magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2019. 09. 19.        Vilhelmina napja


A Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g ALAPSZAB?LYA
2006. 04. 19

Elfogadta az MTSZ k?zgy?l?se 2004. febru?r 28-?n

I. ?ltal?nos rendelkez?sek

Barlang?sz szak?g

1. A sz?vets?g
a) neve:  Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g
b) r?vid?t?se:  MTSZ
c) sz?khelye:  Budapest
d) jelv?nye:  z?lddel szeg?lyezett feh?r k?rmez? als? egyharmad?n z?lddel rajzolt, egym?ssal kezet fog? k?t k?z, felett?k stiliz?lt hegyvid?k; a k?rmez? k?zep?b?l egy t?r?l fakad? 3 sz?l piros alpesi r?zsa, melynek feh?r a k?zepe; a rajzolat k?r?l z?ld bet?kkel a sz?vets?g neve; a k?riratot nemzeti sz?n? cs?k szeg?lyezi
e) z?szlaja:  mindk?t oldal?n nemzeti sz?n? z?szl?, mindk?t oldal?nak k?zep?n a  sz?vets?g jelv?nye
f) alap?t?s?nak ?ve: 1987
g) pecs?tje:  szab?lyos k?rben a sz?vets?g jelv?nye

2. A sz?vets?g elvi alapjai:
a) A sz?vets?g – elnevez?st?l f?ggetlen?l - a term?szetj?r? tev?kenys?get folytat? t?rsadalmi szervezetek, a term?szetj?r? szakoszt?lyokat (sportcsoportokat) m?k?dtet? egyes?letek, valamint a term?szetj?r?ssal rokon jelleg? tev?kenys?get folytat? egy?b t?rsadalmi szervezetek  ?nk?ntes t?m?r?l?s?n alapul? orsz?gos sz?vets?g.
b) A sz?vets?g olyan t?rsadalmi szervezet, amely saj?t ?rt?kei alapj?n ?nk?ntesen szervez?dik, ?s ezek szellem?ben m?k?dik; mag?t a demokratikus civil t?rsadalom szerves alkot?r?sz?nek tekinti; politikai p?rtokt?l ?s szervezetekt?l, valamint ?ramlatokt?l f?ggetlen, azoknak anyagi t?mogat?st nem ny?jt, politikailag ?s ideol?giailag semleges, orsz?ggy?l?si k?pvisel?t, megyei, f?v?rosi ?nkorm?nyzati v?laszt?son jel?ltet nem ?ll?t ?s nem t?mogat; nem nyeres?gelv?; minden bev?tel?t a term?szetbar?t mozgalom c?ljaira ford?tja; mindenben tagszervezeteinek, a szervezett term?szetbar?toknak az ?rdekeit k?pviseli ?s szolg?lja.
c)   A sz?vets?g az al?bbi ?rt?keket v?llalja ?s vallja:
 humanista erk?lcs, az ember ?s a term?szet ir?nti tisztelet;
 a helyi, a nemzeti ?s nemzetk?zi egy?ttm?k?d?s, az ?sszefog?s ?s a k?z?ss?gi ?let ig?nye;
 a fenntarthat? fejl?d?s elve, az ember, a term?szet, a k?rnyezet ?s a technika harmonikus egys?g?nek meg?rz?se ?s fenntart?sa;
 a sz?kebb ?s a t?gabb sz?l?f?ld szeretete;
 az eg?szs?ges ?letvitel;
 az ?nk?pz?s ?s ismeretszerz?s ig?nye.
d) A fentiekb?l fakad?an elutas?tja az ?letkor, nem, nemzetis?g (etnikum), iskolai v?gzetts?g, foglalkoz?s, t?rsadalmi ?ll?s, politikai, eszmei, vall?si meggy?z?d?s alapj?n val? kirekeszt?st ?s kiz?r?lagoss?got; a n?zetelt?r?sek er?szakos megold?s?t; azt a szeml?letet, amely a term?szetet kiz?r?lag mint er?forr?st veszi tekintetbe.
e)  A sz?vets?g k?zhaszn? szolg?ltat?saib?l – a tev?kenys?g?nk jelleg?b?l fakad?an is – nemcsak  a tagok, hanem b?rki m?s is r?szes?lhet.

3. M?k?d?s?t az egyes?l?si jogr?l ?s a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? hat?lyos t?rv?nyek ?s a jelen alapszab?ly alapj?n fejti ki.

4. A sz?vets?g jogi szem?ly.

5. A sz?vets?g az 1957-ben l?trehozott Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g jogut?dja, ?s az 1873 ?ta alakult magyar term?szetj?r? (turista) szervezetek hagyom?nyainak folytat?ja ?s ?pol?ja.

 

II. A sz?vets?g c?ljai ?s feladatai

A sz?vets?g c?lja, hogy a term?szetj?r?s ?tj?n el?seg?tse az eg?szs?ges ?letm?d kialak?t?s?t, ?s elterjeszt?s?t, a term?szet v?delm?t ?s az ezekhez sz?ks?ges felt?telek biztos?t?s?t.

6. A sz?vets?g feladata:
a) a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? 1997. ?vi CLVI. t?rv?ny szerinti k?zhaszn? tev?kenys?get (sport) v?llalva felkeltse a term?szetj?r?s ir?nti ig?nyt, n?velje a term?szetj?r?sba bekapcsol?d?k sz?m?t, ?szt?n?zz?n a term?szetj?r?s rendszeres gyakorl?s?ra
 b) kezdem?nyezze ?s ?szt?n?zze a term?szetbar?t szervezetek l?trej?tt?t ?s el?seg?tse ezek tev?kenys?g?t;
c) a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? 1997. ?vi CLVI. t?rv?ny szerinti k?zhaszn? tev?kenys?get (sport) v?llalva el?seg?tse a szabadid? kellemes, hasznos elt?lt?s?t, sportjelleg? testedz?sre ?s a m?vel?d?sre egyar?nt alkalmat ad? programokkal ?s ezzel hozz?j?ruljon a sportr?l sz?l? 2000. ?vi CXLV. t?rv?nyben ?llami feladatk?nt meghat?rozott tev?kenys?g eredm?nyes ?s hat?kony ell?t?s?hoz;
d) t?r?k ?s t?boroz?sok szervez?s?vel gazdag?tsa a term?szet, a haza ?s m?s orsz?gok, n?pek megismer?s?nek lehet?s?geit, ?s ez?ltal hozz?j?ruljon a hazaszeretet ?s a n?pek k?z?tti bar?ts?g elm?ly?t?s?hez;
e) ell?ssa a term?szetj?r?k t?rsadalmi ?rdekk?pviselet?t;
f) biztos?tsa a term?szetj?r?s szakmai fejleszt?s?t;
g) a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? 1997. ?vi CLVI. t?rv?ny szerinti k?zhaszn? tev?kenys?get (k?rnyezetv?delem, nevel?s ?s oktat?s, ismeretterjeszt?s) v?llalva ell?ssa a t?ravezet?k k?pz?s?t ?s a term?szetj?r?k szakk?pz?s?t, ez?ltal tev?kenyen j?ruljon hozz? a sportr?l sz?l? 2000. ?vi CXLV t?rv?ny szerint a helyi ?nkorm?nyzat feladatak?nt el??rtak megval?s?t?s?hoz;
h) gondozza a jelzett turista?t-h?l?zatot ?s m?k?dj?n k?zre fejleszt?s?ben;
i) el?seg?tse a term?szetj?r?s c?ljait szolg?l? int?zm?nyek ?s l?tes?tm?nyek l?trehoz?s?t ?s fenntart?s?t, valamint a term?szetj?r? felszerel?sek ?s eszk?z?k beszerz?si lehet?s?g?t;
j) k?zrem?k?dj?n a term?szetj?r? szakirodalom, t?rk?p ?s szaksajt? l?trehoz?s?ban ?s terjeszt?s?ben;
k) propag?lja, n?pszer?s?tse a term?szetj?r?s c?ljait, eszm?it, int?zm?nyeit, lehet?s?geit;
l) a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? 1997. ?vi CLVI. t?rv?ny szerinti k?zhaszn? tev?kenys?get (term?szetv?delem, ?llatv?delem, k?rnyezetv?delem) v?llalva t?mogassa a k?rnyezet- ?s a term?szetv?delem ?rdekeit szolg?l? t?rekv?seket szervezett, gyakorlati tev?kenys?ggel j?ruljon hozz? az ?l? ?s ?lettelen term?szeti ?rt?kek v?delm?hez, valamint k?rnyezetv?delmi feladatok ell?t?s?hoz, ?s ez?ltal a k?rnyezet v?delm?nek ?ltal?nos szab?lyair?l sz?l? 1995. ?vi LIII. t?rv?ny, a term?szet v?delm?r?l sz?l? 1996. ?vi LIII. t?rv?ny, valamint a polg?ri term?szet?r?kr?l sz?l? 33/1997.(XI.20.)KTM rendelet szerint ?llami, illetve helyi ?nkorm?nyzati feladatk?nt el??rtak ell?t?s?ban egy?ttm?k?dik a felel?s ?llamigazgat?si szervekkel;

m) a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? 1997. ?vi CLVI. t?rv?ny szerinti k?zhaszn? tev?kenys?get (ment?s, katasztr?fa-elh?r?t?s) v?llalva k?zrem?k?dj?n – speci?lis ment?szolg?latok szervez?s?vel is – a term?szetj?r?s sor?n bajbajutottak ment?s?ben, mellyel az eg?szs?g?gyr?l sz?l? 1997. ?vi CLIV. t?rv?nyben ?llami feladatk?nt meghat?rozott tev?kenys?get v?llal mag?ra;

n) fenntartsa ?s fejlessze a magyar term?szetbar?t mozgalom sz?lesk?r? nemzetk?zi kapcsolatait;
o) karbantartsa ?s fejlessze a sz?vets?g bels? kedvezm?nyrendszer?t, mely valamennyi sz?vets?gi tagszervezetre ?s ezek egy?ni tagjaira kiterjed; szorgalmazza a term?szetj?r?st el?seg?t? egy?b kedvezm?nyek fenntart?s?t ?s kiterjeszt?s?t egy?ttm?k?dve az ?rintett ?llami, ?nkorm?nyzati ?s t?rsadalmi szervekkel, valamint gazd?lkod? szervezetekkel;

7. A sz?vets?g a term?szetj?r? tev?kenys?get hagyom?nyosan gyalogos, ker?kp?ros, v?zit?r?z?, hegym?sz?, barlang?sz ?s s?t?r?z? m?don fejti ki. T?rekszik a term?szetben ?zhet?, ?s azt nem k?ros?t?, ?j szabadid?sportok t?mogat?s?ra, szervezeti h?tt?r biztos?t?s?ra.

8. A sz?vets?g – k?zhaszn? c?ljainak megval?s?t?sa ?rdek?ben (azt nem vesz?lyeztetve) – l?tes?tm?nyeket, v?llalkoz?sokat, int?zm?nyeket hozhat l?tre ?s tarthat fenn, tov?bb? ilyen c?lb?l r?szt vehet m?s t?rsadalmi szervezetek, illet?leg gazdas?gi t?rsas?gok l?trehoz?s?ban, m?k?d?s?ben.

 

III. A sz?vets?g tags?ga

9. A sz?vets?g tagja (tov?bbiakban tagszervezet) lehet:
 A jelen alapszab?lyt elfogad?, ?s a sz?vets?gi c?lok megval?s?t?s?ban tev?kenyen r?szt vev?
a) valamennyi t?rv?nyesen bejegyzett t?rsadalmi szervezet;
b) minden jogi szem?lyis?ggel rendelkez? szervezet term?szetj?r?ssal foglalkoz? csoportja, ha legal?bb 10 szervezett term?szetbar?tot t?m?r?t ?s amelyre az anyaszervezet okiratban ?truh?zta a k?pviseleti jogot;
c) az oktat?si ?s m?vel?d?si int?zm?nyekben m?k?d? term?szetbar?t csoportok;
d) egy?b int?zm?nyekben m?k?d?, term?szetben ?zhet? szabadid?sporttal foglalkoz? csoportok.

10. A sz?vets?g tagszervezete egyidej?leg m?s t?rsadalmi szervezetnek is tagja lehet.

11. A tagszervezetek a sz?vets?g keret?ben a 6. pontba nem ?tk?z? feladatokra, szabad elhat?roz?sukb?l orsz?gos, ter?leti (r?gi?s, megyei, kist?rs?gi, v?rosi, ker?leti stb.), szakmai, szak?gi vagy egy?b r?tegszervezeteket hozhatnak l?tre. Ezek elnevez?s?kt?l f?ggetlen?l, saj?t elhat?roz?suk alapj?n lehetnek jogi szem?lyis?g? ?s nem jogi szem?lyis?g? t?m?r?l?sek. A tagszervezetek v?laszt?suk szerint
a) az ?ltaluk l?trehozott ter?leti vagy
b) az ?ltaluk l?trehozott szakmai, szak?gi r?tegszervezeteken kereszt?l vagy
c) k?zvetlen?l
 kapcsol?dnak a sz?vets?ghez.

12. A sz?vets?g p?rtol?ja lehet:
a) minden term?szetes, nagykor? szem?ly, aki v?llalja a sz?vets?g erk?lcsi ?s anyagi t?mogat?s?t;
b) minden olyan jogi szem?ly, amely bel?p?sekor egy?ttm?k?d?si meg?llapod?sban k?telezetts?get v?llal a sz?vets?g erk?lcsi ?s anyagi t?mogat?s?ra.

13. A sz?vets?g ?r?k?s ?s tiszteletbeli tagja:
a) A sz?vets?g ?r?k?s tagj?v? v?laszthat? az  a sz?vets?gi tag, aki a sz?vets?g elveinek ?s c?ljainak megval?sul?s??rt t?bb ?vtizeden ?t kimagasl? eredm?nnyel dolgozott.
b) A sz?vets?g tiszteletbeli tagj?v? v?laszthat? az, aki a sz?vets?g elveinek ?s c?ljainak megval?sul?s?t rendszeresen t?mogatja.

14. A sz?vets?gbe val? be- ?s kil?p?s ?nk?ntes.
a) Bel?p?s a bel?p?si nyilatkozat kit?lt?s?vel ?s a k?zpontba val? eljuttat?s?val, valamint az els?, legal?bb 10 szem?ly ut?ni sz?vets?gi tagd?j befizet?s?vel v?lik hat?lyoss?.
b) A tagszervezet tags?ga megsz?nik:
 a szervezet megsz?n?s?vel;
 a szervezet kil?p?s?vel;
 a sz?vets?gi tagd?j befizet?s?nek egy ?ves elmulaszt?s?val;
 ha a tagszervezetn?l a szervezett term?szetj?r?k l?tsz?ma 10 f? al? cs?kken, t?rl?ssel;
 tov?bb? fegyelmi elj?r?s alapj?n kiz?r?ssal.
c) A p?rtol?i viszony kil?p?ssel, a p?rtol?i d?j befizet?s?nek 1 ?vi elmulaszt?s?val, elhal?loz?s miatti t?rl?ssel vagy fegyelmi kiz?r?ssal sz?nik meg. A p?rtol? jogi szem?lyek tags?ga a jogi szem?ly megsz?n?s?vel, kil?p?s?vel vagy a p?rtol?i d?j 1 ?ves elmulaszt?s?val sz?nik meg.

15. A tagszervezetek jogai ?s k?telezetts?gei:
a) A tagszervezet joga:
 a sz?vets?g k?zgy?l?s?n a jelen alapszab?ly 11. pontja alapj?n l?trehozott szervezetek k?ld?ttei ?tj?n k?pviseltetheti mag?t, r?szt vehet a hat?rozatok meghozatal?ban, az aj?nl?sok kialak?t?s?ban; a sz?vets?g tiszts?gvisel?inek megv?laszt?s?ban;
 v?lem?nyt nyilv?n?that, javaslatot ?s ind?tv?nyt tehet a sz?vets?get, a term?szetj?r?st ?rint? b?rmely k?rd?sben;
 az adott napt?ri ?vre ?rv?nyes?tett (szem?lyre sz?l?) term?szetbar?t igazolv?nnyal rendelkez? egy?ni tagjai ig?nybe vehetik a szervezett term?szetj?r?k r?sz?re biztos?tott valamennyi kedvezm?nyt ?s t?mogat?st, valamint az MTSZ kedvezm?nyrendszere alapj?n a szervezett term?szetbar?tokat megillet? kedvezm?nyeket ?s t?mogat?sokat.
b) A tagszervezet k?teless?ge:
 a sz?vets?gi alapszab?ly ?s a sz?vets?gi szab?lyzatok betart?sa, tagjaikkal t?rt?n? betartat?sa;
 a sz?vets?gi c?lok el?r?s?nek, a sz?vets?g tev?kenys?g?nek el?seg?t?se, erk?lcsi ?s egy?b t?mogat?sa;
 az eln?ks?g ?ltal meg?llap?tott ?sszeg? sz?vets?gi tagd?jnak – egy?ni term?szetj?r? tagjai l?tsz?m?nak megfelel? – ?venk?nti befizet?se. (Kett?s vagy t?bbes tags?g eset?n minden szem?ly csak ann?l a tagszervezetn?l vehet? figyelembe, ahol term?szetj?r? igazolv?ny?t ?rv?nyes?ti.)

16. A p?rtol? tagok jogai ?s k?teless?gei:
a) A term?szetes szem?lyis?g? p?rtol? joga:
 v?lem?nyt nyilv?n?that, javaslatot ?s ind?tv?nyt tehet a sz?vets?get, a term?szetj?r?st ?rint? b?rmely k?rd?sben;
 r?szt vehet a sz?vets?g t?r?in ?s m?s ny?lt rendezv?nyein.
b) A term?szetes szem?lyis?g? p?rtol? k?teless?ge:
 a sz?vets?g erk?lcsi t?mogat?sa, a sz?vets?g tev?kenys?g?nek el?seg?t?se, a p?rtol? tagd?j befizet?se.


c) A jogi szem?lyis?g? p?rtol? joga:
 a bel?p?skor megk?t?tt meg?llapod?s szerint - k?pvisel?je ?tj?n - k?zrem?k?dhet a sz?vets?g szerveinek ?t ?rint? munk?j?ban;
 v?lem?nyt nyilv?n?that; javaslatot ?s ind?tv?nyt tehet a sz?vets?get, a term?szetj?r?st ?rint? b?rmely k?rd?sben.
d) A jogi szem?lyis?g? p?rtol? k?teless?ge:
 a sz?vets?g erk?lcsi t?mogat?sa;
 a sz?vets?g tev?kenys?g?nek a megk?t?tt meg?llapod?s szerinti seg?t?se;
 a meg?llapod?sban meghat?rozott ?sszeg? ?vi p?rtol?i d?j ?s egy?b t?mogat?s befizet?se.

17. Az ?r?k?s ?s a tiszteletbeli tag jogai ?s k?teless?gei:
a) Az ?r?k?s ?s a tiszteletbeli tag jogai:
 szem?lyre sz?l? igazolv?nya alapj?n megilletik a szervezett term?szetbar?tok jogai ?s kedvezm?nyei;
 v?lem?nyt nyilv?n?that, javaslatot ?s ind?tv?nyt tehet a sz?vets?get, a term?szetj?r?st ?rint? b?rmely k?rd?sben;
 tan?cskoz?si joggal r?szt vehet a sz?vets?g k?zgy?l?s?n.
b) Az ?r?k?s ?s a tiszteletbeli tag k?teless?ge:
 erk?lcsileg t?mogatni a sz?vets?get ?s el?seg?teni tev?kenys?g?t.

 

IV. A sz?vets?g szervezete

18. A sz?vets?g test?leteit ?s tiszts?gvisel?it a tagszervezetek k?ld?ttei v?lasztj?k meg. Test?leti tag, tiszts?gvisel? ?s k?ld?tt csak szervezett term?szetbar?t lehet.

19. A k?ld?tteket a tagszervezetek saj?t szab?lyoz?suk szerint v?lasztj?k meg.

A k?zgy?l?s

20. A k?zgy?l?s a sz?vets?g legf?bb szerve, amely ?vente ?l?sezik; mely minden negyedik ?vben egyben tiszt?j?t? k?zgy?l?s. A k?zgy?l?s nyilv?nos, megfigyel?k?nt b?rki r?szt vehet rajta.

21. Tagjai: a tagszervezetek k?ld?ttei.

22. A k?zgy?l?s k?ld?tteit (figyelemmel a 11. pontra) a tagszervezetek v?lasztj?k. Minden 250 szervezett term?szetbar?t ut?n 1 mand?tum illeti meg a tagszervezetet/ter?leti szervezetet.

23. A k?ld?tt, az ?t k?ld? tagszervezet d?nt?se alapj?n t?bb mand?tummal is rendelkezhet.

24. A k?zgy?l?sr?l hangfelv?tel alapj?n jegyz?k?nyvet kell k?sz?teni. A jegyz?k?nyv tartalmazza a d?tumot, a jelenl?v?k n?vsor?t, a vitatott pontok f?bb tartalm?t, az elfogadott hat?rozatok sz?veg?t ?s sorsz?m?t, az elutas?tott hat?rozatok sz?veg?t, a szavaz?s sz?mszer? eredm?ny?t. A jegyz?k?nyvet hat?rozatlan ideig a k?zpontban kell meg?rizni. A k?zgy?l?si hat?rozatok sorsz?m?t, tartalm?t, id?pontj?t ?s hat?ly?t, valamint a d?nt?st t?mogat?k ?s ellenz?k sz?mar?ny?t (n?v szerinti szavaz?s eset?n szem?ly?t) „hat?rozatok t?r?ban” kell folyamatosan nyilv?ntartani.A k?zgy?l?si hat?rozatot a hat?rozat ?ltal ?rintett szem?llyel, tagszervezettel halad?ktalanul, ?r?sban kell k?z?lni. A k?zgy?l?s helysz?ne elt?rhet a sz?vets?g sz?khely?t?l.

25. A soros k?zgy?l?s id?pontj?t legal?bb 3 h?nappal az esed?kess?g el?tt k?zz? kell tenni a Term?szetbar?t H?rad?ban vagy annak hi?ny?ban k?rlev?lben vagy orsz?gos terjeszt?s? lapban.  A mand?tumokat az el?z? ?v v?gi szervezett term?szetbar?t l?tsz?m alapj?n kell meg?llap?tani, ?s a k?zgy?l?s el?tt legal?bb 45 nappal a tagszervezettel ?r?sban k?z?lni kell. A k?zgy?l?s el?tt minimum 15 munkanappal a k?ld?tt vagy a k?ld? szervezet r?sz?re post?zni kell a napirendi pontokat ?s a k?zgy?l?s anyagait.

26. A szab?lyosan ?sszeh?vott k?zgy?l?s az eredeti napirendi pontok eset?ben hat?rozatk?pes mindaddig, am?g az ?sszes  mand?tumnak t?bb mint a fele k?pviselve van.
a) A k?zgy?l?s ?ltal?ban ny?lt (b?rmely k?ld?tt kezdem?nyez?se alapj?n n?v szerinti) szavaz?ssal, egyszer? sz?t?bbs?ggel hozza meg hat?rozatait.
b) A k?zgy?l?s titkos szavaz?ssal hoz hat?rozatot, ha b?rmely k?ld?tt kezdem?nyez?se alapj?n err?l ny?lt szavaz?ssal d?ntenek.
c) A sz?vets?g feloszl?s?nak vagy m?s szervezettel t?rt?n? egyes?l?s?nek elhat?roz?s?hoz k?tharmados sz?t?bbs?g sz?ks?ges.
d) A k?zgy?l?s hat?rozathozatal?ban nem vehet r?szt az a szem?ly, aki vagy akinek k?zeli hozz?tartoz?ja [Ptk. 685.? b) pont], ?lett?rsa a hat?rozat alapj?n k?telezetts?g vagy felel?ss?g al?l mentes?l, vagy b?rmilyen m?s el?nyben r?szes?l, illetve a megk?tend? jog?gyletben egy?bk?nt ?rdekelt.

27. Rendk?v?li k?zgy?l?st kell ?sszeh?vni, ha azt a tagszervezetek egyharmada, vagy a k?zgy?l?si k?ld?ttek (szavazatok) k?tharmada, vagy az eln?ks?g, vagy a sz?mvizsg?l? bizotts?g ok ?s c?l megjel?l?s?vel ?r?sban kezdem?nyezi, vagy a b?r?s?g elrendeli.

28. A rendk?v?li k?zgy?l?s tagjai az utols? soros k?zgy?l?s k?ld?ttei. Az ?sszeh?v?s rendj?t, hely?t, id?pontj?t ?s napirendj?t az eln?ks?g, illetve az alapszab?ly 46. pontja ?rtelm?ben egyes esetekben a sz?mvizsg?l? bizotts?g hat?rozza meg.

29. Egyebekben a rendk?v?li k?zgy?l?sre a soros k?zgy?l?s el??r?sai vonatkoznak.

30. A k?zgy?l?s kiz?r?lagos hat?sk?r?be tartozik:
 az alapszab?ly j?v?hagy?sa ?s m?dos?t?sa;
 a tiszteletbeli eln?k megv?laszt?sa;
 az eln?k, az aleln?k?k, a sz?mvizsg?l?-, a fegyelmi ?s etikai bizotts?g eln?k?nek ?s tagjainak a megv?laszt?sa;
 a sz?vets?g f? c?ljainak ?s tev?kenys?ge f? ir?nyainak, arculat?nak, ?rt?krendszer?¬nek meghat?roz?sa;
 a sz?vets?gi tagd?j meg?llap?t?s?nak alapelvei;
 az eln?ks?g ?ltal el?terjesztett – a sz?mviteli jogszab?lyoknak megfelel? – besz?mol? ?s k?zhaszn?s?gi jelent?s elfogad?sa;
 az eln?ks?g ?ltal el?terjesztett k?lts?gvet?si terv elfogad?sa;

 a befektet?si szab?lyzat elfogad?sa;
 a sz?mvizsg?l? bizotts?g ?s m?s, a hat?sk?r?be tartoz? bizotts?gok besz?moltat?sa;
 sz?vets?gi kit?ntet?sek, elismer?sek alap?t?sa ?s megsz?ntet?se;
 a k?zgy?l?shez beterjesztett fellebbez?sek elb?r?l?sa;
 a sz?vets?g m?s szervezettel t?rt?n? egyes?l?s?nek, vagy feloszl?s?nak kimond?sa.

31. D?nt minden olyan k?rd?sben, amelyet valamely k?ld?tt legal?bb 45 nappal a k?zgy?l?s ?sszeh?v?sa el?tt az eln?ks?gen kereszt?l k?zgy?l?s el? terjeszt.

Az eln?ks?g

32. A k?zgy?l?s ?l?sei k?z?tt a 4 ?vre megv?lasztott eln?ks?g ir?ny?tja a sz?vets?g m?k?d?s?t.

33. Az eln?ks?g tagjai: az eln?k, a h?rom aleln?k (dun?nt?li, kelet-magyarorsz?gi, budapesti), a hat szak?g-, az ifj?s?gi szervezet-, ?s a term?szetv?delmi szervezet egy-egy k?pvisel?je – ter?let- ?s l?tsz?mar?nyosan az SzMSz-ben meghat?rozott m?don megv?lasztott – 12 k?pvisel? (?sszesen 24 f?). Az eln?ks?g tagjai, illetve az ennek jel?lt szem?lyek k?telesek valamennyi ?rintett k?zhaszn? szervezetet el?zetesen t?j?koztatni arr?l, hogy egyidej?leg m?s k?zhaszn? szervezetn?l is (a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? t?rv?nyben meghat?rozott) vezet? tiszts?gvisel?nek min?s?lnek. Az a szem?ly, aki olyan k?zhaszn? szervezetn?l t?lt?tt be – annak megsz?nt?t megel?z? k?t ?vben legal?bb 1 ?vig – vezet? tiszts?get, amely az ad?z?s rendj?r?l sz?l? t?rv?ny szerinti k?ztartoz?s?t nem egyenl?tette ki, nem lehet az eln?ks?g tagja a k?zhaszn? szervezet megsz?nt?t k?vet? k?t ?vig.

34. A sz?vets?g
 eln?k?t a k?zgy?l?s pl?numa;
 az aleln?k?ket ?s a ter?leti k?pvisel?ket az illet?kes ter?leti k?ld?ttek;
 szak?gi-, szakmai- ?s r?tegszervezetek k?pvisel?it az orsz?gos szakmai-, szak?gi- ?s r?teg?rtekezletek v?lasztj?k meg.

35. Az eln?ks?g sz?ks?g szerint, de legal?bb h?romhavonta egyszer tart ?l?st. Az ?l?sen az eln?ks?g tagjain k?v?l tan?cskoz?si joggal r?szt vehetnek az eln?ks?g ?ltal ?lland? vagy eseti jelleggel megh?vottak is. Az eln?ks?gi ?l?sek nyilv?nosak, melyen megfigyel?k?nt b?rki r?sztvehet. 

36. Az eln?ks?g munkaterv alapj?n dolgozik. A munkaterv szerinti eln?ks?gi ?l?sek ?sszeh?v?s?r?l a f?titk?r ?r?sban gondoskodik. A napirendi pontokat is tartalmaz? megh?v?t ?s a t?rgyal?sra ker?l? anyagokat az eln?ks?gi ?l?s el?tt 14 nappal post?zni kell.

37. Az eln?ks?g hat?rozatk?pes, ha tagjainak t?bb mint a fele jelen van. Az eln?ks?g ny?lt (b?rmely tagja kezdem?nyez?se alapj?n n?v szerinti) szavaz?ssal, egyszer? sz?t?bbs?ggel hat?roz. Az eln?ks?g hat?rozathozatal?ban nem vehet r?szt az a szem?ly, aki vagy akinek k?zeli hozz?tartoz?ja [Ptk. 685.? b) pont], ?lett?rsa a hat?rozat alapj?n k?telezetts?g vagy felel?ss?g al?l mentes?l; vagy b?rmilyen m?s el?nyben r?szes?l, illetve a megk?tend? jog?gyletben egy?bk?nt ?rdekelt.

38. Az eln?ks?g
a) v?grehajtja a k?zgy?l?s hat?rozatait;
b) szervezi ?s ellen?rzi a sz?vets?g tev?kenys?g?t, c?ljainak megval?s?t?s?t;
c) meg?llap?tja a sz?vets?g ?ves munkaterv?t ?s esem?nynapt?r?t;

d) elfogadja ?s folyamatosan karbantartja a k?zpont szervezeti ?s m?k?d?si szab?lyzat?t, a gazd?lkod?si-, ?gyviteli-, munka?gyi- ?s fegyelmi szab?lyzat?t;
e) gondoskodik a k?zgy?l?s megfelel? ?sszeh?v?s?r?l, a k?ld?ttek (vagy a k?ld? szervezet) r?sz?re a napirendi pontoknak megfelel? anyagokat 15 munkanappal a k?zgy?l?s id?pontja el?tt post?zza;
f) fel?gyeli a sz?vets?g orsz?gos szint? nemzetk?zi kapcsolatait ?s biztos?tja a nemzetk?zi munka felt?teleit;
g) gondoskodik a ter?leti vezet?k tan?cskoz?s?nak ?venk?nti ?sszeh?v?s?r?l;
h) d?nt a k?lts?gvet?s v?grehajt?sa sor?n sz?ks?gess? v?l? - a szervezeti ?s m?k?d?si szab?lyzatban eln?ks?gi hat?sk?rbe utalt - szerz?d?sek megk?t?s?r?l;
i) d?nt az ?r?k?s, valamint a tiszteletbeli tagok megv?laszt?s?r?l;
j) d?nt a p?rtol? tagok felv?tel?r?l, kiz?r?sukr?l vagy tags?guk megsz?ntet?s?r?l;
k) d?nt a k?zgy?l?s ?ltal alap?tott elismer?sek adom?nyoz?s?r?l;
l) j?v?hagyja ?s a k?zgy?l?s el? terjeszti az ?ves besz?mol?t, a tev?kenys?g ?s a gazd?lkod?s legfontosabb adatait orsz?gos sajt? ?tj?n nyilv?noss?gra hozza
m) j?v?hagyja ?s a k?zgy?l?s el? terjeszti az ?ves k?lts?gvet?st;
n) meg?llap?tja a sz?vets?gi tags?gi d?j ?sszeg?t;
o) meg?llapod?sokat k?t az ?llami-, t?rsadalmi- ?s m?s szervezetekkel, gondoskodik ezek v?grehajt?s?r?l;
p) munkabizotts?gokat hozhat l?tre ?s besz?moltatja azokat tev?kenys?g?kr?l;
q) p?ly?zati ki?r?s ?tj?n gondoskodik a f?titk?ri ?ll?s bet?lt?s?r?l;
r) munk?ltat?i jogot gyakorol a 4 ?vre kinevezett f?titk?rral ?s a sz?vets?g k?zpontj?nak – az eln?ks?g ?ltal hat?rozatlan id?tartamra alkalmazott – gazdas?gi vezet?j?vel kapcsolatban;
s) d?nt?seit, hat?rozatait az ?rintettekkel ?r?sban k?zli; d?nt?sei, hat?rozatai nyilv?nosak;
t) gyakorolja az MTSZ sz?m?ra meghat?rozott egyet?rt?si ?s v?lem?nyez?si jogot;
u) besz?mol a k?zgy?l?snek;
v) az eln?ks?gi ?l?sekr?l hangfelv?tel alapj?n jegyz?k?nyvet kell k?sz?teni. A jegyz?k?nyv tartalmazza az eln?ks?gi ?l?s d?tum?t, a jelenl?v?k n?vsor?t, a vitatott pontok f?bb tartalm?t, k?v?ns?gra valamely r?sztvev? sz? szerinti hozz?sz?l?s?t vagy ellenv?lem?ny?t, az elfogadott hat?rozatok sz?veg?t ?s sorsz?m?t, az elutas?tott hat?rozatok sz?veg?t, a szavaz?s sz?mszer? eredm?ny?t, k?r?sre a szavaz?s n?v szerinti megjel?l?s?t a d?nt?seket, ?s az ?ll?sfoglal?sokat. A jegyz?k?nyvet a k?zpontban kell meg?rizni. Az eln?ks?gi ?l?sr?l k?sz?lt hanganyagot a jegyz?k?nyv elfogad?s?ig meg kell ?rizni. Az eln?ks?gi hat?rozatok, d?nt?sek, ?ll?sfoglal?sok sorsz?m?t, tartalm?t, id?pontj?t ?s hat?ly?t, valamint a d?nt?st t?mogat?k ?s ellenz?k sz?mar?ny?t (n?v szerinti szavaz?s eset?n szem?ly?t) a „hat?rozatok t?r?ban” kell folyamatosan nyilv?ntartani. Az eln?ks?gi hat?rozatot a hat?rozat ?ltal ?rintett szem?llyel, tagszervezettel halad?ktalanul, ?r?sban kell k?z?lni.

A tiszts?gvisel?k

Az a szem?ly, aki olyan k?zhaszn? szervezetn?l t?lt?tt be – annak megsz?nt?t megel?z? k?t ?vben legal?bb 1 ?vig – vezet? tiszts?get, amely az ad?z?s rendj?r?l sz?l? t?rv?ny szerinti k?ztartoz?s?t nem egyenl?tette ki, nem lehet a sz?vets?g tiszts?gvisel?je a k?zhaszn? szervezet megsz?nt?t k?vet? k?t ?vig.

39. A sz?vets?g tiszteletbeli eln?ke:
a) az eln?ks?g felk?r?se alapj?n k?pviseli a sz?vets?get;
b) az eln?ks?g felk?r?s?re eln?k?l a test?leti ?l?seken;
c) a sz?vets?g m?k?d?s?t illet?en b?rmely test?leti ?l?sen v?lem?nyt nyilv?n?that.

40. A sz?vets?g eln?ke:
a) eln?k?l a k?zgy?l?s ?s az eln?ks?g ?l?sein;
b) k?pviseli a sz?vets?get az ?llami- ?s t?rsadalmi szervek, valamint a b?r?s?g el?tt;
c) ell?tja a k?zgy?l?s ?s az eln?ks?g ?ltal r?b?zott, valamint a szervezeti ?s m?k?d?si szab?lyzat el??r?sai szerint r?h?rul? feladatokat;
d) az SzMSz-ben meghat?rozott esetekben rendk?v?li eln?ks?gi ?l?st k?teles ?sszeh?vni (?gy k?l?n?sen, ha az eln?ks?gi tagok 1/3-a, vagy a sz?mvizsg?l? bizotts?g ?r?sban kezdem?nyezi).
   Az eln?k feladatait t?rsadalmi munk?ban l?tja el.

41. A sz?vets?g aleln?kei:
a) A sz?vets?g aleln?kei az eln?k felk?r?se alapj?n helyettes?tik az eln?k?t.
b) Ell?tj?k a szervezeti ?s m?k?d?si szab?lyzat el??r?sai szerint r?juk h?rul? feladatokat.
 Az aleln?k?k feladatukat t?rsadalmi munk?ban l?tj?k el.

42. A sz?vets?g f?titk?ra:
a) a k?zgy?l?s ?s az eln?ks?g hat?rozataival ?s d?nt?seivel ?sszhangban folyamatosan int?zi a sz?vets?g ?gyeit;
b) szervezi ?s ?sszehangolja a k?zgy?l?s ?s az eln?ks?g hat?rozatainak, aj?nl?sainak v?grehajt?s?t;
c) el?k?sz?ti az eln?ks?g ?l?seit, d?nt?seit;
d) vezeti a sz?vets?g k?zpontj?t;
e) a gazdas?gi vezet?vel egy?tt felel?s a gazd?lkod?si rend megtart?s??rt;
f) munk?ltat?i jogk?rt gyakorol a sz?vets?g k?zpontj?nak beosztott munkat?rsai vonatkoz?s?ban;
g) k?pviseli a sz?vets?get az ?llami- ?s t?rsadalmi szervek, illetve a b?r?s?g el?tt;
h) ell?tja a szervezeti ?s m?k?d?si szab?lyzat el??r?sai szerint r?h?rul? egy?b feladatokat;

 

V. A sz?vets?g egy?b szervezetei

A sz?mvizsg?l? bizotts?g

43. A sz?mvizsg?l? bizotts?g ellen?rzi a sz?vets?g m?k?d?s?t ?s gazd?lkod?s?t. A sz?mvizsg?l? bizotts?g tev?kenys?g??rt a k?zgy?l?snek felel?s, annak k?teles besz?molni. A sz?mvizsg?l? bizotts?g tagjai a k?zgy?l?sen ?s az eln?ks?gi ?l?sen tan?cskoz?si joggal vehetnek r?szt.

44. Eln?k?t ?s 4 tagj?t a k?zgy?l?s – 4 ?vre – v?lasztja meg. A sz?mvizsg?l? bizotts?g tagjai, illetve az ennek jel?lt szem?lyek k?telesek valamennyi ?rintett k?zhaszn? szervezetet el?zetesen t?j?koztatni arr?l, hogy egyidej?leg m?s k?zhaszn? szervezetn?l is (a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? t?rv?nyben meghat?rozott) vezet? tiszts?gvisel?nek min?s?lnek. Az a szem?ly, aki olyan k?zhaszn? szervezetn?l t?lt?tt be – annak megsz?nt?t megel?z? k?t ?vben legal?bb 1 ?vig – vezet? tiszts?get, amely az ad?z?s rendj?r?l sz?l? t?rv?ny szerinti k?ztartoz?s?t nem egyenl?tette ki, nem lehet a sz?mvizsg?l? bizotts?g tagja, illetve eln?ke a k?zhaszn? szervezet megsz?nt?t k?vet? k?t ?vig.

A sz?mvizsg?l? bizotts?g tagj?v? nem v?laszthat? az, aki:
a)  a sz?vets?g eln?ke vagy az eln?ks?g tagja;
b) a sz?vets?ggel a megb?zat?s?n k?v?l m?s tev?kenys?g kifejt?s?re ir?nyul? munkaviszonyban vagy munkav?gz?sre ir?nyul? egy?b jogviszonyban ?ll, ha jogszab?ly m?sk?pp nem rendelkezik;
c) a sz?vets?g c?l szerinti juttat?s?b?l r?szes?l – kiv?ve a b?rki ?ltal megk?t?s n?lk?l ig?nybevehet?, nem p?nzbeli szolg?ltat?sokat, ?s a sz?vets?g tagj?nak tags?gi jogviszony alapj?n ny?jtott, az alapszab?lynak megfelel? c?l szerinti juttat?st –, illetve
d) az a)-c) pontban meghat?rozott szem?lyek hozz?tartoz?ja;
e) b?ntet? ?t?let hat?lya alatt ?ll.

45. A sz?mvizsg?l? bizotts?g test?letk?nt j?r el, hat?rozatk?pes, ha tagjainak t?bb mint a fele jelen van, hat?rozatait egyszer? sz?t?bbs?ggel hozza. ?gyrendj?t maga ?llap?tja meg, ennek keret?ben meghat?rozza az ellen?rz?s ?temterv?t is.

46. A sz?mvizsg?l? bizotts?g a tiszts?gvisel?kt?l, illetve a sz?vets?g vezet? ?ll?s? munkav?llal?it?l jelent?st, m?s munkav?llal?it?l t?j?koztat?st, felvil?gos?t?st k?rhet; a sz?vets?g k?nyveibe ?s gazdas?gi irataiba betekinthet, azokat megvizsg?lhatja. ?szrev?teleir?l, tapasztalatair?l, javaslatair?l rendszeresen t?j?koztatja az eln?ks?get. A bizotts?g a hat?lyos jogszab?lyok alapj?n k?teles fel?lvizsg?lni a sz?vets?g m?rleg?t, ?s azt hiteles?t? z?rad?kkal ell?tni. Ha a sz?mvizsg?l? bizotts?g meg?t?l?se szerint a sz?vets?g tev?kenys?ge jogszab?lyba, alapszab?lyba, illetve a k?zgy?l?s hat?rozat?ba ?tk?zik, vagy a sz?vets?g ?rdekeit egy?bk?nt s?lyosan s?rt? olyan esem?ny (mulaszt?s) t?rt?nt, amelynek megsz?ntet?se, k?vetkezm?nyeinek elh?r?t?sa vagy enyh?t?se az eln?ks?g, illetve a k?zgy?l?s d?nt?s?t teszi sz?ks?gess?, illetve ha a tiszts?gvisel?k felel?ss?g?t megalapoz? t?ny mer?lt fel, k?teles az alapszab?ly szerint int?zked?sre jogosult szerv (eln?ks?g, k?zgy?l?s) ?sszeh?v?s?t ?r?sban kezdem?nyezni, ?s azt t?j?koztatni. Amennyiben az ?sszeh?v?sra jogosult szem?ly vagy test?let az ind?tv?ny megt?tel?t?l sz?m?tott 30 napon bel?l nem gondoskodik az ?l?s ?sszeh?v?s?r?l, akkor (a javasolt napirendi pontok felt?ntet?s?vel) az ?sszeh?v?sra a sz?mvizsg?l? bizotts?g jogosult. Ha az arra jogosult szerv a t?rv?nyes m?k?d?s helyre?ll?t?sa ?rdek?ben sz?ks?ges int?zked?seket nem teszi meg, a sz?mvizsg?l? bizotts?g k?teles halad?ktalanul ?rtes?teni a t?rv?nyess?gi fel?gyeletet ell?t? szervet.

A fegyelmi ?s etikai bizotts?g

47. A fegyelmi ?s etikai bizotts?g eln?k?t, k?t tagj?t a k?zgy?l?s v?lasztja meg. Eln?ks?gi tagok ?s sz?vets?gi alkalmazottak nem v?laszthat?k meg a bizotts?g tagj?v?.

48. A fegyelmi ?s etikai bizotts?g feladata a term?szetbar?t ?rt?krendet, a term?szetj?r?s hagyom?nyos erk?lcsi arculat?nak, t?rsadalmi szerep?nek, sportszer? k?z?ss?gi magatart?s?nak meg?v?sa, a sz?vets?g eg?sz?nek – a tagszervezeteknek, a v?lasztott test?leteknek ?s tiszts?gvisel?knek, a sz?vets?g t?rsadalmi ?s alkalmazott munkat?rsainak – megv?delmez?se b?rhonnan felmer?l? etikai jelleg? r?galmak, t?mad?sok ellen.

49. A fegyelmi ?s etikai bizotts?g elj?r?s?t a sz?vets?g b?rmely test?lete, tiszts?gvisel?je, tagszervezete, vagy a tagszervezetek egy?ni tagja kezdem?nyezheti a 48. pont alapj?n.

50. A fegyelmi ?s etikai bizotts?g a fegyelmi szab?lyzat alapj?n j?r el.

A sz?vets?g k?zpontja

51. A sz?vets?g folyamatos m?k?d?s?vel, gazd?lkod?s?val, a k?zgy?l?si ?s eln?ks?gi hat?rozatok v?grehajt?s?val kapcsolatos feladatokat a f?titk?r ir?ny?t?s?val a sz?vets?g k?zpontja l?tja el.

A szak?gi bizotts?gok

52. A szak?gi bizotts?gok vezet?it 4 ?vi id?tartamra - a k?zgy?l?st megel?z?en - a k?zgy?l?s ?v?ben, ha ez nem lehets?ges, akkor a k?zgy?l?st megel?z? f?l?vben orsz?gos szak?gi ?rtekezleteken v?lasztj?k meg. M?k?d?s?ket ?s fel?p?t?s?ket a saj?t maguk ?ltal kialak?tott szab?lyok, szab?lyzatok, ir?nyelvek hat?rozz?k meg.

 

VI. A sz?vets?g gazd?lkod?sa ?s a befektet?sek szab?lyoz?sa

53. A sz?vets?g a rendelkez?s?re ?ll? vagyoni eszk?z?kkel a k?zgy?l?s ?ltal j?v?hagyott k?lts?gvet?s szerint gazd?lkodik. Gazd?lkod?sa sor?n el?rt eredm?ny?t nem osztja fel.

54. A sz?vets?g bev?telei, j?vedelmei:
a) a tagszervezetek ?ltal befizetett tags?gi d?j;
b) a jogi tagok anyagi t?mogat?sa;
c) adom?nyok, alap?tv?nyok;
d) hagyom?nyoz?s (?r?ks?g);
e) rendezv?nyek bev?telei;
f) szolg?ltat?si tev?kenys?g ellen?rt?ke;
g) az alaptev?kenys?get szolg?l? gazd?lkod? tev?kenys?g;
h) int?zm?nyi h?tt?r m?k?d?s?b?l sz?rmaz? bev?telek;
i) rekl?mtev?kenys?g, v?djegyhaszn?lat ?s szponzor?l?s;
j) k?tv?ny, sorsjegy, t?glajegy kibocs?t?s?b?l sz?rmaz? bev?telek;
k) konkr?t, s?rget? c?lok ?rdek?ben ?rv?nyes enged?ly alapj?n v?gzett gy?jt?s;
l) ?llami t?mogat?s;
m) egy?b bev?telek (pl. ?tengedett p?nzeszk?z?k).

55. A sz?vets?g vagyona lehet:
a) p?nzeszk?z (k?szp?nz, bankbet?t, foly?sz?ml?n l?v? ?sszeg);
b) k?vetel?s;
c) ing?- ?s ingatlan vagyon, amely a k?zhaszn? tev?kenys?get szolg?lja;
d) kiz?r?lag az ?llam vagy az MNB ?ltal kibocs?tott ?rt?kpap?r;
e) t?ker?szesed?s, de kiz?r?lag olyan gazdas?gi t?rsas?gban, amelyben felel?ss?ge vagyoni bet?tje erej?ig korl?tozott;
azzal, hogy a c), d), e) pontokban meghat?rozott befektet?si tev?kenys?g nem vesz?lyeztetheti a sz?vets?g likvidit?s?t, a k?zhaszn? szolg?ltat?sok ny?jt?s?t; a befektet?si tev?kenys?g r?szletes szab?lyait a k?zgy?l?s ?ltal elfogadott befektet?si szab?lyzat tartalmazza.

56. A sz?vets?g tartoz?s??rt saj?t vagyon?val felel. A tagszervezetek csak a sz?vets?gi tags?gi d?jat k?telesek megfizetni, a sz?vets?g tartoz?s??rt a tagszervezetek saj?t vagyonukkal nem felelnek. A sz?vets?g v?lt?t, illetve m?s hitelviszonyt megtestes?t? ?rt?kpap?rt nem bocs?t ki, valamint v?llalkoz?si tev?kenys?g?hez hitelt nem vehet fel, az ?llamh?ztart?s alrendszereit?l kapott t?mogat?st hitel fedezet??l, illetve hitelt?rleszt?sre nem haszn?lhatja fel. A sz?vets?g t?mogat?j?t ?s a (k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? t?rv?nyben ilyenk?nt meghat?rozott) felel?s szem?lyt, valamint e szem?lyek hozz?tartoz?j?t – a b?rki ?ltal megk?t?s n?lk?l ig?nybe vehet? szolg?ltat?sok, illetve a sz?vets?g ?ltal tagj?nak a tags?gi jogviszony alapj?n ny?jtott, alapszab?lynak megfelel? juttat?sok kiv?tel?vel – c?l szerinti juttat?s?ban nem r?szes?theti.

57. A sz?vets?g feloszl?sa, vagy m?s szervezettel t?rt?n? egyes?l?se eset?n a hat?rozatot kimond? k?zgy?l?s rendelkezik a hitelez?k kiel?g?t?se ut?n fennmaradt vagyon hovaford?t?s?r?l. Ilyen d?nt?s hi?ny?ban a vagyont a tov?bbra is m?k?d? tagszervezetek k?z?tt kell, ezek egy?ni tagjai l?tsz?m?nak ar?ny?ban felosztani. Feloszlat?s, vagy b?r?s?g ?ltal meg?llap?tott megsz?n?s eset?n a vagyon tekintet?ben az egyes?l?si t?rv?ny rendelkez?sei ir?nyad?ak.

58. A sz?vets?g gazd?lkod?s?t a k?zgy?l?s ?s az eln?ks?g hat?rozatai alapj?n a sz?vets?g gazdas?gi vezet?je ir?ny?tja.
59. A gazd?lkod?s r?szletes szab?lyait, szervezet?t, hat?sk?ri tagol?d?s?t ?s m?k?d?si rendj?t az eln?ks?g szervezeti ?s m?k?d?si szab?lyzata ?llap?tja meg.

 

VII. A sz?vets?g m?k?d?s?nek nyilv?noss?ga

60. A vezet? tiszts?gvisel?k k?telesek megfelel?en – els?sorban a t?megt?j?koztat?si eszk?z?k ig?nybev?tel?vel ?s a sz?vets?g k?zpontj?ban ?lland? inform?ci?s szolg?lat m?k?dtet?s?vel – gondoskodni arr?l, hogy a sz?vets?g ?ltal ny?jtott szolg?ltat?sokr?l b?rki id?ben ?rtes?lhessen.  Szint?n a vezet? tiszts?gvisel?k k?telesek gondoskodni arr?l, hogy a sz?vets?g m?k?d?se (?gy k?l?n?sen szervezeti fel?p?t?se, a tev?kenys?g f? ir?nyai ?s eredm?nyei), valamint a k?zgy?l?s ?s az eln?ks?g hat?rozatai, a sz?mvizsg?l? bizotts?g ?s a sz?vets?g m?s szerveinek besz?mol?i megfelel? m?don – els?sorban a sz?vets?g honlapj?n valamint a sz?vets?g k?zpontj?ban t?rt?n? nyilv?nos k?zz?t?tel r?v?n – b?rki sz?m?ra megismerhet?ek legyenek.

61. A k?zhaszn?s?gi jelent?st ?gy kell ?ssze?ll?tani, hogy abb?l a sz?vets?g k?zhaszn? tev?kenys?g?nek l?nyegi jellemz?i ?s az arra felhaszn?lt forr?sok, valamint a szolg?ltat?s jelleg?t figyelembe v?ve az ?rintettek k?re is meg?llap?that? legyen.

62. A k?zhaszn?s?gi jelent?st ?s az ?ves besz?mol?t a sz?vets?g k?zpontj?ban ?gy kell meg?rizni, hogy abba b?rki betekinthessen.

63. A sz?vets?g m?k?d?s?vel kapcsolatban keletkezett iratokba b?rki betekinthet.

 

Budapest, 2004. febru?r 28.

kapcsolódó linkek


nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.