magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 04. 03.        Buda, Richárd napja


Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006. 04. 12

Dr. T?ry ?d?n sz?let?s?nek 150. ?vfordul?ja tisztelet?re eml?kszobrot avatnak ?b?b?n (Beba Veche, Rom?nia). A magyar term?szetj?r?s kimagasl? szem?lyis?g?nek mellszobr?t m?jus 28-?n a H?rmashat?r ?nneps?g keret?ben leplezik le.

Dr. T?ry ?A H?rmashat?r ?nneps?get minden ?v m?jus?nak utols? h?tv?g?j?n rendezik meg a magyar– rom?n–szerb hat?r tal?lkoz?s?n?l (K?bekh?za, ?b?ba, R?b?).

Ezen a k?t napon a t?rs?g lak?i (term?szetesen ?rv?nyes ?tlev?l felmutat?s?val) szabadon l?phetnek ?t a h?rmashat?rt jelz? k?n?l (Triplex Confinium) egyik orsz?gb?l a m?sikba.

A hat?rnyit?s ?tlete 1995-ben sz?letett meg ?s azt a c?lt szolg?lja, hogy az etnikailag ?s gazdas?gilag ?sszetartoz? ter?let lakoss?ga egy?tt ?nnepelhessen, er?s?tve kultur?lis hagyom?nyaikat, identit?studatukat. A H?rmashat?rk? az ut?bbi ?vekben a magyars?g zar?ndokhely?v? v?lt, sokan ?rkeznek a h?rom orsz?g t?volabbi vid?keir?l is.

?b?b?n 2002. j?lius 6-?n avatt?k fel dr. T?ry ?d?n eml?kt?bl?j?t a Csongr?d Megyei Term?szetbar?t Sz?vets?g kezdem?nyez?s?re. A szobor?ll?t?s gondolata is a Csongr?d megyeiekhez fûz?dik. (Az eml?kt?bl?t a T?ry-szobor talapzat?ra helyezik ?t.)

A T?ry-szobor felavat?sa minden bizonnyal m?g t?bb honfit?rsunkat k?szteti majd arra az elk?vetkezend? ?vekben, hogy ell?togasson ?b?b?ra a H?rmashat?r ?nneps?gre.
A szobor felavat?s?ra m?jus 28-?n d?lel?tt 11 ?rakor (helyi id? szerint 12 ?rakor) ker?l sor.
Az esem?nyre megh?v?st kapnak a k?rnyez? telep?l?sek polg?rmesterei, egyh?zi szem?lyis?gei,
a rom?n f?konzul, Temes megye alprefektusa, a Csongr?d megyei k?zgyûl?si eln?ke ?s m?g sokan m?sok. A rendez?k szeretettel v?rnak minden ?rdekl?d? hazai ?s k?lorsz?gi bakancsos ?s ker?kp?ros turist?t a szoboravat?n.

„...M?g mindig nagyon el van terjedve az a hit, hogy a turistas?g nem m?s, mint alkalom a sz?rakoz?sra, a mulatoz?sra. ... Ha mulatoz?snak nevezhetj?k azt, mid?n Isten csodasz?p term?szet?t bebarangolva, annak term?szeti b?jaiban gy?ny?rk?d?nk, akkor igenis mulatoz?ssal j?r a turist?k foglalkoz?sa. De ez a nemes mulats?g, mely test?nket edzi, lelk?nket felfriss?ti, gondolkod?sunkat megtiszt?tja, ide?liss? teszi...” Dr. T?ry ?d?n

?b?ba (Beba Veche) megk?zel?t?se

Dr. T?ry ?d?n sz?l?faluja ?b?ba, a rom?niai Beba Veche, mely K?bekh?z?val szemben a magyar–rom?n hat?r t?loldal?n helyezkedik el. Itt nincs ?lland? hat?r?tkel?hely csak a
H?rmashat?r-nyit?s alkalm?b?l lesz ?tj?rhat? m?jus 28-?n (vas?rnap) 10 ?s 16 ?ra k?z?tt.

Szegedr?l menetrendszerinti aut?busz indul a Mars t?ri aut?busz-?llom?sr?l 8.15-kor. A j?rat K?bekh?z?ra ?rkezik 8.50-kor, visszaindul 14.20-kor, Szegedre ?rkezik: 14.50- kor. A k?s?bbi j?rat 16.35-kor indul vissza ?s 17.10-kor ?rkezik meg Szegedre.

A k?t telep?l?s k?zt nincs ki?p?tett szil?rd burkolat? ?t a h?rmas hat?ron ?t. A magyar ter?leten halad? f?ld?t hossza k?zel 4 km, a rom?n oldalon z?zott k?vel felt?lt?tt ?t 3,2 km, mely gyalogosan ?s sz?raz id?ben szem?lyg?pkocsival is j?rhat?.

?b?ba aut?busszal, szem?lyg?pkocsival megk?zel?thet? a kiszombori hat?r?tkel?n ?t:
Csan?d (Cenad) – Nagyszentmikl?s (Sannicolau Mare) – Cheglevici – Pusztakereszt?r (Cherestur) – ?b?ba (Beba Veche). Ez kb. 60 km.

?rv?nyes ?tlev?l sz?ks?ges!

Az ?nneps?get megel?z? p?ntek, szombat ?jszak?ra sz?ll?slehet?s?gek:

Szegeden:
Napf?ny Hotel, Motel, Camping, Szeged, Dorozsmai ?t 24. Tel.: 62/421-800,

Sziks?s F?rd?, Camping, Szeged, Sziks?si ?t 7. Tel.: 62/463-029,

Partf?rd? Strand ?s Camping, Szeged, K?z?pkik?t?sor, tel.: 62/430-429,

Ortutay Koll?gium, Szeged, Boldogasszony sgt. 24–26. Tel.: 62/547-152. (3-4 ?gyas szob?kban, zuhanyoz?, WC a folyos?n.)

Tov?bbi inform?ci?k: www.szegedportal.hu, www.szegedvaros.hu

Mak?n:
Pulitzer Koll?gium, 3-4 ?gyas szob?kban.
T?th Istv?n-f?le Kemping: felvil?gos?t?s:
Mak?i TBSE D?niel Istv?n 06-20/932-4605, e-mail: danieli@invitel.hu.

Belv?rosi ?ltal?nos Iskola tantermeiben t?r?t?smentesen, saj?t felszerel?ssel. A takar?t?s?rt
szem?lyenk?nt 100 Ft-ot k?rnek. Felvil?gos?t?s: E?tv?s Lor?nd. term. sz. o. Mendei
?rp?d 06-20/337-8421.

K?bekh?z?n:
Abig?l Hotel ?s ?tterem, K?bekh?za, F? ?t 86. Tel.: 62/254-861.

Inform?ci?k a vend?gl?t?sr?l

Sajnos ?b?ba nincs nagyon felk?sz?lve a vend?gfogad?sra, de a boltban, kocsm?ban, b?f?ben forint?rt is kiszolg?lnak.

Pusztakereszt?ron a falusi kocsm?ban forint?rt szolg?lnak ki ?d?t?t, k?v?t, s?rt, csokol?d?t, micst (roston s?lt, sert?s- ?s marhah?sb?l k?sz?lt rudacska) keny?rrel ?s must?rral (tavaly 100,- Ft volt) ?s finom s?rt (140,- Ft/kors?). Nagyszentmikl?son is van ?tterem, p?nzv?lt?si lehet?s?g.

L?tnival?k a k?rny?ken
Csan?d: A r?mai katolikus templomban tal?lhat? Szent Gell?rt p?sp?k szarkof?gja. Nagyon sz?p kil?t?s ny?lik a templom torny?b?l.

Nagyszentmikl?s: ?rdemes megl?togatni a v?ros sz?l?tt?nek, Bart?k B?l?nak az eml?km?zeum?t.

A T?ry - szobor alkot?ja

A T?ry-szoElk?sz?lt dr. T?ry ?d?n ?b?b?n fel?ll?tand? szoborportr?j?nak ?nt?s el?tti v?gs? v?ltozata. A szobor alkot?ja Zayzon ?gnes h?dmez?v?s?rhelyi szobr?sz.

Az al?bbiakban a mûv?sz r?vid ?n?let?r?sa olvashat?.

1950-ben sz?lettem Nagykanizs?n. Gyermek?veimet G?d?ll?n t?lt?ttem, k?z?piskol?ba
Budapesten, a K?pzõ- ?s Iparmûv?szeti Gimn?ziumba j?rtam. K?pzõmûv?sz oszt?lyban ?retts?giztem, itt igen magas ?rasz?mban rajzol?s-fest?st ?s mint?z?st tanultunk. ?retts?gi ut?n h?rom ?vig dolgoztam, k?zben egy ?vig a K?pzõmûv?szeti Fõiskola esti elõk?sz?tõ tanfolyam?t v?geztem, k?lf?ldi tanulm?nyutakat tettem Francia-, Olasz- ?s N?metorsz?gban, ahol egy r?vid
ideig a D?sseldorfi Akad?mi?t l?togattam.

M?v?szeti tanulm?nyaimat Szegeden, a Tan?rk?pz? Fõiskol?n folytattam Winkler L?szl? fest? ?s Szathm?ry Gy?ngyi szobr?sz tan?tv?nyak?nt. 1971 ?ta H?dmez?v?s?rhelyen ?lek ?s dolgozom. A v?ros atmoszf?r?j?n k?v?l ?desany?m v?s?rhelyi sz?rmaz?sa f?z ide. 1976-ban h?vtak meg a V?s?rhelyi ?szi t?rlatra, a D?l-alf?ldi T?rlatra, ?s ebben az ?vben volt az els? ?n?ll? ki?ll?t?som a helyi Medgyesi teremben. Ezen a ki?ll?t?son festm?nyekkel, rajzokkal ?s szobrokkal szerepeltem.

Ugyanez az ?v h?zass?gk?t?semnek ?ve, ?s ekkor sz?letett els? kisl?nyom. Harminc ?v telt el az?ta, szakadatlan munk?ban, amely a nagy csal?d – n?gy gyermekem, egy kis unok?m van – gondja, baja int?z?se mellett a m?v?szetnek is engedett id?t. Sok ki?ll?t?son vettem r?szt az?ta itthon ?s k?lf?ld?n, ?n?ll? t?rlataim voltak V?s?rhelyen, Szegeden, Mak?n, Budapesten.Zayzon ?gnes


A h?rmasha?b?ba Toront?l v?rmegy?hez tartozott. A k?zs?g – mai neve Beba Veche – jelenleg Rom?nia ter?let?n fekszik, ez Temes megye, ?s ?gy Rom?nia legnyugatibb telep?l?se. Alig p?r sz?z m?terre t?le h?z?dik a h?rmashat?r, melynek magyar oldal?n K?bekh?z?t, szerb oldal?n pedig R?b?t ?s Majdant tal?ljuk. Beba Veche ma alig ezer lelket sz?ml?l, a falut z?mmel orthodox rom?nok lakj?k.

(Forr?s: http://www.szote.u-szeged.hu/in1st/rosa/turtort/tery.htm)

kapcsolódó állományoknyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.