magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 09. 19.        Vilhelmina napja


Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006. 04. 12

Dr. T?ry ?d?n sz?let?s?nek 150. ?vfordul?ja tisztelet?re eml?kszobrot avatnak ?b?b?n (Beba Veche, Rom?nia). A magyar term?szetj?r?s kimagasl? szem?lyis?g?nek mellszobr?t m?jus 28-?n a H?rmashat?r ?nneps?g keret?ben leplezik le.

Dr. T?ry ?A H?rmashat?r ?nneps?get minden ?v m?jus?nak utols? h?tv?g?j?n rendezik meg a magyar– rom?n–szerb hat?r tal?lkoz?s?n?l (K?bekh?za, ?b?ba, R?b?).

Ezen a k?t napon a t?rs?g lak?i (term?szetesen ?rv?nyes ?tlev?l felmutat?s?val) szabadon l?phetnek ?t a h?rmashat?rt jelz? k?n?l (Triplex Confinium) egyik orsz?gb?l a m?sikba.

A hat?rnyit?s ?tlete 1995-ben sz?letett meg ?s azt a c?lt szolg?lja, hogy az etnikailag ?s gazdas?gilag ?sszetartoz? ter?let lakoss?ga egy?tt ?nnepelhessen, er?s?tve kultur?lis hagyom?nyaikat, identit?studatukat. A H?rmashat?rk? az ut?bbi ?vekben a magyars?g zar?ndokhely?v? v?lt, sokan ?rkeznek a h?rom orsz?g t?volabbi vid?keir?l is.

?b?b?n 2002. j?lius 6-?n avatt?k fel dr. T?ry ?d?n eml?kt?bl?j?t a Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g kezdem?nyez?s?re. A szobor?ll?t?s gondolata is a Csongr?d megyeiekhez fûz?dik. (Az eml?kt?bl?t a T?ry-szobor talapzat?ra helyezik ?t.)

A T?ry-szobor felavat?sa minden bizonnyal m?g t?bb honfit?rsunkat k?szteti majd arra az elk?vetkezend? ?vekben, hogy ell?togasson ?b?b?ra a H?rmashat?r ?nneps?gre.
A szobor felavat?s?ra m?jus 28-?n d?lel?tt 11 ?rakor (helyi id? szerint 12 ?rakor) ker?l sor.
Az esem?nyre megh?v?st kapnak a k?rnyez? telep?l?sek polg?rmesterei, egyh?zi szem?lyis?gei,
a rom?n f?konzul, Temes megye alprefektusa, a Csongr?d megyei k?zgyûl?si eln?ke ?s m?g sokan m?sok. A rendez?k szeretettel v?rnak minden ?rdekl?d? hazai ?s k?lorsz?gi bakancsos ?s ker?kp?ros turist?t a szoboravat?n.

„...M?g mindig nagyon el van terjedve az a hit, hogy a turistas?g nem m?s, mint alkalom a sz?rakoz?sra, a mulatoz?sra. ... Ha mulatoz?snak nevezhetj?k azt, mid?n Isten csodasz?p term?szet?t bebarangolva, annak term?szeti b?jaiban gy?ny?rk?d?nk, akkor igenis mulatoz?ssal j?r a turist?k foglalkoz?sa. De ez a nemes mulats?g, mely test?nket edzi, lelk?nket felfriss?ti, gondolkod?sunkat megtiszt?tja, ide?liss? teszi...” Dr. T?ry ?d?n

?b?ba (Beba Veche) megk?zel?t?se

Dr. T?ry ?d?n sz?l?faluja ?b?ba, a rom?niai Beba Veche, mely K?bekh?z?val szemben a magyar–rom?n hat?r t?loldal?n helyezkedik el. Itt nincs ?lland? hat?r?tkel?hely csak a
H?rmashat?r-nyit?s alkalm?b?l lesz ?tj?rhat? m?jus 28-?n (vas?rnap) 10 ?s 16 ?ra k?z?tt.

Szegedr?l menetrendszerinti aut?busz indul a Mars t?ri aut?busz-?llom?sr?l 8.15-kor. A j?rat K?bekh?z?ra ?rkezik 8.50-kor, visszaindul 14.20-kor, Szegedre ?rkezik: 14.50- kor. A k?s?bbi j?rat 16.35-kor indul vissza ?s 17.10-kor ?rkezik meg Szegedre.

A k?t telep?l?s k?zt nincs ki?p?tett szil?rd burkolat? ?t a h?rmas hat?ron ?t. A magyar ter?leten halad? f?ld?t hossza k?zel 4 km, a rom?n oldalon z?zott k?vel felt?lt?tt ?t 3,2 km, mely gyalogosan ?s sz?raz id?ben szem?lyg?pkocsival is j?rhat?.

?b?ba aut?busszal, szem?lyg?pkocsival megk?zel?thet? a kiszombori hat?r?tkel?n ?t:
Csan?d (Cenad) – Nagyszentmikl?s (Sannicolau Mare) – Cheglevici – Pusztakereszt?r (Cherestur) – ?b?ba (Beba Veche). Ez kb. 60 km.

?rv?nyes ?tlev?l sz?ks?ges!

Az ?nneps?get megel?z? p?ntek, szombat ?jszak?ra sz?ll?slehet?s?gek:

Szegeden:
Napf?ny Hotel, Motel, Camping, Szeged, Dorozsmai ?t 24. Tel.: 62/421-800,

Sziks?s F?rd?, Camping, Szeged, Sziks?si ?t 7. Tel.: 62/463-029,

Partf?rd? Strand ?s Camping, Szeged, K?z?pkik?t?sor, tel.: 62/430-429,

Ortutay Koll?gium, Szeged, Boldogasszony sgt. 24–26. Tel.: 62/547-152. (3-4 ?gyas szob?kban, zuhanyoz?, WC a folyos?n.)

Tov?bbi inform?ci?k: www.szegedportal.hu, www.szegedvaros.hu

Mak?n:
Pulitzer Koll?gium, 3-4 ?gyas szob?kban.
T?th Istv?n-f?le Kemping: felvil?gos?t?s:
Mak?i TBSE D?niel Istv?n 06-20/932-4605, e-mail: danieli@invitel.hu.

Belv?rosi ?ltal?nos Iskola tantermeiben t?r?t?smentesen, saj?t felszerel?ssel. A takar?t?s?rt
szem?lyenk?nt 100 Ft-ot k?rnek. Felvil?gos?t?s: E?tv?s Lor?nd. term. sz. o. Mendei
?rp?d 06-20/337-8421.

K?bekh?z?n:
Abig?l Hotel ?s ?tterem, K?bekh?za, F? ?t 86. Tel.: 62/254-861.

Inform?ci?k a vend?gl?t?sr?l

Sajnos ?b?ba nincs nagyon felk?sz?lve a vend?gfogad?sra, de a boltban, kocsm?ban, b?f?ben forint?rt is kiszolg?lnak.

Pusztakereszt?ron a falusi kocsm?ban forint?rt szolg?lnak ki ?d?t?t, k?v?t, s?rt, csokol?d?t, micst (roston s?lt, sert?s- ?s marhah?sb?l k?sz?lt rudacska) keny?rrel ?s must?rral (tavaly 100,- Ft volt) ?s finom s?rt (140,- Ft/kors?). Nagyszentmikl?son is van ?tterem, p?nzv?lt?si lehet?s?g.

L?tnival?k a k?rny?ken
Csan?d: A r?mai katolikus templomban tal?lhat? Szent Gell?rt p?sp?k szarkof?gja. Nagyon sz?p kil?t?s ny?lik a templom torny?b?l.

Nagyszentmikl?s: ?rdemes megl?togatni a v?ros sz?l?tt?nek, Bart?k B?l?nak az eml?km?zeum?t.

A T?ry - szobor alkot?ja

A T?ry-szoElk?sz?lt dr. T?ry ?d?n ?b?b?n fel?ll?tand? szoborportr?j?nak ?nt?s el?tti v?gs? v?ltozata. A szobor alkot?ja Zayzon ?gnes h?dmez?v?s?rhelyi szobr?sz.

Az al?bbiakban a mûv?sz r?vid ?n?let?r?sa olvashat?.

1950-ben sz?lettem Nagykanizs?n. Gyermek?veimet G?d?ll?n t?lt?ttem, k?z?piskol?ba
Budapesten, a K?pzõ- ?s Iparmûv?szeti Gimn?ziumba j?rtam. K?pzõmûv?sz oszt?lyban ?retts?giztem, itt igen magas ?rasz?mban rajzol?s-fest?st ?s mint?z?st tanultunk. ?retts?gi ut?n h?rom ?vig dolgoztam, k?zben egy ?vig a K?pzõmûv?szeti Fõiskola esti elõk?sz?tõ tanfolyam?t v?geztem, k?lf?ldi tanulm?nyutakat tettem Francia-, Olasz- ?s N?metorsz?gban, ahol egy r?vid
ideig a D?sseldorfi Akad?mi?t l?togattam.

M?v?szeti tanulm?nyaimat Szegeden, a Tan?rk?pz? Fõiskol?n folytattam Winkler L?szl? fest? ?s Szathm?ry Gy?ngyi szobr?sz tan?tv?nyak?nt. 1971 ?ta H?dmez?v?s?rhelyen ?lek ?s dolgozom. A v?ros atmoszf?r?j?n k?v?l ?desany?m v?s?rhelyi sz?rmaz?sa f?z ide. 1976-ban h?vtak meg a V?s?rhelyi ?szi t?rlatra, a D?l-alf?ldi T?rlatra, ?s ebben az ?vben volt az els? ?n?ll? ki?ll?t?som a helyi Medgyesi teremben. Ezen a ki?ll?t?son festm?nyekkel, rajzokkal ?s szobrokkal szerepeltem.

Ugyanez az ?v h?zass?gk?t?semnek ?ve, ?s ekkor sz?letett els? kisl?nyom. Harminc ?v telt el az?ta, szakadatlan munk?ban, amely a nagy csal?d – n?gy gyermekem, egy kis unok?m van – gondja, baja int?z?se mellett a m?v?szetnek is engedett id?t. Sok ki?ll?t?son vettem r?szt az?ta itthon ?s k?lf?ld?n, ?n?ll? t?rlataim voltak V?s?rhelyen, Szegeden, Mak?n, Budapesten.Zayzon ?gnes


A h?rmasha?b?ba Toront?l v?rmegy?hez tartozott. A k?zs?g – mai neve Beba Veche – jelenleg Rom?nia ter?let?n fekszik, ez Temes megye, ?s ?gy Rom?nia legnyugatibb telep?l?se. Alig p?r sz?z m?terre t?le h?z?dik a h?rmashat?r, melynek magyar oldal?n K?bekh?z?t, szerb oldal?n pedig R?b?t ?s Majdant tal?ljuk. Beba Veche ma alig ezer lelket sz?ml?l, a falut z?mmel orthodox rom?nok lakj?k.

(Forr?s: http://www.szote.u-szeged.hu/in1st/rosa/turtort/tery.htm)

kapcsolódó állományoknyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.