H?rad?, melyben 2005-ben ?v elej?n el?sz?r a r?gi pont?rt?kel?s helyett a szakoszt?lyok, egyes?letek besz?molhattak el?z? ?vi munk?jukr?l, k?zkinccs? t?ve ?gy azt a v?ltozatos, sz?nes, egyes?letenk?nt m?s-m?s programsorozatot, amit megval?s?tottak, olvasnival?t ?s nem utols? sorban ?tleteket adva ezzel m?sok sz?m?ra.       
A Mecsek H?rad? 2005. ?vi sz?maiban a k?vetkez? szerz?k ?r?sait adtuk k?zre: Adorj?n Rita, Arat? Csongor, Baronek Jen?, Baumann J?zsef, Benczes G?bor, B?rces Csaba, Biki Endre G?bor, Bota J?nos, Csisz?r Gyula, Dom?nszky Zolt?n, Gida Tibor, Ivasivka M?ty?s, Kir?ly L?szl?, Koncz Eszter, Korcz Mikl?s, Lakatosn? Novotny Sarolta, Lengyel Zol­t?nn?, Mesztegnyei Imre, Nagy G?bor, Novotny Iv?n, P?ger J?nos, P?l Krisztina, Pulai L?szl?n?, R?naky Gizella, So?s J?zsef, Strasser P?ter, Tak?cs Gyul?n?, Tak?csn? Hartmann Piroska, Tillmann P?ter, T?th Istv?n Zsolt, T?th Kl?ra, Valkai Zsolt. K?sz?nj?k mindannyiuk k?zrem?k?d?st!

2005-ben is havonta tartotta ?sszej?veteleit a T?ravezet?k Klubja P?l Krisztina vezet?s?vel, aki ?rdekes el?ad?sokat szervezett a t?ravezet?k ?s az ?rdekl?d?k sz?m?ra. ?gy t?bbek k?z?tt dr. Monts? P?ter ?s Iv?n Attila a Papuk hegys?gr?l, Strasser P?ter a bihari Padis fenns?kr?l tartott vet?tettk?pes el?ad?st. Sajnos az el?ad?sok t?m?i nem mindig jelenhettek meg id?ben a Mecsek H?rad?ban. A klub aut?buszos kir?ndul?st szervezett ?pusztaszerre, illetve Budapestre, ahol a programban szerepelt a Szent Istv?n Bazilika, a Parlament ?s a budav?ri labirintus megtekint?se. A klubl?togat?st szervezett a Nagyezerj?f? f?v?szkertbe (mag?n arbor?tum), ?s az ?llatok Vil?gnapj?n megeml?kez?st tartott a p?csi Assisi Szent Ferenc szoborn?l. K?sz?nj?k valamennyi k?zrem?k?d? munk?j?t, akik a T?ravezet?k Klubja programjainak megval?s?t?s?ban seg?tettek!

2. R?szletesen az egyes ter?letekr?l

2.1. Tal?lkoz?k, t?borok

2005-ben Barany?ban h?rom orsz?gos term?szetj?r? rendezv?nyt is szerveztek. A P?csi Ifj?s?gi Term?szetj?r? Egyes?let – a Term?szetj?r? Fiatalok Sz?vets?ge megb?z?s?b?l – Orf?n rendezte meg a ny?r elej?n a Term?szetj?r? Gyerekek Orsz?gos Tal?lkoz?j?t (TEGYOT) ?s a Term?szetj?r? Di?kok Orsz?gos Tal?lkoz?j?t (TEDOT), ?sszesen mintegy h?romsz?z?tven r?sztvev?vel. Mindk?t tal?lkoz?t sz?nvonalasan rendezt?k meg, j? versenyekkel, elm?leti vet?lked?vel, teljes?tm?nyt?r?val. Augusztusban P?csv?radon rendezte a P?csi T?raker?kp?ros ?s K?rnyezetv?d? Klub az Orsz?gos ?s Nemzetk?zi T?ra­ker?kp?ros Tal?lkoz?t, melyen mintegy 130 r?sztvev? volt els?sorban Magyar­or­sz?g­r?l, de ?rkeztek N?metorsz?gb?l, Ausztri?b?l, Csehorsz?gb?l, Szlov?ki?b?l, valamint Erd?lyb?l ?s a Vajdas?gb?l is. Mindh?rom rendezv?ny hozz?j?rult a Mecsek vid?k?nek n?pszer?s?t?s?hez, ?s er?s?tette a baranyai term?szetj?r?s h?rnev?t.

Augusztusban a Tolna Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g rendezte a D?l-dun?nt?li Region?lis Term?szetbar?t Tal?lkoz?t (mely ez?ttal egynapos program volt), amin a baranyai term?szet­bar?­tok egy k?l?nbusszal vettek r?szt.

2.2. Versenyek

Ez az egy ter?let volt, melyen nem siker?lt a tervezett rendezv?nyeket marad?ktalanul meg­val?s?tani. 2005-ben sajn?latos m?don – csal?di okok miatt – elmaradt a szeptemberre szervezett „Cselleng? Kupa”, valamint a k?tfordul?sra tervezett „elSant T?j?koz?d?si Napok” tavaszi fordul?ja – ez ut?bbi t?mogat?k hi?ny?ban. A hagyom?nyos Tavaszi Kup?t m?rciusban rendezte meg ez?ttal a P?csi Ifj?s?gi Term?szetj?r? Egyes?let, az „elSant ?szi Kup?t” pedig szeptemberben a POE? ?s az elSant Bt. Mindk?t verseny rendez?se j? volt, de a r?sztvev?k sz?ma elmaradt a v?rakoz?st?l.

Sikeres volt a P?cs V?rosi Term?szetbar?t Sz?vets?g „Mecseki ?t?s” n?ven rendezett t?ra- ?s vet?lked?sorozata, melyre 28 csapat nevezett, ?s ?sszesen 260-an vettek r?szt a t?r?kon ?s a vet?lked?n, h?rom kateg?ri?ban (?ltal?nos iskol?s, k?z?piskol?s ?s feln?tt). A z?r? t?r?ra m?jusban ker?lt sor a Tubesen.

Okt?berben rendezte meg a Mindszentgodisai ?ltal?nos Iskola DSK „A Zselic cs?cs­k?­ben” elnevez?s? t?raverseny?t ?ltal?nos iskol?soknak, melyre id?n a mind­szent­go­disai ?s s?sdi tanul?kon k?v?l Koml?r?l is ?rkeztek r?sztvev?k. Ez a verseny egy viszonylag is­me­ret­len ter?leten zajlik, nagyobb propagand?t ?rdemelne.

Novemberben a hagyom?nyos P?cs V?rosismereti Versenyen h?rom kateg?ri?ban id?n is sokan indultak (50 csapat). A verseny t?m?ja ez?ttal P?cs t?rt?nelmi belv?rosa volt. K?sz?n­j?k a versenyek szervez?s?ben ?s lebonyol?t?s?ban a k?zrem?k?d?st valamennyi rendez?­nek, r?sztvev?nek!

2.3. Ny?lt t?r?k, eml?kt?r?k

Sz?vets?g?nk r?gi, rendszeres programjai a ny?lt t?r?k, melyeket a Mecsek H?rad?n k?v?l az egyes sajt?term?kekben, valamint az Interneten is nyomon lehet k?vetni. 2005-re 46 ny?lt t?r?t tervezt?nk, melyekb?l csak egy maradt el a t?ravezet? megbeteged?se miatt. A r?sztvev?k sz?ma – az el?z? ?viekhez hasonl?an – most is igen v?ltoz? volt, els?sorban az id?j?r?st?l f?gg?tt. A ny?lt t?r?k sorozat?nak keret?ben rendezt?k meg a hagyom?nyos eml?kt?r?kat Baranyai Aur?l, Csokonay S?ndor, Hell?nyi Miksa, Tak?cs Gyula ?s Rockenbauer P?l eml?k?re, valamint a Sk?ciai Szent Margit eml?kt?r?t. A legsikeresebb ny?lt t?r?k a k?vetkez?k voltak: Baranyai Aur?l Eml?kt?ra (T?th Kl?ra vezette), „Hat kil?t?” t?ra (P?l Krisztina), Az Almamell?ki Kisvas?t Napja (Strasser P?ter), ?risz-t?ra a Vill?nyi-hegys?gben (Tollas Tibor), Sz?rsomly?-t?ra (Andrasek Csaba), Sk?ciai Szent Margit Eml?kt?ra (dr. Novotny Iv?n). K?sz?nj?k a felk?sz?l?st, a t?r?k vezet?s?t ?s a felel?ss?g v?llal?s?t a k?vetkez? t?ravezet?knek: Andrasek Csaba, Balog ?rp?d, Baranyai Ru­dolf, Baronek Jen?, Baumann J?zsef, Becze L?szl?, Cs?bi M?ria, Csisz?r Gyula, Dalecker Ibolya, G?b?l?s Istv?n, dr. Gundrum K?roly, Herisztn? Kincses Magdolna, Kasz?s K?rolyn?, Kondi Gyula, dr. Lakatosn? Novotny Sarolta, Marton J?zsef, M?rton Zol­t?n, M?ty?s Elem?rn?, M?ller Norbert, dr. Novotny Iv?n, P?l Krisztina, Pulai L?sz­l?­n?, Raub B?lintn?, Strasser P?ter, T?th Kl?ra, Tollas Tibor, Varga Istv?n, Valkai Zsolt.

Sz?vets?g?nk ny?lt t?ra programj?t kieg?sz?tette a Koml?i H?tdomb Term?szetbar?t Egyes?let, illetve a P?csi T?raker?kp?ros ?s K?rnyezetv?d? Klub t?r?inak sora, melyeket ny?lt t?rak?nt hirdettek meg a Mecsek H?rad?ban.

2.4. Teljes?tm?nyt?r?k

Tov?bbra is az egyik legn?pszer?bb ?ga a term?szetj?r?snak, mely t?bb sz?z embert vonz alkalmank?nt. Nem v?letlen, hogy egyre t?bben ?reznek kedvet a r?szv?tel mellett a teljes?tm?nyt?r?k rendez?s?re is. Barany?ban is egyre n? ezen rendezv?nyek sz?ma. Tagszervezeteink 2005-ben a k?vetkez? teljes?tm?nyt?r?kat rendezt?k meg: „T?li Mecsek 30, 15” (PITE); „PITE 30” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dr?va TSE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSz); „Mecsek 1800, 1000” (PITE); „Zeng?-Misina 2x50” (PTTE V?ndorsport Szakoszt?ly); „S?rk?ny 20, 30” (PITE, a TEGYOT ?s TEDOT keret?ben); „Barany-Tolna 60, 30” (Koml?i H?tdomb TE)„Papi pipa 30” (D?l-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Sikl?s); „Mecseki Maraton”, Mecseki Duplamaraton”, Mecseki F?lmaraton”, „Mecseki L?thatatlanok”, „Herman Ott?” (PITE). A telje­s?t­m?ny­t?r?k rendez?s?ben r?szt vev? bar?taink nev?t hely hi?ny?ban itt nem lehet felsorolni (igen hossz? lista lenne), k?sz?nj?k valamennyi?k munk?j?t!

A teljes?tm?nyt?r?khoz kapcsol?d?an a P?csi Ifj?s?gi Term?szetj?r? Egyes?let kezdem?­nye­z?s?re a Baranya Megyei Teljes?tm?nyt?r?z?k Sz?vets?ge meghirdette a „Baranya Tel­jes?tm?nyt?r?z?ja” t?ramozgalmat, ami egy ?jabb lehet?s?get adott a teljes?tm?ny­t?­r?k kedvel?inek programjaikhoz. A t?ramozgalomba k?zel sz?zan neveztek, ebb?l 17-en ?rtek el bronz, 11-en ez?st, m?g 22-en arany fokozatot.

2.5. Jelv?nyszerz? t?ramozgalmak

Sz?vets?g?nk ?vr?l ?vre nagyobb gondot ford?t arra, hogy a term?szetj?r?k ?ltal kedvelt jelv?nyszerz? t?ramozgalmak b?lyegz?si lehet?s?gei tov?bb javuljanak. Ezt tette 2005-ben is.  Az ezzel foglalkoz? aktivist?k is tudj?k, hogy milyen lehangol?, ha az arra j?r? nyom?t sem tal?lja a b?lyegz?helynek, vagy ha tal?l is egy ?t?tt-kopott dobozt, abba hi?ba ny?l bele, szem?ten k?v?l egyebet nem tal?l. Sokkal jobb ?rz?s, ha tal?l egy eligaz?t? t?bl?t, amely siker?lm?nyt ny?jt, hogy j? helyen j?r, ha nem hi?ba ny?l a dobozba a b?lyegz? lenyomat?rt, k?l?n?sen, ha olyan lenyomatot tal?l, amit k?nnyen leh?zhat a pap?rr?l ?s beragaszthatja a f?zet?be. 

?vek ?ta ez az els? olyan ?v, amikor nem az ?rtelmetlen?l leszedett, vagy megrong?lt dobozok, t?bl?k vagy sz?tsz?rt „nyal?k?k” p?tl?s?val kellett az id?t t?lteni. Mecsekn?dasd kiv?tel?vel valamennyi kor?bban felszerelt doboz ?s t?bla a hely?n van, a b?lyegz?­le­nyo­ma­tok kev?s kiv?tellel megtal?lhat?k voltak. Ebben az ?vben is folytattuk a m?g ki nem alak?tott b?lyegz?helyeken a dobozok felszerel?s?t, tov?bbi ?j b?lyegz?k elk?sz?t?s?t ?s megkezdt?k a dobozok eszt?tikusabb? t?tel?t, ?tfest?s?t.

A Rockenbauer P?l D?l-Dun?nt?li K?k T?ra ?tvonal?nak baranyai szakasz?n mindenhol megoldott a b?lyegz?si lehet?s?g.  Minden?tt felszerel?sre ker?ltek a feh?r alapon k?k bet?kkel ?rt, kijav?tott zom?nct?bl?k, ez?ttal helyesen ?rva Rockenbauer P?l nev?t. A lenyomatok elhelyez?s?re szolg?l? dobozok mindenhol ?tfest?sre ker?ltek, az ?tjelz?shez igazodva a dobozok alapsz?ne feh?r, ?s  rajta k?k s?v.  Ahol nincs doboz, ott z?rt helyen b?rmikor hozz?f?rhet?k a lenyomatok (?b?nya: italbolt, Abaligeti-barlang: barlangp?nzt?r).

A D?l-Dun?nt?li Piros T?ra ment?n is mindenhol lehet b?lyegezni. Igaz Mecsekn?­das­don a villanyoszlopra helyezett dobozt elvitt?k, de a Schlosberg vend?gl?ben mindig van lenyomat, s ha elfogyna, a vend?gl?ben sz?vesen adnak saj?t b?lyegz?t is. Igyeksz?nk egy ?j dobozt is felszerelni, hogy azok is tudjanak b?lyegezni, akik a vend?gl?t z?rva tal?lj?k. Ezen az ?tvonalon is ?tfest?sre ker?ltek a dobozok (Terecsenyt kiv?ve, de tavasszal a kulcsosh?z fel?j?t?s?val egyidej?leg ott is elk?sz?l), feh?r alapsz?nen piros s?vjelz?ssel. Mindenhol megvannak a kor?bban felszerelt, feh?r alapon piros bet?kkel ?rt zom?nct?bl?k. A Mecsek H?rad?ban m?r besz?moltunk arr?l, hogy Pet?cpuszt?n megoldottuk a b?lyegz?si lehet?s?get. Egy f?ldbe ?sott faoszlopon helyezt?k el a t?bl?t ?s a dobozt. Itt ugyan nem feh?r a doboz alapsz?ne, hanem lakkozott nat?r fa, elej?n piros s?vval, a tetej?n egy fekete b?lyegz? forma utal a rendeltet?s?re.

A Mecseki Barangol?sok H?zt?l-H?zig mozgalom b?lyegz?helyeinek kialak?t?sa ?s kor?bbiak rendbe t?tele tov?bb folyik, ?s ?jabb b?lyegz?k k?sz?ltek el. A mozgalom dobozai ?ltal?ban z?ld alapsz?n?ek, feh?r b?lyegz?form?val. Azokn?l a h?zakn?l, amelyek egyben a k?k vagy a piros t?ra b?lyegz?helyei is, ott annak megfelel? sz?n? a doboz.  ?j dobozt szerelt?nk fel a S?rk?ny kulcsosh?zn?l, Orf?n z?ld alapon feh?r b?lyegz?form?val, valamint a V?r-v?lgyi kulcsosh?zn?l is elk?sz?lt a k?t h?z b?lyegz?je. A V?rv?lgyi kulcsosh?zn?l a pet?cpusztaihoz hasonl? nat?r fa sz?n? a doboz, fekete b?lyegz?form?val.  Nem siker?lt m?g ?tfesteni a V?raljai erd?szh?zn?l, a V?r?sfeny?, ?s a V?ndorsport kulcsosh?zakn?l a dobozt. Koszonya - tet?re ?j doboz felszerel?s?t tervezz?k, mert a r?gi igen rossz ?llapotban van.  Ezek a k?vetkez? ?v feladatai.

A t?ramozgalmak teljes?t?se 2005-ben az al?bbiak szerint alakult:

Mecsek Turist?ja                    10 f?

Baranyai V?rak                        9 f?

Kincses Baranya                       8 f?

Mecseki Barangol?sok             8 f?

Ker?kp?ros K?rt?ra                 6 f?

D?l-Zselic Turist?ja                   5 f?

Baranya Legszebb Templomai   8 f?

R?gi DD Piros T?ra                  1 f?

           _______________________

                            ?sszesen    55 f?

Az igazol? f?zetek k?z?l legkeresettebb volt a T?ramozgalmak Baranya Megy?ben, 50 db tal?lt gazd?ra. Azok sz?m?ra, akik nem akarj?k az ?sszes?tett f?zetet megv?s?rolni, elk?sz?ltek a k?l?n kis f?zetek azonos tartalommal. Ezekb?l is k?rtek, a Mecsek Turist?­j?­b?l 3 db-ot, a Mecseki Barangol?sokb?l szint?n 3 db-ot ?s a Ker?kp?ros K?rt?r?b?l 2 db-ot.

A Rockenbauer P?l D?l-Dun?nt?li K?k T?ra f?zetb?l 10-en, a D?l-Dun?nt?li Piros T?ra f?zetb?l 8-an v?s?roltak. 

Az ?lland? t?ramozgalmak mellett 2005. okt?ber?ben ?j, egy tan?vre sz?l? t?ramozgalmat hirdetett meg a P?cs V?rosi Term?szetbar?t Sz?vets?g „Az ismeretlen Mecsek” c?mmel, melynek sor?n a Mecsek kev?sb? j?rt t?jait, ?rdekes helyeit kell a r?sztvev?knek felkeresni, sokszor nem jelzett turistautakon. A t?ramozgalom 2006. m?jus?ban ?r v?get.

Az Orm?ns?g ?s a Vill?nyi-hegys?g jelzett turista?t-h?l?zat?nak fejl?d?se ?s az ott rendezett programok sz?m?nak n?veked?se alapj?n a Dr?va TSE 2005 v?g?n meghirdette a k?vetkez? ?vre a „D?l-Baranya Turist?ja” t?ramozgalmat, melynek teljes?t?s?hez a tervezett nyolc t?ra k?z?l legal?bb ?t?n kell r?szt venni. ?r?m?nkre ezzel is sz?nesedik a baranyai t?ramozgalmak sora.

K?sz?nj?k mindazoknak, akik a fenti munk?kban seg?ts?g?nkre voltak, els?sorban R?naky Gizell?nak a lelkes, odaad? munk?j?t a t?ramozgalmak gondoz?s?ban, valamint Plaszauer Istv?n rajzait, jelv?nyterveit.

2.6. Technikai munk?k

A megye kulcsosh?zai 2005-ben is v?ltozatlanul fogadt?k a vend?geket. A kulcsos­h?zak­n?l jelent?sebb fejleszt?sek – a majl?thpusztait ?s a B?d?s-k?tit kiv?ve – nem t?rt?ntek. Majl?thpuszt?n a Dr?va TSE a h?z tet?ter?ben kialak?tott m?g egy szob?t, ezt a munk?t ?ner?b?l v?gezt?k. A B?d?s-k?ti kulcsosh?zn?l a teljes tet?szerkezetet ?s a cserepez?st kicser?lt?k, ?j csatorna ?s k?m?ny k?sz?lt, s elkezd?d?tt egy es?h?z ?p?t?se is. A munk?kban Baranyai Rudolf, Varga Jen?, Somogyi Zsolt ?s Cs?bi M?ria vett r?szt.         
A MOBILIT?S ?ltal a kulcsosh?zak fel?j?t?s?ra ki?rt p?ly?zaton sajnos egyik kulcsos­h?z­kezel? szervezet?nk sem nyert t?mogat?st 2005-ben, a 2006-ra ki?rt p?ly?zatot ism?t t?bb egyes?let beadta, rem?lj?k, nagyobb sikerrel.

A turistautak jelz?seinek fel?j?t?sa tervszer?en, illetve sz?ks?g szerint folytat?dott. 2002-re a t?rs?g turista?t-jelz?seinek csaknem teljes eg?sze – t?bb ?ves munk?val – fel?j?t?sra ker?lt, az?ta els?sorban a t?r?z?k v?lem?ny?t, ?szrev?teleit is figyelembe v?ve folynak a fel?j?t?sok, friss?t?sek. Ez ?vben is t?bb pozit?v visszajelz?st kaptunk els?sorban a Mecsek turista?t-jelz?seinek ?llapot?r?l, az erre j?r?k az orsz?g minden r?sz?r?l el­is­me­r?­leg sz?ltak. N?ha kritikai ?szrev?tel is ?rkezett, ezek egy-egy r?vid szakaszra vonat­koz­tak, melyek „hirtelen keletkeztek” az erd?ben, els?sorban erd?m?vel?s miatt. Igyek­sz?nk a hi?nyokat folyamatosan p?tolni, a jelz?seket jav?tani.

2005-ben az al?bbi ?tszakaszok ker?ltek fel?j?t?sra:

A Mecsekben:

 • R?bay-fa – Petny?k – M?nfai templom (P +);
 • R?bay-fa – Nagy-M?ly-v?lgy – K?lyuki bet?r? (P s?v)
 • Dombay-t? – Zeng? alja (P s?v);
 • Mecsekn?dasd – P?sztor-forr?s (P s?v);
 • Zeng?v?rkony – V?gf?ldek (K +);
 • Sikonda – 66-os sz. orsz?g?t (Z s?v);
 • Vad?szh?z – Leg?nys?r (P▲)

A D?l-Zselicben:

 • Abaliget vas?t?llom?s – Nagym?t? be?gaz?s (K s?v);
 • Nagym?t? – Ibafa, tet? (?j ?tjelz?s, K■);
 • Baranyajen? – H?rmashat?r, kopjafa (?j ?tjelz?s, P▲)

Az Orm?ns?gban:

 • Majl?thpuszta – Sellye (?j ?tjelz?s, K s?v)

A turista?t-jelz?sek mellett a Koml?i H?tdomb TE a Keleti-Mecsekben sz?mos helyre he­lye­zett ki t?j?koztat? t?bl?kat, els?sorban az el?gaz?sokba, melyek nagym?rt?kben megk?nny?tik a term?szetj?r?knak a t?j?koz?d?st. Az ?tjelz?sek fest?s?t a Nyugati-Me­csek­ben ?s a D?l-Zselicben a D?l-Zselic TK, a Keleti-Mecsekben a Koml?i H?tdomb TE, a Vill?nyi-hegys?gben ?s az Orm?ns?gban pedig a Dr?va TSE v?gezte. A felsorolt mun­k?k­ban k?zrem?k?dtek: els?sorban Kir?ly L?szl?, Kir?ly L?szl?n?, Strasser P?ter, Jancsi Attila, Gida Tibor, valamint Baumann J?zsef, Cig?ny S?ndor, R?cz J?nos.

Igen sok munka folyt az ?v sor?n a mecseki forr?sok ?s m?s l?tes?tm?nyek fel?j?t?sa ter?n. Fel?j?t?sra ker?lt a J?gerok-k?tja, a L?ri-forr?s, a K?fejt?-k?t, a S?rk?ny-forr?s, a B?gr?s-k?t; a B?kk?s-forr?s, ?j t?bla ker?lt a Cserk?sz-forr?sra, valamint a Mecsek-kapura, ?j M?ria-k?p k?sz?lt, amelyet a M?ria-k?tn?l helyeztek el egy oszlopon. A munk?kat els?sorban Baumann J?zsef v?gezte Biki Endre G?borral, de sokan seg?tett?k ?ket egy-egy vagy t?bb alkalommal: Antal D?vid, Baumann J?zsefn?, B?rces Csaba, Bolv?ri Gy?rgy, Erdei S?ndor, Juh?sz Korn?l, Kriston Barnab?s, Plantek J?zsef, Sikl?si Gerg?, Sn?bl Tam?s, Sz?sz B?la. A L?ri-forr?s fel?j?t?s?hoz az ?rp?dtet?i Erd?szet, a M?ria-k?p elk?sz?t?s?hez ?s elhelyez?s?hez pedig a P?csv?radi Erd?szet, szem?ly szerint Ripsz?m Istv?n erd?szeti igazgat? ny?jtott anyagi t?mogat?st. Baumann J?zsef ?s Biki Endre G?bor folyamatosan tiszt?tott?k a forr?sokat, felt?rk?pezt?k ?s f?nyk?pezt?k azokat, megfigyelt?k ?llapotukat, az adatokat dokument?lt?k ?s r?gz?tett?k. Az ?gy elk?sz?lt anyag a mecseki forr?sokr?l a sz?vets?g ?j internetes honlapj?n m?r l?that?. Mindezek mellett a munkat?r?k sor?n sok sz?z (ezer?) m?anyag palackot hordtak ki az erd?b?l folyamatosan az ?v sor?n. Munk?juk?rt valamennyi?ket k?sz?net illeti.

2.7. Ker?kp?ros szak?g

A baranyai ker?kp?rosok 2005. ?vi legnagyobb rendezv?nye a P?csv?radon megrende­zett Orsz?gos ?s Nemzetk?zi T?raker?kp?ros Tal?lkoz? volt, melyr?l a „Tal?lkoz?k, t?­borok” c?msz? alatt m?r besz?moltunk. A P?csi T?raker?kp?ros ?s K?rnyezetv?d? Klub 2005-ben is megrendezte hagyom?nyos programjait, a P?nk?sdi T?raker?kp?ros Tal?lkoz?t”, a „2x100 km Barany?ban” orsz?g?ti ker?kp?ros teljes?tm?nyt?r?t, vala­mint a „P?ntek esti teker(g)?seket”. T?r?ikat ny?lt t?rak?nt hirdett?k meg. A ker?kp?ros programokat kieg?sz?tette a koml?i D?KE k?t rendezv?nye, a „D?KE 75, 50, 25” ?s a „2x50 km Barany?ban” ker?kp?ros teljes?tm?nyt?ra. A ker?kp?roz?s Barany?ban is egyre n?pszer?bb ?ga a term?szetj?r?snak.

2.8. Term?szetj?r? min?s?t?sek

2005-ben 11 egyes?let, szakoszt?ly tagjai ?rtek el k?l?nb?z? term?szetj?r? min?s?­t?se­ket, ?sszesen 36-an. K?z?l?k 21 bronz ?s 8 ez?st fokozat? min?s?t?s van. Arany fo­ko­za­tot ?rtek el: Kis Olga, Braun Andrea (PTTE V?ndorsport Szakoszt?ly), Biros B?­l?­n? (B?d?s­k?t Bar?tai), Benda L?szl? (Erdei Iskola), Simon Attil?n? (P?csi Post?s SE), Stren­ger J?nosn? (MAT?V SE), Balog ?rp?d (Tenkes TE). Valamennyi?knek gratu­l?­lunk! A min?s?t?sek ?sszes?t?s?t ?s nyilv?ntart?s?t Plaszauer Istv?n v?gezte, k?sz?nj?k mun­k?j?t!

V?gezet?l szeretn?nk megk?sz?nni minden term?szetbar?t t?rsunknak az akt?v k?zre­m?­k?­d?st, akik b?rmilyen m?don seg?tett?k, hogy 2005-ben is gazdag, soksz?n? programot val?­s?t­hassunk meg t?bb ezer r?sztvev? megel?ged?s?re, valamint t?moga­t?ink­nak, egy?tt­m?k?d? partnereinknek, hogy hozz?j?rultak sz?vets?g?nk eredm?nyes m?k?d?s?­hez.

P?cs, 2006. janu?r 28.
?ssze?ll?totta a Baranya Megyei
Term?szetbar?t Sz?vets?g eln?ks?ge

 

kapcsolódó állományok


nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.