magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 08. 03.        Hermina napja


A B.-A.-Z. Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g t?j?koztat?ja
2006. 04. 08

A Sz?vets?g megyei helyzet?nek r?vid bemutat?sa, min?s?t?se. 

  1. A Sz?vets?g megyei helyzet?nek r?vid bemutat?sa, min?s?t?se.

Sz?vets?g?nk 1891-ig vezetheti vissza turistam?ltj?t, amikor is a „Miskolci Athl?tikai K?r” sport?gai k?z?tt megjelenik a turistas?g is.

Orsz?gos viszonylatban is elismer?sre m?lt? hogy ?vente mintegy 300 ny?lt t?r?t vezet?nk, melyre b?rki elj?het. T?raversenyz?ink az Orsz?gos Bajnoks?g 1-6 helyezettjei k?z?tt szokt?k z?rni az ?vet. Teljes?tm?nyt?r?z?ink ?vente legal?bb 20 teljes?tm?ny t?ra k?z?tt v?logathatnak. Ezek k?z?l kiemelkedik a minden ?v m?rcius 15-?n rendezett „N?pek Tavasza” 15/30/42 km-es teljes?tm?nyt?ra, melynek l?tsz?ma 600 ?s 1000 f? k?z?tt szokott mozogni. 2006-ban sajnos le kellett mondani, mert 100 000 Forint elj?r?si igazgat?si d?jat kellett volna kifizetni az enged?ly?rt.

F? feladatunk a tagok szabadidej?nek hasznos elt?lt?s?re programok szervez?se, az eg?szs?ges ?letm?dra ?s a term?szetv?delemre val? nevel?s. A term?szetv?delmi, turisztikai, m?eml?ki, stb. ?rt?kek meg?rz?se, bemutat?sa, a turizmushoz kapcsol?d? felt?telek megteremt?se. K?l?n?sen a jelzett turista ?th?l?zat karbantart?sa, t?rk?pek helysz?nel?se lektor?l?sa, ?tikalauzok, ?tle?r?sok, kiadv?nyok k?sz?t?se, t?ravezet? k?pz?s, kapcsolattart?s a Nemzeti Parkokkal, Erd?szeti Igazgat?s?gokkal, ?kol?giai szervezetekkel, Term?szetv?delmi Hat?s?gokkal.

Helyzet?nket a Megy?ben egyed?l?ll?nak tekintj?k. A turizmus, mint kifejez?s ma m?r kereskedelmi, idegenforgalmi p?nz-szerz?si folyamatt?, ?zlett? v?lt. Mi m?g mindig a hagyom?nyos ?rtelemben vett turistas?got k?pviselj?k, akik szabadidej?kben ?tra kelnek, gyalog, vagy ker?kp?rral, h?tizs?kkal. Magunk?v? tudjuk a turizmusban rejl? bar?ti kapcsolatokat, az emberi k?z?ss?gform?l? szerepet, az egym?sra val? odafigyel?st, ami mai rohan? vil?gunkban a testi-lelki eg?szs?g form?l?s?t jelenti. Mindezt ?nzetlen?l, mert semmilyen tiszts?gvisel?nk ez?rt p?nzt, fizet?st, jutalmat nem kap. A t?megess?gen k?v?l m?s kiemelked? eredm?nyess?gr?l nem besz?lhet?nk, mert nem versenysport a mi?nk, m?g akkor sem, ha van egy t?raverseny ?s egy teljes?tm?nyt?ra szak?gunk is ?s ezekben a sport?gakban t?r?z?ink Orsz?gosan elismert eredm?nyeket mutatnak f?l.

L?tes?tm?ny?nk Holl?h?z?n ?s ?mass?n van, mindk?t helyen kulcsosh?zat tartunk fenn,. B?kkszentkereszten b?rl?s ?tj?n tartunk fenn kulcsosh?zat. Egyes?leteink birtok?ban t?bb sz?ll?shely ?zemel, ezekr?l inform?ci?t szolg?ltatunk. Tulajdonunkban van a B?lv?ny 956 m-es magass?gi pontj?n a Pet?fi kil?t?.

Igazi turista l?tes?tm?ny?nk az 1600 km hossz?, n?gy hegys?gen ?th?z?d? turista ?tjelz?sh?l?zat, amelynek rendben tart?s?ra Sz?vets?g?nk erk?lcsi k?telezetts?get ?rez. Sajnos erre egyre kevesebb a p?ly?zati lehet?s?g. Nagy szomor?s?gunk, hogy az ?tjelz? t?bl?k elavultak, cser?j?kre nincs p?ly?zati lehet?s?g, nincs saj?t er?. Az ?gynevezett ?szaki Z?ld jelz?s ebbe a rendszerbe avatkozott. Jelz?seinket ?tfestette, let?r?lte a szabv?nyban el??rt t?rl?kereszt helyett. Enn?lfogva az egy-k?t ?ve kiadott t?rk?pek nem a val?s?got ?br?zolj?k, de m?g az eredi ?llapotot sem.

2.1. A Sz?vets?g fel?p?t?se.

A Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?get k?t k?zgy?l?s k?z?tt 8 f?s eln?ks?g ir?ny?tja, 1 eln?k 1 f?titk?r (gazdas?gi vezet?) ?s 6 eln?ks?gi tag szem?ly?ben. Tev?kenys?g?t a v?lasztott tiszts?gvisel?k?n (sz?mvizsg?l? ?s fegyelmi bizotts?g) k?v?l szakbizotts?gokon ?s szakmai referenseken kereszt?l v?gzi. Szakbizotts?gok: gyalogt?ra szakbizotts?g, (ezen bel?l a min?s?t?si, t?raverseny ?s technikai albizotts?g), ifj?s?gi bizotts?g, oktat?si ?s turista t?rt?neti bizotts?g, term?szetv?delmi bizotts?g, „?szaki T?jakon” c?m? kiadv?nyunk szerkeszt? bizotts?ga, l?tes?tm?nykezel? szakbizotts?g. Ezeken t?l szakreferensek seg?tik az eln?ks?g munk?j?t, mint a sz?ll?sgazd?lkod?s, p?ly?zati, ?p?tm?ny?zemeltet?s, ?rt?kcikk ?rus?t?si, marketing, strat?giai tervez?s, valamint a szak?gak: aut?s t?ra, magashegyi t?ra, ker?kp?ros t?ra, v?zi t?ra Van szert?rvezet? ?s irodavezet? szakreferens. A l?tsz?m er?sen ingadozik ?gy 25-30 f?re tehet?. Egy –egy f? a felsoroltakb?l ak?r 2-4 funkci?t is bet?lthet.

A szak?gak, bizotts?gok, referensek, akt?v?k, ?s t?ravezet?k nagy sz?ma jelent?s produkt?v t?nyez?k?nt seg?tik a Sz?vets?g munk?j?t.

2.2 A Sz?vets?g munkarendje:

Keddenk?nt 16-19 ?r?ig a B.-A.-Z Megyei Testnevel?si ?s Sportint?zet 10-es szob?j?ban fogad?napot tartunk. Itt a k?l?nb?z? rendezv?nyekr?l kaphatnak t?j?koztat?st az ?rdekl?d?k, t?rk?peket, kiadv?nyokat v?s?rolhatnak kedvezm?nyes ?ron, sz?ll?s inform?ci?khoz is lehet jutni, vas?ti kedvezm?nyre jogos?t? utalv?nyokat int?zhetnek az MTSz csoportok, bejelent?seket tehetnek ?tjelz?s, t?rk?phiba vonatkoz?sban, az illet?kes referenssel megbesz?lhetik ?gyes-bajos dolgaikat, versenyeredm?nyekhez juthatnak.

Minden m?jus harmadik het?ben tartjuk besz?mol? k?zgy?l?s?nket, ami 3 ?vente tiszt?j?t? k?zgy?l?s. Minden ?v okt?ber els? het?ben tartjuk az ?szi egyes?leti ?s szakoszt?ly vezet?i ?rtekezletet, amelyen elk?sz?tj?k a k?vetkez? ?v rendezv?ny napt?r?t. A hivatalos id?pontokon k?v?l folyamatosan dolgozik minden akt?va a saj?t hat?sk?r?be tartoz? feladatokon.

2.3 A Sz?vets?g el?rhet?s?ge:

Lev?lc?m: 3501. Miskolc, Pf. 11.

Telephely: 3527,. Miskolc, Selyemr?t u. 1. B. ?p.

Telefon: 46/504-778, Fax: 46/504-781

Internet: www.eszaktura.hu                      E-mail: hegyitura@eszaktura.hu

Infrastruktur?lis vonatkoz?sban a Megyei Testnevel?si ?s Sportint?zet seg?ti m?k?d?s?nket. Ami az irodai m?k?d?shez sz?ks?ge, mindent megkapunk. Internet, telefon, f?t?s, vil?g?t?s, posta, szert?r. K?sz?net illeti ?rte a Sportint?zet Igazgat?j?t.

2.4 A Sz?vets?g tagszervezetei.

Kapcsolattart?s az orsz?gos sz?vets?ggel.

Tagjaink Term?szetbar?t ?rv?nyes?t?si tagd?jjal fejezik ki az MTSz-hez val? csatlakoz?sukat. A tagok egyes?letekbe, szakoszt?lyokba tartoznak. Az egyes?leteket, szakoszt?lyokat fogja ?t a B.-A.-Z. Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g. Jelenleg k?zel 30 tagegyes?let?nk van, majdnem 1100 taggal.

Ter?leti megoszl?s: Miskolcon k?v?l ?zd, Kazincbarcika, B?nr?ve, Putnok, Szendr?, Encs, S?rospatak, Tisza?jv?ros, Mez?cs?t v?rosokban m?k?dnek egyes?letek, szakoszt?lyok. Gyakorlatilag Szerencs, Mez?k?vesd ?s S?toralja?hely k?rny?k?n nincs ter?leti szervezet?nk.

A sport?g orsz?gos sz?vets?ge a Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g (MTSz). A folyamatos munkakapcsolaton k?v?l k?l?nf?le ?rtekezletek, tal?lkoz?k jelentik a szoros kapcsolatot. Egyik eln?ks?gi tagunk az MTSZ eln?ks?g?nek is tagja.

Az MTSz-hez tartoz? Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?gek napjainkra m?r r?gi?kba t?m?r?ltek. A B.-A.-Z. Megyei Sz?vets?g a Hevesi ?s N?gr?d megyei term?szetbar?tokkal alkotnak egy r?gi?s Term?szetbar?t Sz?vets?get. Kapcsolatunk gy?m?lcs?z?. Negyed?vente/f?l?vente tekintj?k ?t a megval?s?tott elk?pzel?seket, hat?rozzuk meg a k?vetkez? feladatokat. Heves Megye sz?khely?n 17 f?b?l ?ll? versenyb?r?i tanfolyamot tartottunk Borsod Megye r?sz?r?l. 2004-ben bronz jelv?nyes t?ravezet? k?pz? tanfolyamon vettek r?szt N?gr?di ?s Hevesi bar?taink Miskolcon. A N?gr?di/Szilv?sk?n szok?sos negyed?vi tan?cskoz?sunkkor elhat?roztuk, hogy ?vente, szeptember 2. h?tv?g?j?n az Eur?pai Uni?s csal?di t?ranaphoz csatlakozva 3 napos tal?lkoz?t tartunk az ?szak-magyarorsz?gi R?gi? term?szetj?r?inak. Els?k?nt N?gr?d Megye ad otthont a tal?lkoz?nak, ahol is bemutatj?k Megy?j?k turisztikai, geol?giai, t?rt?nelmi, ipari, ?p?t?szeti stb. l?tnival?it. A tov?bbiakban minden ?vben m?s-m?s Megye rendezi majd a tal?lkoz?t ugyanezen a napon. N?pszer?s?tj?k egym?s jelv?nyszerz? t?ramozgalmait, r?szt vesz?nk egym?s rendezv?nyein. Ennek keret?ben szeptember 10.-?n fogadtunk Heves megy?b?l egy 40 f?s deleg?ci?t, r?sz?kre az ?szak-borsodi f?ldv?rak sorozatb?l vezett?nk t?r?t.

Nemzetk?zi kapcsolataink kezdenek gy?m?lcs?z?v? v?lni. Szlov?ki?val ?s Rom?ni?val van t?bb ?ve kapcsolatunk. Az Erd?lyi K?rp?t Egyes?let (EKE) t?boroz?s?n minden ?vben 40-80 f?vel vesz?nk r?szt. Szlov?ki?ban kassai ter?leti sz?vets?ggel ?s a Kassa R?gi?val van egy?ttm?k?d?si meg?llapod?sunk. Ennek keret?ben seg?tj?k egym?s p?ly?zatait. 2003-ban pl. nemzetk?zi t?ravezet? k?pz?st tartottunk J?svaf?n az Aggteleki Nemzeti Park ?s a G?m?rhorkai Cikloklub egy?ttm?k?d?s?vel, 6 szlov?k ?s 8 magyar t?ravezet? vizsg?zott eredm?nyesen. A magyar t?ravezet?k els?sorban a Megye ?szaki k?zs?geib?l j?ttek, ahol tal?n az idegenforgalom jelentheti az egyetlen kit?r?si pontot. Nemzetk?zi, hat?ron ?tny?l? gyalogos ?s ker?kp?ros teljes?tm?nyt?r?t rendezt?nk Szlov?k bar?tainkkal 2003-ban. Aggtelekr?l indult egy 50 km-es etap, majd Szlov?ki?n ?t t?rt vissza Magyarorsz?gra. 2006-ban nemzetk?zi rendezv?ny lesz az EU t?ranap, melyr?l az MTSz EURO-RAND? prospektust fog kiadni. Az egy hetes programhoz t?rs?g?nk is csatlakozik a B?kk ?s Aggteleki hegys?gben jel?lt?nk ki ?tvonalakat. 2006. ?prilis 22.-?n nemzetk?zi Nagy-Mil?c tura lesz. Szlov?k bar?tainkkal tal?lkozunk fent a cs?cson. M?jusban Cz?r?n Gyula szobr?nak avat?s?n vesz?nk r?sz Nagyv?radon. Ugyancsak m?jusban csatlakozunk az ?b?ba T?ry ?d?n rendezv?nyekhez.

2.5 A Sz?vets?g ?s tagszervezetei ?ltal megval?sul? megyei rendezv?nyek

T?bb t?ramozgalmat ?zemeltet?nk a megy?ben. N?h?ny fontosabb:

R?k?czi t?ra a Zempl?nben

Kossuth t?ra Szerencs-Monok-T?llya-Erd?b?nye-Bodrogolaszi ?rint?s?vel

Borsod sz?p ?tjai B?kk-Aggtelek-Zempl?ni-hegys?gekben

A B?KK 900-as cs?csai

Csereh?t turist?ja

A B?KK forr?sai ?szaki ?s D?li r?sz

A B?KK szirtjei

A B?KK barlangjai

B,.A.-Z. Megye ker?kp?ros turist?ja

500 km Borsod-Aba?j-Zempl?n megye v?zi ?tjain

Borsodi f?ldv?rak sorozat imm?r 4. ?ve

Irodalmi eml?khelyek

stb

Megyei kiemelt rendezv?nyek 2005-ben:

D?tum:

Rendezv?ny neve

I.8.

?vnyit? t?ra.

III.15.

N?pek Tavasza teljes?tm?nyt?ra

IV.30.

XXIV Enci?n-kupa t?j?koz?d?si verseny (Orsz?gos bajnoks?g)

V.8.

Madarak ?s F?k napja rendezv?nyek

VI.2-4.

Term?szetj?r? Di?kok Megyei Tal?lkoz?ja

VI.9-12.

Az ?rs?g felfedez?se aut?s t?ra

VII.16-24.

Ker?kp?rt?ra a Szepess?gben

VII.22-28.

Tiszat?ra Tiszabecst?l Tokajig

VIII.19-25.

Magas-T?trai t?ra

VIII. 27-28.

Agropark-F?lesbagoly kupa ?jszakai t?j?koz?d?si verseny

X.2.

Cz?kus-Erdey-Balogh eml?kt?ra

XII.3.

Mikul?s t?ra

Ezen k?v?l minden egyes?let, szakoszt?ly ?n?ll? rendezv?nynapt?rt k?sz?t.

Kiemeln?nk az Enci?n Kupa t?j?koz?d?si versenyt, amely Megyei bajnoks?gnak indult, de felvett?k az Orsz?gos Bajnoks?gba. Egyed?l?ll? az Orsz?gban az eredm?nyhirdet?s?vel. Megyei ?s Orsz?gos eredm?nyt hirdet?nk Feln?tt, Ifj?s?gi (k?z?piskol?s) ?s N?i kateg?ri?ban a megszokott Orsz?gos kateg?ri?kon k?v?l. ?rdekess?g, hogy 2005. 04. 30.-?n az Enci?n Kupa Feln?tt, ?s N?i, kateg?ri?ban a Megyei ?s Orsz?gos d?jat az MVSC csapata nyerte, ifj?s?gi kateg?ri?ban Megyei ?s Orsz?gos d?jat is Borsodi csapat hozta el.

Orsz?goss? n?tt, de egyel?re kev?s l?tsz?mmal ker?l megrendez?sre a Borsodi Bakancsos Bolyong?s t?l?l? teljes?tm?nyt?ra. A r?sztvev?k teljesen ismeretlen helyr?l indulva, teljesen ismeretlen terepen, m?g t?rk?pv?zlatnak sem nevezhet? helysz?nrajzon, ?tle?r?s ?s feladat csoportokon ?t k?zdenek a c?lig. A kb. 20 ?r?s versenyen csak a legelsz?ntabbak indulnak, ami 2005-ben okt?ber 28-29-?n  volt megtartva.

Term?szetesen t?r?k is szerepelnek a rendezv?nyek k?z?tt. Gyalogosan az Orsz?gban ?s k?lf?ld?n, aut?busszal kombin?lt t?r?k belf?ld, k?lf?ld, belf?ldi ?s k?lf?ldi tal?lkoz?k, nemzetk?zi Tisza t?ra, magashegyi, ker?kp?ros, v?zi ?s aut?s programok k?z?tt lehet v?logatni.

Rendezv?nyeinket k?pzett t?ravezet?k kalauzolj?k, akik nemcsak elvezetik a t?rsas?got, hanem k?telesek felk?sz?lni a l?tnival?kb?l, k?telesek a t?ra bek?vetkez? b?rmilyen esem?nyt lekezelni.

2.6 Szakember-ell?totts?ga.

A Sz?vets?g szakembereinek a k?pzett t?ravezet?k tekinthet?k. ?k azok akik bronz, vagy ez?st fokozat? t?ravezet?i min?s?t?st kaphatnak a t?ravezet? k?pz? tanfolyamokon. Arany fokozat csak a munk?ss?g, p?lyafut?s alapj?n adom?nyozhat?.

A Megyei Sz?vets?g minden ?vben ind?t saj?t k?pz?sben hat h?napos bronzjelv?nyes, ?s minden harmadik ?vben hat h?napos ez?stjelv?nyes t?ravezet?i tanfolyamot, esetenk?nt szak?gi t?ravezet?i tanfolyamot is. Ezeken ?vente 20-30 ?j t?ravezet? v?gez a megy?ben. Ezen t?l ig?ny szerint indul versenyb?r?i tanfolyam, ?gy a sz?ks?ges versenyb?r?i l?tsz?m folyamatosan rendelkez?sre ?ll. A k?pz?shez sz?ks?ges magasan k?pzett, orsz?gosan elismert oktat?g?rda ?ll rendelkez?sre.

3. K?pz?s, tov?bbk?pz?s helyzete.

?venk?nt ind?tunk bronzjelv?nyes tanfolyamot. 2005.ben ez?st tanfolyam indul.

2005-ben 48 f? v?gzett Kazincbarcik?n ?s Tisza?jv?rosban. 2005/2006-os ?vben intenz?v ez?stjelv?nyes tanfolyam indult. Havonta egy-k?t h?tv?g?n voltak az el?ad?sok, gyakorlatok mintegy 7 alkalommal. F?leg a vid?kiek szempontjait vett?k figyelembe enn?l a form?n?l.

Sz?vets?g?nkt?l szeptember v?g?n 2 f? vizsg?zott eredm?nyesen mint vizsgabiztos.

A tanfolyamok ind?t?s?r?l ?rtes?tj?k tagszervezeteinket, de a r?gi?s megy?ket is. Az elm?lt ?vben 6 N?gr?di ?s 1 Pestmegyei t?ravezet? vizsg?zott n?lunk. Most 2 jelentkez? van N?gr?d megy?b?l az ez?stjelv?nyes tanfolyamra. ?prilis 7-8-?n vizsg?znak. 2004/2005.-ben versenyb?r?i tanfolyamot vezett?nk Egerben Heves/N?gr?d megyei r?sztvev?knek. 17 f? vizsg?zott le.

A t?ravezet? k?pz?s mellet az elm?lt ?vben idegenforgalmi/idegenvezet?i k?pz?sben is r?szes?tett?k arra ?rdemes t?ravezet?inket.

4. A Sz?vets?g gazd?lkod?sa.

Sz?vets?g?nk Kiemelten K?zhaszn? T?rsas?g.

 

 A Sz?vets?g bev?telei 2004.-ben (Eft)

2004. T?ny

P?ly?zatok ?sszesen

Megyei Ter?letfejleszt?si Tan?cs    825

Wessel?nyi SPK                              800

Megyei Sportmec?n?s                     100

Egy?b p?ly?zatok                             253

1 978

T?mogat?sok ?sszesen

             Megyei ?nkorm?nyzat                  100

GYISM                                             200

Munka?gyi k?zpont                         535

Egy?b t?mogat?sok                            30

865

K?zhaszn? tev?kenys?g bev?telei ?sszesen

3 978

?zleti tev?kenys?g bev?telei ?sszesen

1 251

Bev?telek ?sszesen

8072

 A Sz?vets?g k?lts?gei 2004-ben (EFt)

2004. T?ny

K?lts?gek ?sszesen

6 837

5. A sport?g n?pszer?s?t?se, tov?bbi lehet?s?gek.

Fontosnak tartjuk az ifj?s?g bevon?s?t a t?r?z?sba. A kicsiknek ismeretterjeszt? jelleg? t?r?kat, t?borokat szervez?nk, a k?z?piskol?sokn?l ink?bb az ?n?ll?s?got l?tn?nk megval?s?that?nak, net?n t?raversenyz?s form?j?ban. Az akt?v dolgoz?i l?tsz?m a mai k?r?lm?nyek k?z?tt nem fog v?rhat?an n?vekedni, viszont a friss nyugd?jasok m?r lehetnek a c?lkeresztben. ?r?juk sz?m?tan?nk a Sz?vets?g munk?j?ba bevonhat?k lenn?nek.

Vonz? programok, esem?nyek rendez?se, propag?l?sa hozhat eredm?nyt a sport?g n?pszer?s?t?se ?rdek?ben. Vonz?ak voltak eddig is a k?lf?ldi t?r?k, ak?r aut?busszal kombin?lt gyalogos t?r?k is. Nagy sikere volt az Irodalmi eml?khelyeknek ?s a Borsodi f?ldv?rak sorozat egyes elemeinek is. Volt olyan alkalom, hogy 2 db aut?busz tudta csak a t?r?z?kat elsz?ll?tani.

6. Feladatok-szem?lyi, t?rgyi , gazd?lkod?si, sportszakmai ter?leten.

A sport?g n?pszer?s?t?se ?rdek?ben k?z?p ?s hossz? t?v? marketing terv ?ll rendelkez?sre a marketing ?s strat?giai tervez?s szakreferens kidolgoz?s?ban.

C?l:

R?vidt?von a szervezetet ?s a term?szetj?r?st, valamint kapcsol?d? szabadid?s tev?kenys?get j?l ?s eredm?nyesen n?pszer?s?teni.

   K?z?pt?von kapcsolat?p?t?s ?s szervezeti/l?tsz?m optimaliz?ci?/?p?t?s

   Hossz? t?von a piaci helyzetben nyeres?gesen m?k?d?, ?nmag?t eltartani k?pes szervezet l?trehoz?sa.

S?rg?s:

a mostani ?nmagunkba val? fordul?s felold?sa, kapcsolatok ki?p?t?se, n?pszer?s?t?s a sajt?n kereszt?l. Az hogy j? p?ld?t mutatunk az eg?szs?ges ?letm?d vonatkoz?s?ban, kev?s.

?j p?ly?zati lehet?s?gek felkutat?sa, a tud?sunk p?nzre v?lt?s?nak megtanul?sa. A term?szetj?r?s ?s kapcsol?d? term?szetv?delmi, ?kol?giai tev?kenys?g piaci ?rt?k?nek kialak?t?sa, megteremt?se. Mindezek mellett a t?megess?g megtart?sa, a fiatals?g megsz?l?t?sa, az akt?v koroszt?ly eg?szs?ges ?letm?dra val? buzd?t?sa, a nyugd?jba ker?l?k bevon?sa a megn?vekedett szabadid? hasznos elt?lt?se ?rdek?ben.

A n?pszer?s?t?st seg?ti majd saj?t ?js?gunk, a meg?jult ?szaki T?jakon, amely p?ly?zati seg?ts?ggel 500 p?ld?nyban jelenik meg havonta.

Ezzel besz?mol?nk v?g?re ?rt?nk. Rem?lj?k a term?szetj?r?s megyei helyzet?t siker?lt egy kicsit bemutatni.

Term?szetbar?t ?dv?zlettel:

                                                                                                               Balk?nyi Ferenc

                                                                                                                      eln?k

kapcsolódó állományok


nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.